دسته بندی ها
بزن بریم

معاملات تجاری

لغات انگلیسی مربوط به معاملات تجاری

1

proposal

proposal

پیشنهاد (طرح)

bargaining power

bargaining power

قدرت چانه زدن

table

table

میز (مذاکرات)

pull out

pull out

توقف کردن (منتفی کردن)
2

offer

offer

پیشنهاد

takeover

takeover

تصاحب

approach

approach

پیشنهاد (همکاری، معامله) (درخواست دادن)

bid

bid

پیشنهاد (قیمت) (درخواست)
3

merger

merger

ادغام (یکی شدن)

contract

contract

قرارداد

fall through

fall through

فسخ شدن (منحل شدن، با شکست مواجه شدن)

dissolve

dissolve

منحل کردن (فسخ کردن)
4

schedule

schedule

برنامه‌ریزی کردن (زمان‌بندی کردن)

pressure

pressure

فشار

hardball

hardball

بی ملاحظه (بی رحمانه، سرسختانه)

draft

draft

طرح کردن (پیش‌نویس کردن)
5

acquisition

acquisition

مالکیت (کسب، حصول، اکتساب)

reject

reject

رد کردن (نپذیرفتن)

deal

deal

قرارداد (معامله)

accept

accept

پذیرفتن (قبول کردن)
6

leverage

leverage

قدرت نفوذ (اعمال فشار، وسیله نفوذ)

ink

ink

قرارداد بستن (منعقد کردن)

pull the plug

pull the plug

متوقف کردن (فسخ کردن)

broker

broker

مذاکره کردن (حل و فصل کردن)
7

negotiation

negotiation

مذاکره

hostile

hostile

تحمیل شده (ناخواسته)

bid

bid

قیمت پیشنهاد کردن (در مزایده شرکت کردن، در مناقصه شرکت کردن)

buyout

buyout

خرید سهام های یک شرکت
8

take over

take over

تصاحب کردن (کنترل چیزی را (به زور) به دست گرفتن)

dealing

dealing

معامله (خرید و فروش)

horse-trading

horse-trading

زد و بند های سیاسی

meeting

meeting

جلسه (قرار ملاقات)
9

draft

draft

پیش نویس (چرک نویس، طرح)

broker

broker

دلال (کارگزار، واسطه)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *