خانه / مرتضی جوان (صفحه 50)

مرتضی جوان

آموزش درس 20 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

  Consent kənˈsent مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. Come out; come up; come into view بیرون آمدن، پدیدار شدن، نمایان شدن When the fight was over, the underdog emerged the winner. هنگامی که نبرد به پایان رسید، شخص بازنده برنده اعلام شد. You have to be …

ادامه نوشته »

آموزش درس 21 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

  Plea ˈpliː مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. Request; appeal; that which is asked of another درخواست، خواهش، آنچه از دیگری خواسته می شود The employees turned in a plea to their boss for higher pay. کارمندان از رئیس شان در خواست دستمزد بیشتری نمودند. The …

ادامه نوشته »

آموزش درس 22 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

  Warden ˈwɔːrdn̩ مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. Keeper; guard; person in charge of a prison حافظ، نگهبان، مسئول زندان، زندانبان The warden found himself facing two hundred defiant prisoners. رئیس زندان خود را در برابر دویست زندانی سرکش یافت. A cautious warden always has to …

ادامه نوشته »

آموزش درس 23 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

  Reptile ˈreptaɪl مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. A cold blooded animal that creeps or crawls; snakes, Lizards, turtles, alligators, and crocodiles حیوان خونسردی که می خزد، مار، مارمولک، لاک پشت، تمساح The lizard is a reptile with a very slender body. مارمولک خزنده ای است …

ادامه نوشته »

آموزش درس 24 کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

  Fierce ˈfɪrs مرورگر شما از کد پخش موزیک پشتیبانی نمی کند. Savage; wild وحشی، خشن Barry was so fiercely angry that he thrust his hand through the glass. شدت عصبانیت «باری» بقدری بود که دستش را در شیشه کوبید. One must take appropriate precautions when approaching fierce dogs. شخص …

ادامه نوشته »
Call Now Button