دسته بندی ها
بزن بریم

دوزیستان و خزندگان

لغات انگلیسی دوزیستان و خزندگان

1

Reptile

Reptile

خزنده

Toad

Toad

وزغ

Rattlesnake

Rattlesnake

مار زنگی

Hognose snake

Hognose snake

مار دماغ خوکی
2

Froglet

Froglet

قورباغه کوچک

Viper

Viper

مار سمی

Bullfrog

Bullfrog

گاوغوک

Turtle

Turtle

لاک پشت
3

Garter snake

Garter snake

مار بند جورابی

Tortoise

Tortoise

لاک پشت

Frog

Frog

قورباغه

Lizard

Lizard

مارمولک
4

Anaconda

Anaconda

مار آناکوندا

Mamba

Mamba

مامبا (مارسمی آفریقایی)

Sidewinder

Sidewinder

مار کج رو (نوعی مار زنگی)

Natterjack

Natterjack

وزغ
5

Krait

Krait

مار براق هندی

Amphibian

Amphibian

دوزیست

Chameleon

Chameleon

آفتاب پرست

Pit viper

Pit viper

چال مار
6

Crocodile

Crocodile

کروکدیل

Cottonmouth

Cottonmouth

آب مار (مار ماکاسین)

Terrapin

Terrapin

لاک پشت کوچک

Tadpole

Tadpole

بچه قورباغه (بچه وزغ)
7

Snake

Snake

مار

Asp

Asp

افعی

Salamander

Salamander

سمندر

Iguana

Iguana

ایگوانا (سوسمار درختی)
8

Alligator

Alligator

تمساح

Bushmaster

Bushmaster

بوته مار

Gecko

Gecko

مارمولک گکو (مارمولک خانگی)

Newt

Newt

سمندرک
9

Copperhead

Copperhead

مار مسین سر

Python

Python

مار پیتون

Monitor

Monitor

بزمجه

Leatherback

Leatherback

لاک پشت چرمی (لاک پشت پشت چرمی)
10

Taipan

Taipan

مار تایپان

Serpent

Serpent

افعی (مار بزرک)

Frogspawn

Frogspawn

تخم قورباغه (جنین قورباغه)

Puff adder

Puff adder

مار دمنده (افعی آفریقایی)
11

Komodo dragon

Komodo dragon

اژدهای کومودو

Grass snake

Grass snake

سبزه مار

Cobra

Cobra

مار کبرا

Adder

Adder

افعی اروپایی
12

Coral

Coral

مار مرجانی

Skink

Skink

سقنقور (نوعی مارمولک)

Boa constrictor

Boa constrictor

مار بوآ (بوآی کانستریکتور)

Caiman

Caiman

کمین (تمساح کوچک)
13

Slider

Slider

لاک پشت گوش قرمز
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *