خانه / 1100 واژه ای که باید بدانید

1100 واژه ای که باید بدانید

دروس 1100 واژه

لغات 1100 – هفته 1

کتاب 1100 واژه که با نام تجاری 1100 واژه ای که شما نیاز دارید بدانید “Words you need to know” متعلق به بزرگترین ناشر کتابهای زبان انگلیسی بارونز است که اخیرا ویرایش ششم آن به بازار آمده است. و اما کتاب 1100 واژه ؛ اطلاعات این کتاب را میتوان به …

ادامه نوشته »

لغات 1100 – هفته 2

.توجه 1: جهت شنيدن تلفظ هاي صوتي حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد .توجه 2:دراين ويرايش جديد 1100 هر هفته شامل 4 روز مي باشد که هر روز آن 5 لغت را پوشش مي دهد هفته دوم روز اول 1 laconic /ləˈkɒnɪk/ مرورگر شما از کد پخش موزيک پشتيباني …

ادامه نوشته »

لغات 1100 – هفته 3

 .توجه 1: جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید .توجه 2:دراین ویرایش جدید 1100 هر هفته شامل 4روز می باشد که هر روز آن 5 لغت را پوشش می دهد هفته سوم                روز اول   1 loathe   /ləʊð/  مرورگر شما از کد …

ادامه نوشته »

لغات 1100 – هفته 4

.توجه 1: جهت شنيدن تلفظ هاي صوتي حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد .توجه 2:دراين ويرايش جديد 1100 هر هفته شامل 4روز مي باشد که هر روز آن 5 لغت را پوشش مي دهد هفته چهارم روز اول 1 alacrity /əˈlækrəti/ مرورگر شما از کد پخش موزيک پشتيباني نمي …

ادامه نوشته »

لغات 1100 – هفته 5

.توجه 1: جهت شنيدن تلفظ هاي صوتي حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد .توجه 2:دراين ويرايش جديد 1100 هر هفته شامل 4 روز مي باشد که هر روز آن 5 لغت را پوشش مي دهد هفته پنجم روز اول 1 rampant /ˈræmpənt/ مرورگر شما از کد پخش موزيک پشتيباني …

ادامه نوشته »

لغات 1100 – هفته 6

.توجه 1: جهت شنيدن تلفظ هاي صوتي حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد .توجه 2:دراين ويرايش جديد 1100 هر هفته شامل 4 روز مي باشد که هر روز آن 5 لغت را پوشش مي دهد هفته ششم روز اول 1 affluent /ˈæfluənt/ مرورگر شما از کد پخش موزيک پشتيباني …

ادامه نوشته »

لغات 1100 – هفته 7

.توجه : جهت شنيدن تلفظ هاي صوتي حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد هفته هفتم روز اول 1 implacable /ɪmˈplækəbl̩/ مرورگر شما از کد پخش موزيک پشتيباني نمي کند. سنگدل، کینه توز Syn: cruel , inexorable هم آوا : این پل کابلی زبان رمزی : هرکس این پل کابلی …

ادامه نوشته »

لغات 1100 – هفته 8

.توجه 1: جهت شنيدن تلفظ هاي صوتي حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد توجه 2: دراين ويرايش جديد 1100 هر هفته شامل 4 روز مي باشد که هر روز آن 5 لغت را پوشش می‌دهد. هفته هشتم روز اول   1 emaciated /ɪˈmeɪʃɪeɪtɪd/ مرورگر شما از کد پخش موزيک …

ادامه نوشته »

لغات 1100 – هفته 9

.توجه : جهت شنيدن تلفظ هاي صوتي حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد هفته نهم روز اول 1 impresario /ˌɪmprɪˈsɑːrɪəʊ/ مرورگر شما از کد پخش موزيک پشتيباني نمي کند. مدير اماکن تفريحي و نمايشي، مدير اپرا، مدير ياراهنماي اپرا و کنسرت Syn: organizer هم آوا : این پیر ساری …

ادامه نوشته »

لغات 1100 – هفته 10

.توجه : جهت شنيدن تلفظ هاي صوتي حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد هفته دهم روز اول 1 inclement /ɪnˈklemənt/ مرورگر شما از کد پخش موزيک پشتيباني نمي کند. شديد، بي اعتدال Syn: h هم آوا : این کله منه زبان رمزی : اگر من آدم شدیدا بی اعتدالی …

ادامه نوشته »