دسته بندی ها
بزن بریم

پرورش محصولات

لغات انگلیسی پرورش محصولات

1

blight

blight

آفت (آتشک، بلا، مصیبت)

crop

crop

محصول

cultivate

cultivate

زراعت کردن (کشت کردن)

earth

earth

خاک
2

fallow

fallow

(زمین) آیش شده

fertilize

fertilize

حاصلخیز کردن (زمین) (کود دادن)

fertilizer

fertilizer

کود

glasshouse

glasshouse

گلخانه (خانه شیشه ای)
3

greenhouse

greenhouse

گلخانه

grow

grow

پرورش دادن (کاشتن)

harvest

harvest

محصول (برداشت محصول)

harvest

harvest

برداشت کردن (محصول) (درو کردن محصول)
4

husbandry

husbandry

پرورش (حیوانات و محصولات کشاورزی) (کشاورزی، دامپروری)

insecticide

insecticide

حشره‌کش

intensive

intensive

متمرکز (متود، شیوه) (فشرده)

irrigate

irrigate

آبیاری کردن (آب‌رسانی کردن)
5

leach

leach

آب شویی شدن (حل و برده شدن، فرو شست شدن)

lime

lime

آهک (اکسید کلسیم)

loam

loam

لوم (نوعی خاک کشاورزی)

nitrate

nitrate

نیترات (شیمی)
6

organic

organic

طبیعی (ارگانیک)

pesticide

pesticide

آفت‌کش (سم حشره‌کش)

pick

pick

چیدن

plant

plant

کاشتن
7

plow

plow

گاو آهن (خیش)

plow

plow

شخم زدن

plow back

plow back

زمین محصول‌دار را شخم زدن (برای تقویت خاک)

plow up

plow up

شخم زدن
8

polytunnel

polytunnel

گلخانه چنبره‌ای

produce

produce

تولید کردن

produce

produce

محصولات

productive

productive

ثمربخش (پربار، پربازده)
9

reap

reap

درو کردن (برداشت کردن (محصول))

rotation

rotation

تغییر محصول کاشت شده در خاک (برای تقویت خاک)

soil

soil

خاک

sprayer

sprayer

افشانه (اسپری)
10

sprinkler

sprinkler

آبپاش خودکار

stubble

stubble

پوشال (ساقه در زمین مانده (بعد از درو))

subsidy

subsidy

یارانه (سوبسید)

subsistence

subsistence

معاش (اسباب امرار معاش، حداقل میزان (خوراک یا لباس و ...) ضروری برای ادامه حیات)
11

subsoil

subsoil

خاک زیرسطحی (زیرخاک)

thresh

thresh

خرمن کوبی کردن (از پوست درآوردن)

topsoil

topsoil

خاک سطحی

uncultivated

uncultivated

کشت‌نشده (زراعت‌نشده)
12

water

water

آب دادن

yield

yield

محصول (بازده، حاصل)

yield

yield

به بار آوردن (تولید کردن)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *