دسته بندی ها
بزن بریم

تعلق به جامعه

لغات انگلیسی تعلق به جامعه

1

active citizen

active citizen

شهروند پویا

ASBO

ASBO

حکم قضایی برای رفتار ضداجتماعی

citizen

citizen

شهروند (تبعه)

citizenship

citizenship

شهروندی (تابعیت)
2

civic

civic

شهری (اجتماعی، مدنی)

civics

civics

علوم اجتماعی (درس) (تربیت مدنی)

class

class

طبقه (اجتماعی) (قشر)

collective

collective

جمعی
3

community

community

جامعه (اجتماع)

community service

community service

خدمات اجتماعی (خدمات عمومی)

denizen

denizen

ساکن (مقیم)

global village

global village

دهکده جهانی
4

grass roots

grass roots

عوام (توده مردم)

integration

integration

تلفیق (یکپارچه‌سازی، ادغام)

jury duty

jury duty

عضو هیئت منصفه بودن

middle class

middle class

طبقه‌ متوسط جامعه (قشر متوسط)
5

military service

military service

خدمت سربازی (خدمت نظامی)

multicultural

multicultural

چند فرهنگی

nimby

nimby

هرجا باشد، در حیاط خلوت ما نباشد

polity

polity

موجودیت سیاسی (نهاد سیاسی)
6

public

public

عمومی (عموم، دولتی)

public-spirited

public-spirited

به نفع رفاه اجتماعی (خیرخواهانه)

representation

representation

نماینده (نمایندگی)

senior citizen

senior citizen

شهروند سالخورده (بازنشسته)
7

social

social

اجتماعی (جمعی)

social contract

social contract

قرارداد اجتماعی (فلسفه سیاسی)

sociopolitical

sociopolitical

سیاسی-اجتماعی

stateless

stateless

بدون تابعیت (فاقد ملیت، بی‌وطن)
8

stratum

stratum

قشر (جامعه) (طبقه، رتبه)

upper class

upper class

طبقه فرادست جامعه (اشراف، قشر پولدار)

working class

working class

طبقه کارگر (قشر کارگر)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *