خانه / 504 واژه

504 واژه

دروس 504 واژه

آموزش درس 1 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

آموزش درس 1 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی . آیا می دانید 504 واژه چیست؟ این کتاب که در داخل و خارج ایران طرفداران بسیاری دارد و ناشران زیادی کتاب آن را چاپ کرده اند، 504 واژه از پرتکرارترین و پرکاربردترین لغات انگلیسی دنیا را در کتاب‌ها، مجلات، مطبوعات، …

ادامه نوشته »

آموزش درس 2 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

Corpse ˈkɔːrps مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. A dead body, usually of a person جسد، معمولاً موبوط به شخص When given all the data on the corpse, Colombo was able to solve the murder. زمانی که تمام اطلاعات مربوط به جسد به «کلومبو» داده شد، توانست …

ادامه نوشته »

آموزش درس 3 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

  Typicalˈtɪpəkl̩ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. Usual; of a kind معمولی The sinister character in the movie wore a typical costume, a dark shirt, loud tie, and tight jacket. شخصیت پلید فیلم، لباس نمادین، پیراهنی تیره، کراواتی بلند و یک کت تنگ به تن داشت. …

ادامه نوشته »

آموزش درس 5 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

  Tradition trəˈdɪʃn̩ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. “Beliefs, opinions, and customs handed down from one generation to another” باورها، اعتقادات و رسومی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود The father tried to persuade his son that the tradition of marriage was important. …

ادامه نوشته »

آموزش درس 6 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

  Approach əˈproʊtʃ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. “Come near or nearer to” نزدیک شدن به The lawyers in the trial were often asked to approach the bench. بارها از وکلای محاکمه «سیمپسون» تقاضا شد به جایگاه نزدیک شوند. Her father kissed Sylvia when he approached …

ادامه نوشته »

آموزش درس 7 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

    Postpone postˈpoʊn مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. “Put off to a later time; delay” به زمان دیگری موکول کردن، به تأخیر انداختن، به تعویق انداختن The young couple wanted to postpone their wedding until they were sure the could handle the burdens of marriage. …

ادامه نوشته »

آموزش درس 8 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

  Exaggerate ɪgˈzædʒəˌret مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. “Make something greater than it is; overstate” مبالغه کردن، غلو کردن He wasn’t trying to deceive you when he said that his car was the best car in the world; he was just exaggerating. وقتی که گفت اتومبیلش …

ادامه نوشته »

آموزش درس 9 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

  Vicinity vəˈsɪnəti مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. “Region near a place; neighborhood” منطقه ی نزدیک یک مکان، همسایگی Living in the vicinity of New York, Jeremy was near many museums. چون «جرمی» در حوالی نیویورک زندگی میکرد، به موزه های زیادی نزدیک بود. The torrent …

ادامه نوشته »

آموزش درس 10 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

  Excel ɪkˈsel مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. “Be better than; do better than” برتری داشتن، بهتر بودن از Because he was so small, Larry couldn’t excel in sports. « لاری » نتوانست در ورزش برتری پیدا کند، زیرا خیلی کوچک بود. At least Hannah had …

ادامه نوشته »
Call Now Button