لغات 1100 – هفته 23

.توجه 1: جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید

.توجه 2:دراین ویرایش جدید 1100 هر هفته شامل 4 روز می باشد که هر روز آن 5 لغت را پوشش می دهد

هفته بیست وسوم روز اول

1 heterogeneous /ˌhetərəˈdʒiːnɪəs/

ناجور، ناهمگن، غیر متجانس، متباین

2 gamut /ˈɡæmət/

هنگام، گام، حدود، حیطه، وسعت، رسایی

3 perspicacious /ˌpɜːspɪˈkeɪʃəs/

زیرک، بینا، تیزهوش

4 analogous /əˈnæləɡəs/

قیاس‌ پذیر، قابل‌ قیاس، هم‌سنگ، قابل‌ سنجش، هم‌تراز، هم‌ ارز، شبیه، همانند، نظیر

5 maladjusted /ˌmæləˈdʒʌstɪd/

ناسازگار، بی توافق، دژسازگار، کژ سازگار


هفته بیست و سوم روز دوم

1 phenomenon /fɪˈnɒmɪnən/

پدیده، حادثه، عارضه، نمود، تجلی، اثر طبیعی

2 mortality /mɔːˈtælɪti/

میرش، مرگ ومیر، متوفیات، بشریت

3 decade /ˈdekeɪd/

ده، عدد ده، دوره ده ساله، ده، دهدهی

4 susceptible /səˈseptəbl̩/

مستعد، فروگیر، حساس، مستعد پذیرش

5 neurotic /njʊəˈrɒtɪk/

آدم عصبانی، دچار اختلال عصبی، عصبی، نژند


هفته بیست و سوم روز سوم

1 pedagogue /ˈpedəɡɒɡ/

آموزگار، معلم، آموزگار علم فروش

2 enunciate /ɪˈnʌnsɪeɪt/

مژده دادن، اعلام کردن، صریحا گفتن، تلفظ کردن

3 inordinate /ɪˈnɔːdɪnət/

{datmp3}{/datmp3}

بی اندازه، بیش از حد، مفرط، غیر معتدل

4 irascible /ɪˈræsəbl̩/

زود خشم، اتشی مزاج، زود غضب، تند طبع، سودایی

5 introspective /ˌɪntrəˈspektɪv/

معاینه کننده درون خود، خویشتن نگر، ناشی از خویشتن نگری یا معاینه نفس


هفته بیست و سوم روز چهارم

1 perpetuate /pəˈpet͡ʃʊeɪt/

همیشگی کردن، دائمی کردن، جاودانی ساختن

2 mandate /ˈmændeɪt/

وکالت نامه، قیمومت، حکم، فرمان، تعهد، اختیار

3 compensatory /kəmˈpensətəri/

جبران کننده ، پاداش دهنده ، تاوانی

4 neutralize /ˈnjuːtrəlaɪz/

خنثی کردن، بطور شیمیایی خنثی کردن

5 catastrophic /ˌkætəˈstrɒfɪk/


اسف بار، مصیبت بار، بسیاربد، فاجعه آمیز

همچنین ببینید

لغات 1100 – هفته 1

کتاب 1100 واژه که با نام تجاری 1100 واژه ای که شما نیاز دارید بدانید …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link