دسته بندی ها
بزن بریم

طب جایگزین

لغات انگلیسی طب جایگزین

1

shiatsu

shiatsu

طب فشاری (فشار درمانی)

Ayurvedic medicine

Ayurvedic medicine

طب سنتی هندی (آیورودا)

reflexology

reflexology

انعکاس‌ درمانی (بازتاب درمانی)

osteopath

osteopath

متخصص استخوان (آسیب‌شناس استخوان و عضله)
2

herbalism

herbalism

طب سنتی (گیاه درمانی)

Alexander technique

Alexander technique

روش درمانی الکساندر

complementary medicine

complementary medicine

طب جایگزین (پزشکی جایگزین، طب مکمل)

iridology

iridology

عنبیه شناسی
3

hypnotherapy

hypnotherapy

هیپنوتیزم درمانی

acupressure

acupressure

طب فشاری

medicine man

medicine man

حکیم

acupuncture

acupuncture

طب سوزنی
4

reiki

reiki

طب سنتی ژاپنی

alternative medicine

alternative medicine

پزشکی جایگزین (طب جایگزین، طب مکمل)

faith healing

faith healing

باور درمانی (ایمان درمانی، انرژی درمانی)

osteopathy

osteopathy

استخوان درمانی
5

massage

massage

ماساژ

hypnotist

hypnotist

هیپنوتیزم درمانگر (هیپنوتیزم کننده)

homeopathy

homeopathy

همسان درمانی (هومئوپاتی)

chiropractic

chiropractic

ماساژ درمانی (فیزیوتراپی)
6

acupuncturist

acupuncturist

متخصص طب سوزنی

fringe medicine

fringe medicine

پزشکی جایگزین (طب جایگزین، طب مکمل)

naturopathy

naturopathy

طبیعت درمانی

massage

massage

ماساژ دادن
7

chiropractor

chiropractor

کایروپراکتور (درمانگر با دست)

holism

holism

کل‌ نگری (کل گرایی، اصالت کل)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.