دسته بندی ها
بزن بریم

اعتیاد

لغات انگلیسی اعتیاد

1

withdrawal

withdrawal

ترک مواد مخدر

cirrhosis

cirrhosis

تشمع کبدی (التهاب شدید کبد)

government health warning

government health warning

برچسب اخطار سلامت (روی سیگار)

methamphetamine

methamphetamine

شیشه (مواد مخدر) (مت آمفتامین)
2

dependent

dependent

وابسته (متکی، تحت تکفل)

dope

dope

دوپینگ کردن (مواد مصرف کردن)

MDMA

MDMA

اکستازی (قرص اکس)

addiction

addiction

اعتیاد
3

aversion therapy

aversion therapy

بیزاری‌ درمانی

habit-forming

habit-forming

اعتیادآور

stoned

stoned

نئشه

wired

wired

نشئه (تحت تاثیر مواد مخدر)
4

caffeine

caffeine

کافئین

addictive

addictive

اعتیادآور

smoke

smoke

(سیگار) کشیدن

come off

come off

ترک کردن (کنار گذاشتن)
5

pipe

pipe

پیپ

stimulant

stimulant

محرک (دارو) (انگیزنده)‌

patch

patch

چسب (ترک سیگار)

diazepam

diazepam

دیازپام
6

nicotine

nicotine

نیکوتین

drinking

drinking

مشروب نوشیدن (نوشیدن الکل)

booze

booze

مشروب (عرق، نوشیدنی الکلی)

alcohol

alcohol

الکل
7

influence

influence

مستی (تاثیر نوشیدن مشروبات الکلی)

tobacco

tobacco

تنباکو

D.T.’s

D.T.’s

هذیان خمری

inhale

inhale

استنشاق کردن (نفس کشیدن، هوا به ریه فرو بردن)
8

smoker

smoker

سیگاری (معتاد به دخانیات)

designer drug

designer drug

مواد مخدر صنعتی

mescaline

mescaline

مسکالین (داروی روان گردان)

smoking

smoking

سیگار کشیدن
9

quit

quit

دست کشیدن (ترک کردن)

marijuana

marijuana

ماریجوانا

wino

wino

دائم الخمر (الکلی)

zoned

zoned

نشئه (گیج و منگ)
10

amyl nitrite

amyl nitrite

آمیل نیتریت

drunk

drunk

مست

crack

crack

کراک ((مخدر روان گردان))

junkie

junkie

معتاد (مفنگی)
11

cocaine

cocaine

کوکائین

methadone

methadone

متادون (ماده مخدر صنعتی)

freebase

freebase

کوکائین خالص

opium

opium

افیون (تریاک)
12

bender

bender

بازه طولانی مشروب نوشیدن (بازه طولانی مواد مصرف کردن)

dissipated

dissipated

عیاش (خوش گذران)

alcoholic

alcoholic

الکلی

heroin

heroin

هروئین
13

hallucinogen

hallucinogen

مواد روان گردان (توهم زا)

alcoholic

alcoholic

دایم الخمر

booze

booze

مشروب خوردن

give up

give up

ترک کردن (دست کشیدن)
14

rehab

rehab

بازپروری

microdot

microdot

حبه پودری مینیاتوری (مواد مخدر)

cold turkey

cold turkey

ترک عادت ناگهانی (بوقلمون سرد)

weed

weed

ماریجوانا
15

speed

speed

آمفتامین (داروی محرک اعصاب)

strung out

strung out

نئشه (تحت تاثیر مواد مخدر)

shake

shake

رعشه (لرزه، لرز)

E

E

قرص (اکس اکستازی)
16

cannabis

cannabis

شاهدانه

downer

downer

داروی مسکن (آرام بخش، خواب آور)

drunk

drunk

آدم مست

detoxification

detoxification

سم زدایی (دفع سموم، ترک مواد مخدر)
17

boozer

boozer

(آدم) الکلی

narcotic

narcotic

ماده مخدر (آرام بخش)

pep pill

pep pill

قرص شادی آور (مخدر)

glue-sniffing

glue-sniffing

مصرف مواد مخدر استنشاقی
18

intoxicated

intoxicated

مست (از خود بیخود شده، در حالت مستی)

angel dust

angel dust

گرد فرشته (فن‌ سیکلیدین (روان گردان))

dope

dope

مواد مخدر

hungover

hungover

خمار
19

LSD

LSD

ال‌ اس‌ دی (داروی روان گردان)

drink

drink

نوشیدنی الکلی (مشروب)

joint

joint

سیگار ماریجوانا

ecstasy

ecstasy

اکستازی (قرص اکس)
20

alcoholism

alcoholism

اعتیاد به نوشیدنی های الکلی

wasted

wasted

مست (نشئه)

hangover

hangover

خماری

Mickey Finn

Mickey Finn

میکی فین
21

cigarette

cigarette

سیگار

cut

cut

مخلوط کردن (مواد مخدر)

hard drug

hard drug

ماده مخدر قوی

smack

smack

هروئین
22

detoxify

detoxify

سم زدایی کردن (ترک دادن (فرد الکلی یا معتاد))

ketamine

ketamine

کتامین

keep off

keep off

دوری کردن (از) (اجتناب کردن)

meth

meth

شیشه (مواد مخدر) (مت‌ آمفتامین)
23

temazepam

temazepam

تمازپام (قرص)

soft drug

soft drug

مواد مخدر نرم (مواد مخدر سبک)

bong

bong

قلیان مخصوص ماری جوانا (بانگ ماری جوانا)

hooked

hooked

معتاد (شیفته، دیوانه)
24

fetal alcohol syndrome

fetal alcohol syndrome

ناهنجاری‌ های جنینی ناشی از الکل

valium

valium

(قرص) والیوم

narcotic

narcotic

اعتیاد آور (خواب آور)

peyote

peyote

پیوت (گیاه مسکالین)
25

drink

drink

مشروب خوردن (الکل خوردن)

smoke

smoke

دود

intoxicant

intoxicant

مشروبات الکلی (مسکر)

dependence

dependence

وابستگی (عدم استقلال)
26

passive smoking

passive smoking

دود دست دوم سیگار (سیگار كشیدن غیرفعال)

addict

addict

معتاد

amphetamine

amphetamine

آمفتامین (داروی محرک اعصاب)

boozy

boozy

الکلی (با نوشیدنی الکلی)
27

hashish

hashish

حشیش

jack up

jack up

(مواد مخدر) تزریق کردن

addicted

addicted

معتاد
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *