دسته بندی ها
بزن بریم

افراد در سفر هوایی

لغات انگلیسی افراد در سفر هوایی

1

aeronaut

aeronaut

هوانورد

aircrew

aircrew

خدمه هواپیما (خلبان و مهمانداران) (عضو خدمه هواپیما)

air hostess

air hostess

مهماندار هواپیما (زن)

air marshal

air marshal

امنیت پرواز (افسر امنیت پرواز)
2

air traffic controller

air traffic controller

کنترل‌کننده آمد و شد هوایی (مامور کنترل ترافیک هوایی)

announcer

announcer

گوینده (فرودگاه و ...)

aviator

aviator

هوانورد (خلبان)

cabin crew

cabin crew

خدمه هواپیما (خدمه پرواز)
3

captain

captain

کاپیتان (کشتی یا هواپیما)

co-pilot

co-pilot

کمک‌خلبان

engineer

engineer

مهندس

flight attendant

flight attendant

مهماندار هواپیما
4

flight crew

flight crew

خدمه پرواز (خدمه هواپیما)

flyer

flyer

خلبان

flying doctor

flying doctor

پزشک پروازی (پزشک سیار، پزشک هوایی)

ground crew

ground crew

خدمه زمینی (فرودگاه) (پرسنل زمینی)
5

navigator

navigator

راهیاب (ناوبر)

parachutist

parachutist

چترباز ((کسی که از چتر نجات استفاده می‌کند))

paraglider

paraglider

پاراگلایدرسوار (چترپر)

passenger

passenger

مسافر
6

pilot

pilot

خلبان

skycap

skycap

باربر (فرودگاه)

steward

steward

مهماندار (هواپیما و ...)

stewardess

stewardess

مهماندار هواپیما یا کشتی (زن)
7

test pilot

test pilot

خلبان آزمایش
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.