دسته بندی ها
بزن بریم

پیری

لغات انگلیسی پیری

1

old age

old age

پیری (سالمندی، سالخوردگی)

infirm

infirm

رنجور (ضعیف، ناتوان)

dementia

dementia

زوال عقل (خردسودگی)

wizened

wizened

چروکیده (پر چین و چروک)
2

pensioner

pensioner

مستمری بگیر (بازنشسته)

elder

elder

ریش سفید (مسن، پیر، سال‌خورده)

retire

retire

بازنشسته شدن (بازنشسته کردن)

old-age pensioner

old-age pensioner

شهروند بازنشسته (شهروند سالخورده)
3

senile

senile

سالخورده (فرتوت)

gerontology

gerontology

پیری‌‌شناسی (کهولت‌شناسی)

decrepit

decrepit

سالخورده و فرتوت (ضعیف و ناتوان)

reminiscence

reminiscence

یادآوری خاطرات (گذشته اندیشی، یادبود)
4

care home

care home

خانه سالمندان

pension

pension

حقوق بازنشستگی (مستمری)

nursing home

nursing home

خانه سالمندان

wisdom

wisdom

عقل (درایت، خرد، دانش)
5

gnarled

gnarled

پینه بسته (زبر)

wise

wise

عاقل (عاقلانه)

widowhood

widowhood

بیوگی (بیوه بودن)

elder

elder

بزرگتر
6

aged

aged

سالخورده (پیر)

senior

senior

سالخورده سالمند

reminisce

reminisce

به یاد آوردن (یادآوری خاطرات کردن)

forgetful

forgetful

فراموش‌کار
7

ageless

ageless

جاودانه (همیشه جوان)

retirement home

retirement home

خانه سالمندان

Alzheimer’s disease

Alzheimer’s disease

بیماری آلزایمر

old

old

پیر (سالخورده)
8

sprightly

sprightly

سرحال (سرزنده)

arthritis

arthritis

التهاب مفصل (آرتروز)

retirement

retirement

بازنشستگی

elderly

elderly

سالمند
9

centenarian

centenarian

آدم صد ساله (صد ساله به بالا)

venerable

venerable

قابل احترام (محترم)

decrepitude

decrepitude

سالخوردگی (پیری)

doddering

doddering

پیر و پاتال (لرزان و لنگان)
10

senile dementia

senile dementia

زوال عقل (خردسودگی)

senior

senior

سالمند

codger

codger

پیری (پیر پاتال)

crone

crone

عجوزه
11

dotage

dotage

فرتوتی (خرفتی، پیری)

geriatric

geriatric

مربوط به سالمندان (مربوط به پیری)

geriatric

geriatric

پیر پاتال (پیری)

Methuselah

Methuselah

متوشالح (شخصیتی اساطیری/اشاره به فرد پیر)
12

OAP

OAP

شهروند مسن

old bat

old bat

پیر خرفت

old boy

old boy

پیرمرد (پیری)

old dear

old dear

پیرزن
13

old maid

old maid

پیرزن ترشیده

old people’s home

old people’s home

خانه سالمندان

pension off

pension off

بازنشسته کردن (با حقوق)

senior citizen

senior citizen

شهروند سالخورده (بازنشسته)
14

senior moment

senior moment

فراموش کاری (عوارض پیری)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *