خانه / دسته‌بندی نشده / لغات انگلیسی کسب و کار

لغات انگلیسی کسب و کار

لغات انگلیسی مربوط به کسب و کار

لغات انگلیسی مربوط به معاملات تجاری

1

proposal

proposal

پیشنهاد (طرح)

bargaining power

bargaining power

قدرت چانه زدن

table

table

میز (مذاکرات)

pull out

pull out

توقف کردن (منتفی کردن)
2

offer

offer

پیشنهاد

takeover

takeover

تصاحب

approach

approach

پیشنهاد (همکاری، معامله) (درخواست دادن)

bid

bid

پیشنهاد (قیمت) (درخواست)
3

merger

merger

ادغام (یکی شدن)

contract

contract

قرارداد

fall through

fall through

فسخ شدن (منحل شدن، با شکست مواجه شدن)

dissolve

dissolve

منحل کردن (فسخ کردن)
4

schedule

schedule

برنامه‌ریزی کردن (زمان‌بندی کردن)

pressure

pressure

فشار

hardball

hardball

بی ملاحظه (بی رحمانه، سرسختانه)

draft

draft

طرح کردن (پیش‌نویس کردن)
5

acquisition

acquisition

مالکیت (کسب، حصول، اکتساب)

reject

reject

رد کردن (نپذیرفتن)

deal

deal

قرارداد (معامله)

accept

accept

پذیرفتن (قبول کردن)
6

leverage

leverage

قدرت نفوذ (اعمال فشار، وسیله نفوذ)

ink

ink

قرارداد بستن (منعقد کردن)

pull the plug

pull the plug

متوقف کردن (فسخ کردن)

broker

broker

مذاکره کردن (حل و فصل کردن)
7

negotiation

negotiation

مذاکره

hostile

hostile

تحمیل شده (ناخواسته)

bid

bid

قیمت پیشنهاد کردن (در مزایده شرکت کردن، در مناقصه شرکت کردن)

buyout

buyout

خرید سهام های یک شرکت
8

take over

take over

تصاحب کردن (کنترل چیزی را (به زور) به دست گرفتن)

dealing

dealing

معامله (خرید و فروش)

horse-trading

horse-trading

زد و بند های سیاسی

meeting

meeting

جلسه (قرار ملاقات)
9

draft

draft

پیش نویس (چرک نویس، طرح)

broker

broker

دلال (کارگزار، واسطه)

لغات انگلیسی کارکنان یک شرکت

1

CEO

CEO

مدیر عامل (مدیر ارشد اجرایی)

agent

agent

نماینده

businessman

businessman

تاجر (بازاری، صاحب کسب و کار)

proprietor

proprietor

مالک
2

bookkeeper

bookkeeper

دفتردار (حسابدار)

chairman

chairman

رئیس

tycoon

tycoon

غول (سرمایه دار مهم)

leader

leader

رهبر
3

service provider

service provider

(شرکت) خدماتی

middle management

middle management

مدیریت میانی (مدیریت رده ی دوم)

office worker

office worker

کارمند

secretary

secretary

منشی
4

trustee

trustee

عضو هیئت امنا

executive

executive

مدیر

banker

banker

بانکدار

representative

representative

نماینده
5

magnate

magnate

غول (فرد با نفوذ)

analyst

analyst

تحلیل‌گر

managing director

managing director

مدیر عامل

captain of industry

captain of industry

مالک یک شرکت بزرگ
6

exec

exec

مدیر اجرایی

partner

partner

یار (هم‌گروهی)

wheeler-dealer

wheeler-dealer

کار چاق کن

attorney

attorney

وکیل
7

operator

operator

اپراتور (متصدی)

shark

shark

نزول‌خور (کلاه‌بردار)

associate

associate

شریک (معاون، همکار)

controller

controller

ناظر (بازرس، کنترل کننده)
8

silent partner

silent partner

شریک غیر فعال (شریک سرمایه رسان)

board

board

هیئت مدیره (هیئت رئیسه، گروه، وزارت)

manager

manager

مدیر

administrator

administrator

مدیر اجرایی (سرپرست)
9

accountant

accountant

حسابدار

systems analyst

systems analyst

تحلیل‌گر سیستم

vice president

vice president

معاون (نائب رئیس)

financier

financier

سرمایه گذار (کارشناس امور مالی)
10

consultant

consultant

مشاور

businesswoman

businesswoman

تاجر (زن) (بازاری)

oligarch

oligarch

جرگه سالار (از اغنیا، ثروتمند)

entrepreneur

entrepreneur

کارآفرین (موسس شرکت)
11

auditor

auditor

بازرس (مامور رسیدگی)

لغات انگلیسی گرداندن کسب و کار

1

subsidiary

subsidiary

شرکت تابعه

audit trail

audit trail

رد ممیزی (دنباله ممیزی)

transact

transact

معامله کردن (داد و ستد)

fund

fund

بودجه تامین کردن (پول اختصاص دادن)
2

fixed costs

fixed costs

هزینه های ثابت

corporation

corporation

شرکت

profit margin

profit margin

حاشيه سود (درصد سود از فروش خالص)

sponsor

sponsor

حمایت مالی کردن (اسپانسر شدن)
3

partner

partner

یار (هم‌گروهی)

downsize

downsize

کم کردن (تعلیق نیرو)

profitable

profitable

سودآور (پر منعفت)

even

even

بی‌حساب (مساوی، برابر)
4

loss

loss

ضرر (کاهش، از دست دادن)

audit

audit

بازرسی (ممیزی، حسابرسی، رسیدگی)

income

income

درآمد

funding

funding

تامین بودجه (سرمایه‌گذاری، بودجه)
5

audit

audit

بررسی کردن (رسیدگی کردن)

cash flow

cash flow

نقدینگی (وجوه در گردش)

overhead

overhead

هزینه ثابت (هزینه عمومی)

seed money

seed money

سرمایه اولیه
6

co-op

co-op

شرکت تعاونی

globalize

globalize

جهانی کردن (جهانی شدن)

receivables

receivables

مطالبات

lay-off

lay-off

تعدیل نیرو
7

administration

administration

مدیریت (اداره)

transaction

transaction

معامله (تبادل)

concern

concern

شرکت (موسسه)

dividend

dividend

سود (سهم)
8

subsidiary

subsidiary

تابعه

stake

stake

سهم (مبلغ سرمایه‌گذاری شده)

supply chain

supply chain

زنجیره تامین

business-to-business

business-to-business

بنگاه به بنگاه
9

turnover

turnover

مقدار فروش (درآمد، گردش کار)

premises

premises

شهرک (صنعتی) (کارخانه)

product

product

محصول (کالا، جنس)

management

management

مدیریت
10

slack

slack

کساد (رکود)

profit-sharing

profit-sharing

تسهیم سود (مشارکت در سود)

enterprise

enterprise

شرکت (بنگاه، موسسه)

network

network

شبکه
11

capital

capital

سرمایه

projection

projection

برآورد (پیش بینی)

fund

fund

پشتوانه (سرمایه، بودجه، پول)

maladministration

maladministration

سوء مدیریت
12

network

network

شبکه‌سازی کردن (ارتباط برقرار کردن)

manage

manage

مدیریت کردن (گرداندن، اداره کردن)

operational

operational

عملیاتی (کاربردی)

slack

slack

رکود (کسادی)
13

sponsor

sponsor

حامی مالی (اسپانسر)

operation

operation

شرکت (سازمان)

business

business

کار (تجارت، داد و ستد، شغل، حرفه، کسب و کار)

plan

plan

برنامه
14

partnership

partnership

شراکت (همکاری)

receivership

receivership

مصادره

go under

go under

ورشکسته شدن

venture capital

venture capital

سرمایه گذاری مخاطره آمیز (سرمایه‌گذاری خطرپذیر)
15

revenue

revenue

عوارض (درآمد مالیاتی، درآمد دولتی)

project

project

پروژه

lay off

lay off

اخراج کردن (تعدیل نیرو کردن)

expand

expand

گسترش دادن (افزایش دادن)
16

administrative

administrative

اجرایی (اداری)

forecast

forecast

پیش‌بینی کردن

logistics

logistics

آمایش (بررسی منطقی)

forecast

forecast

پیش‌بینی
17

executive

executive

اجرایی

restructure

forecast

پیش‌بینی کردن

restructure

restructure

بازسازی کردن (تغییر دادن)

working capital

working capital

سرمایه در گردش
18

firm

firm

شرکت (موسسه)

capacity

capacity

ظرفیت (گنجایش)

start-up

start-up

شرکت نوپا (شرکت استارت-آپ)

franchise

franchise

حق امتیاز (جواز، پروانه)
19

profit

profit

بهره بردن (سود بردن، سوددهی)

takeover

takeover

تصاحب

profit

profit

سود (بهره)

human resources

human resources

منابع انسانی
20

markup

markup

اضافه بها (قیمت افزوده)

cooperative

cooperative

شرکت تعاونی

expenditure

expenditure

مخارج (هزینه‌ها)

backer

backer

حامی (پشتیبان)

لغات انگلیسی بانکداری

1

owe

owe

بدهکار بودن (مدیون بودن)

lend

lend

قرض دادن

broker

broker

دلال (کارگزار، واسطه)

overdrawn

overdrawn

اضافه برداشت شده ((چک) بی محل)
2

credit

credit

وام

repayment

repayment

بازپرداخت

depositor

depositor

سپرده گذار (صاحب حساب)

adviser

adviser

مشاور
3

private

private

خصوصی (شخصی)

deposit

deposit

سپرده

balance

balance

موجودی (مانده)

withdraw

withdraw

برداشت کردن (پول از بانک)
4

giro

giro

خدمات بانکی اداره پست (پست بانک)

interest

interest

بهره (سود)

transfer

transfer

منتقل کردن (انتقال دادن)

bankrupt

bankrupt

ورشکسته
5

bankruptcy

bankruptcy

ورشکستگی

charge

charge

هزینه

bank

bank

بانک

collateral

collateral

وثیقه (ضامن)
6

saving

saving

پس‌انداز

borrowing

borrowing

وام (وام گرفتن)

lump sum

lump sum

مبلغ کل (مبلغ یکجا، قرارداد قیمت ثابت)

take out

take out

برداشت کردن (پول از بانک)
7

central bank

central bank

بانک مرکزی

direct debit

direct debit

بدهی مستقیم (حق برداشت از حساب شخص دیگر)

statement

statement

صورت حساب (فیش)

debt

debt

بدهی
8

banking

banking

امور بانکی (عملیات بانکی)

debit

debit

بدهی (ستون چپ، ستون بدهکار، مبلغ کسر شده از موجودی بانکی)

arrears

arrears

بدهی (دیون معوقه)

negative equity

negative equity

سرمایه در گردش منفی
9

ATM

ATM

دستگاه خودپرداز (عابربانک)

account

account

حساب

lending

lending

وام دهی

teller

teller

کارمند بانک (متصدی امور بانکی)
10

fixed

fixed

ثابت (مقطوع)

borrow

borrow

وام گرفتن

underwrite

underwrite

تقبل (مالی) کردن (پشت نویسی کردن)

deposit

deposit

به حساب بانکی گذاشتن (واریز کردن)
11

withdrawal

withdrawal

برداشت

loan

loan

وام

banker

banker

بانکدار

overdraft

overdraft

اضافه‌برداشت (چک بی‌محل)
12

freeze

freeze

مسدود کردن

لغات انگلیسی اقتصاد

1

deregulate

deregulate

آزاد سازی (قانون زدایی کردن)

takeover

takeover

تصاحب

expand

expand

گسترش دادن (افزایش دادن)

bailout

bailout

کمک مالی دولت (وام به کشورهای خارجی)
2

expansionary

expansionary

انبساطی

depreciate

depreciate

از ارزش افتادن (از بهای چیزی کاسته شدن)

bubble

bubble

حباب

NYSE

NYSE

بازار بورس نیویورک
3

growth

growth

رشد (افزایش)

economics

economics

علم اقتصاد (اقتصاد)

consolidate

consolidate

ادغام کردن (ادغام شدن، تلفیق کردن)

Dow Jones index

Dow Jones index

شاخص داو جونز
4

depression

depression

رکورد اقتصادی (بحران اقتصادی، کسادی بازار)

game theory

game theory

نظریه بازی (ریاضی)

budget

budget

بودجه اختصاص دادن (برآورد هزینه کردن)

accounting

accounting

حسابداری
5

private enterprise

private enterprise

سازمان خصوصی (بنگاه خصوصی)

liquidity

liquidity

نقدینگی

private sector

private sector

بخش خصوصی (اقتصاد)

inflation

inflation

تورم
6

laissez-faire

laissez-faire

اقتصاد آزاد (آزادی کسب و تجارت)

employment

employment

استخدام (کار، اشتغال)

privatize

privatize

خصوصی سازی کردن (خصوصی سازی شدن)

crash

crash

فروپاشیدن (سقوط کردن، ورشکسته شدن)
7

capitalism

capitalism

نظام سرمایه‌داری (اقتصاد) (کاپیتالیسم)

hyperinflation

hyperinflation

تورم حاد (ابرتورم)

economist

economist

اقتصاددان

Wall Street

Wall Street

وال استریت (بازار بورس نیویورک)
8

competition

competition

مسابقه

tax

tax

مالیات

asset

asset

دارایی (سرمایه)

trade deficit

trade deficit

کسر بازرگانی (کسر تجارت، عدم موازنه تجارت خارجی، نقصان صادرات بر واردات)
9

free market

free market

بازار آزاد

portfolio

portfolio

اوراق بهادار (فهرست سهام و اوراق بهادار)

fiscal

fiscal

مالی

stagflation

stagflation

رکود تورمی (ایستایی تورمی)
10

buyout

buyout

خرید سهام های یک شرکت

compete

compete

رقابت کردن

fair-trade

fair-trade

تجارت) منصفانه ((تجارت) مشروع و قانونی، (کسب) منصفانه) )

debt

debt

بدهی
11

base rate

base rate

قیمت مبنا (قیمت پایه، میزان بهره ی پایه)

loss

loss

ضرر (کاهش، از دست دادن)

instability

instability

بی ثباتی (ناپایداری)

export

export

صادرات
12

bankroll

bankroll

سرمایه گذاری کردن

black market

black market

بازار سیاه

trader

trader

تاجر (کاسب)

import

import

واردات
13

free enterprise

free enterprise

تجارت و معاملات آزاد (نظام تجارت آزاد)

launder

launder

پول شویی کردن

mutual fund

mutual fund

صندوق تعاونی (شرکت سرمایه گذاری)

WTO

WTO

سازمان تجارت جهانی
14

collapse

collapse

سقوط شدید (قیمت)

fraudulent

fraudulent

شیادانه (کلاهبردارانه)

stockbroker

stockbroker

دلال سهام (دلال بورس و اوراق بهادار)

depressed

depressed

کساد (بی رونق، محروم)
15

reserve

reserve

ذخیره (اندوخته)

option

option

اختیار (حق خرید و فروش، حق انتخاب)

clearing house

clearing house

دفتر تهاتر (اتاق پایاپای)

downturn

downturn

رکود (افول)
16

recession

recession

رکود

fraud

fraud

کلاهبرداری (تقلب)

Federal Reserve System

Federal Reserve System

بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (ذخیره فدرال، فد)

NASDAQ

NASDAQ

(بازار بورس) نزدک
17

supply-side

supply-side

(اقتصاد) سمت عرضه

dividend

dividend

سود (سهم)

aggregate

aggregate

مجموعه (ارقام کلی، کمیت کلی)

developing

developing

در حال توسعه
18

treasury

treasury

وزارت اقتصاد و دارایی

industrialism

industrialism

صنعت گرایی

trading

trading

تجارت (خرید و فروش)

leverage

leverage

قدرت نفوذ (اعمال فشار، وسیله نفوذ)
19

overheat

overheat

شکوفا شدن (پر رونق شدن)

corporate

corporate

شرکتی (سهامی، گروهی)

global

global

جهانی

poverty

poverty

فقر
20

double-entry bookkeeping

double-entry bookkeeping

حسابداری دوطرفه (دفترداری دوطرفه، حسابداری دوبل)

crunch

crunch

مضیقه (تنگنا، فشار)

fair-trade

fair-trade

نمایشگاه کالاهای تجاری (نمایشگاه بازرگانی، بازار مکاره)

broker

broker

دلال (کارگزار، واسطه)
21

competitor

competitor

رقیب (حریف)

liquid

liquid

نقدینه

futures

futures

معاملات آتی

dealing

dealing

معامله (خرید و فروش)
22

revenue

revenue

عوارض (درآمد مالیاتی، درآمد دولتی)

reflate

reflate

تورم ایجاد کردن

crash

crash

فروپاشی (سقوط ناگهانی)

regulator

regulator

تعدیل کننده (ناظم، مهارکننده)
23

monopoly

monopoly

انحصار (انحصار فروش)

supply and demand

supply and demand

عرضه و تقاضا

investment

investment

سرمایه‌گذاری

insider trading

insider trading

خرید و فروش (غیرقانونی) سهام یک شرکت توسط کارمندان
24

IMF

IMF

صندوق بین المللی پول

niche

niche

جاویژه (متمرکز)

public sector

public sector

بخش دولتی (اقتصاد) (بخش عمومی)

utility

utility

تسهیلات ([آب، برق، گاز و ...])
25

FTSE index

FTSE index

شاخص ۱۰۰ بورس اوراق بهادار "فایننشیال تایمز" (شاخص فوتسی)

budget

budget

بودجه (هزینه)

equity

equity

ارزش دارایی خالص (ارزش سهام)

World Bank

World Bank

بانک جهانی
26

stock exchange

stock exchange

بازار بورس (بازار سهام و اوراق بهادار)

market

market

بازار

bond

bond

اوراق بهادار (اوراق قرضه، ضمانت نامه)

deflation

deflation

انقباض پولی (ضد تورم، رکود)
27

free trade

free trade

تجارت آزاد

unstable

unstable

بی ثبات (متزلزل، ناپایدار)

stock

stock

سهام بورس

leveraged buyout

leveraged buyout

تملک اهرمی (خرید استقراضی)
28

float

float

پولی را شناور گذاشتن (مشارکت دادن)

Company

Company

شرکت (شرکا)

share

share

سهام (سهم)

downtrend

downtrend

سیر نزولی
29

import

import

وارد کردن

fund

fund

پشتوانه (سرمایه، بودجه، پول)

regulation

regulation

مقررات (آیین‌نامه، تنظیمات)

entrepreneur

entrepreneur

کارآفرین (موسس شرکت)
30

accountant

accountant

حسابدار

tax evasion

tax evasion

گریز از مالیات (فرار از پرداخت مالیات)

monetarism

monetarism

مکتب اصالت پول (مکتب پول‌گرایی)

boom

boom

رونق (شکوفایی)
31

tax avoidance

tax avoidance

گریز از مالیات (پرهیز از پرداخت مالیات)

recovery

recovery

بهبود (بازیافت، ترمیم)

economy

economy

اقتصاد

market forces

market forces

نیروهای بازار
32

boom

boom

شکوفا شدن (پر رونق بودن)

equilibrium

equilibrium

توازن (تعادل)

OECD

OECD

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

expense

expense

هزینه
33

undercut

undercut

تخفیف دادن (کم کردن قیمت)

globalization

globalization

جهانی سازی (جهانی شدن)

stable

stable

ثابت (باثبات)

predatory pricing

predatory pricing

قیمت گذاری شکاری (قیمت گذاری غارتگرانه)
34

penalty

penalty

جریمه (تنبیه، غرامت)

capital

capital

سرمایه

interventionism

interventionism

مداخله گرایی (سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی و عدم وجود آزادی در تجارت)

tariff

tariff

تعرفه
35

quote

quote

مظنه دادن (قیمت اعلام کردن)

interest

interest

بهره (سود)

index

index

شاخص

stock market

stock market

بازار بورس (بازار سهام و اوراق بهادار)
36

fiddle

fiddle

دستکاری کردن

export

export

صادر کردن

macroeconomics

macroeconomics

اقتصاد کلان

collapse

collapse

به شدن سقوط کردن (افت کردن)
37

demand

demand

تقاضا (درخواست)

incentive

incentive

انگیزه (پاداش)

tax haven

tax haven

گریزگاه مالیاتی

trade

trade

تجارت (داد و ستد، خرید و فروش)
38

trade

trade

خرید و فروش کردن (تجارت کردن)

merger

merger

ادغام (یکی شدن)

لغات انگلیسی روند بازار

1

climb

climb

بالا رفتن (صعود کردن)

trough

trough

افت (افول)

plateau

plateau

وضع ثابت (تراز)

boom

boom

شکوفا شدن (پر رونق بودن)
2

decline

decline

تنزل (نزول (قیمت)، کاهش، افول)

grow

grow

رشد کردن (بزرگ شدن)

increase

increase

افزایش

go down

go down

پایین رفتن (پایین آمدن)
3

peak

peak

بالاترین درجه (بهترین، شلوغی، اوج)

cycle

cycle

چرخه (دوره)

dip

dip

کاهش یافتن (نزول پیدا کردن)

boom

boom

رونق (شکوفایی)
4

rise

rise

بالا رفتن (افزایش یافتن)

fall

fall

کاهش یافتن (تنزل یافتن)

fluctuate

fluctuate

نوسان داشتن (بالا و پایین شدن)

level off

level off

از تب و تاب افتادن
5

plummet

plummet

سقوط کردن (کاهش یافتن)

steady

steady

ثابت (پیوسته)

dive

dive

سقوط کردن

trend

trend

روند (جریان)
6

go up

go up

بالا رفتن

soar

soar

اوج گرفتن (صعود کردن، بالا رفتن)

climb

climb

افزایش (قیمت)

peak

peak

اوج (منتها درجه)
7

decrease

decrease

کاهش تنزل

bottom out

bottom out

بهبود یافتن (تثبیت شدن)

increase

increase

افزایش یافتن (زیاد شدن)

plateau

plateau

به وضع ثابت رسیدن
8

slump

slump

افت ناگهانی داشتن (سقوط کردن)

dip

dip

نزول (کاهش)

slump

slump

افت (سقوط، رکود)

decrease

decrease

کم شدن (کاهش یافتن)
9

drop

drop

افت (کاهش، نزول)

لغات انگلیسی تولید کالا

1

foreman

foreman

سرکارگر (سرپرست کارگران)

mill

mill

کارخانه (تولیدی)

machinery

machinery

ماشین‌آلات

drill

drill

حفاری کردن (با مته سوراخ کردن)
2

output

output

بازده (تولید، برونداد، خروجی)

workforce

workforce

نیروی کار

sawmill

sawmill

کارخانه چوب بری

capacity

capacity

ظرفیت (گنجایش)
3

factory

factory

کارخانه

laser

laser

لیزر

manufacture

manufacture

تولید کردن

assembly

assembly

مونتاژ (سر هم بندی)
4

shipping

shipping

کشتیرانی (حمل و نقل، ترابری)

factory floor

factory floor

بخش تولیدی کارخانه

sheet

sheet

صفحه (ورقه)

light industry

light industry

صنایع سبک
5

manufacture

manufacture

تولید

shift

shift

شیفت (نوبت)

ironworks

ironworks

کارخانه آهن سازی (کارخانه آهن ریزی)

supply chain

supply chain

زنجیره تامین
6

refinery

refinery

پالایشگاه

blue-collar

blue-collar

کارگری (یدی، مزدبگیر)

weld

weld

جوش دادن (جوش خوردن)

foundry

foundry

ریخته گری (شیشه گری، ذوب)
7

production

production

تولید

shop floor

shop floor

بخش تولید کارخانه

trade union

trade union

اتحادیه صنفی

research and development

research and development

تحقیق و توسعه
8

assembly line

assembly line

خط تولید (خط مونتاژ)

warehouse

warehouse

انبار

bottleneck

bottleneck

تنگنا

just-in-time

just-in-time

تولید بدون انبار (تولید به زمان ، تولید سروقت)
9

rivet

rivet

پرچ کردن

forewoman

forewoman

سرکارگر (سرپرست کارگران)

bolt

bolt

متصل کردن

manufacturing

manufacturing

تولیدی (تولید)
10

heavy industry

heavy industry

صنایع سنگین

labor

labor

کار (سخت) (نیروی کار)

robot

robot

دستگاه خودکار (صنعتی) (روبات)

assemble

assemble

سر هم کردن (سوار کردن (ماشین‌آلات)، مونتاژ کردن)
11

quality control

quality control

نظارت کیفی

lead time

lead time

زمان انجام کار (مدت تحویل، زمان انتظار)

ship

ship

حمل و نقل کردن (منتقل کردن، فرستادن)

generator

generator

ژنراتور (مولد)
12

plant

plant

کارخانه (نیروگاه)

production line

production line

خط تولید

industrial

industrial

صنعتی

industry

industry

صنعت
13

workshop

workshop

کارگاه (اتاق کار)

لغات انگلیسی بازاریابی

1

slogan

slogan

شعار

mailshot

mailshot

ایمیل تبلیغاتی

ad

ad

آگهی (تبلیغات)

campaign

campaign

کمپین (پویش، مبارزه)
2

launch

launch

به بازار معرفی کردن (روانه بازار شدن)

promote

promote

ترویج دادن (ترفیع دادن، ترقی دادن، تشویق کردن)

billboard

billboard

بیلبورد (آگهی‌نما، تابلو تبلیغات)

teaser

teaser

تیزر (آگهی)
3

consumer

consumer

مصرف‌کننده

advertise

advertise

تبلیغ کردن

endorse

endorse

تایید کردن (حمایت کردن)

fair-trade

fair-trade

نمایشگاه کالاهای تجاری (نمایشگاه بازرگانی، بازار مکاره)
4

blitz

blitz

هجمه

brand

brand

نشان تجاری (برند)

strategy

strategy

راهبرد (استراتژی)

junk mail

junk mail

آگهی تبلیغاتی (نامه تبلیغاتی)
5

direct marketing

direct marketing

بازاریابی مستقیم (فروش بلاواسطه)

banner ad

banner ad

بنر تبلیغاتی

publicize

publicize

به اطلاع عموم رساندن (به گوش مردم رساندن، تبلیغ کردن)

teleshopping

teleshopping

بازاریابی تلویزیونی
6

advertisement

advertisement

تبلیغات (آگهی)

classified

classified

طبقه‌بندی شده (دسته‌بندی شده)

product placement

product placement

تبلیغات نامحسوس (جای‌گذاری محصول)

promotion

promotion

ترفیع (تبلیغ)
7

sponsor

sponsor

حامی مالی (اسپانسر)

sale

sale

فروش ویژه (حراج)

sell

sell

فروختن

infomercial

infomercial

اطلاع‌رسانی تلویزیونی (تبلیغ تلویزیونی طولانی)
8

sponsorship

sponsorship

حمایت مالی (اسپانسری)

pyramid selling

pyramid selling

فروش هرمی

launch

launch

(مراسم) معرفی (یک محصول جدید)

market

market

بازار
9

viral marketing

viral marketing

بازاریابی ویروسی

sponsor

sponsor

حمایت مالی کردن (اسپانسر شدن)

agency

agency

نمایندگی (آژانس)

giveaway

giveaway

اشانتیون
10

poster

poster

پوستر

merchandise

merchandise

اجناس (کالای تجاری)

subliminal

subliminal

نیمه خودآگاه (غیر مستقیم)

copy

copy

نسخه (کپی)
11

fair-trade

fair-trade

تجارت) منصفانه ((تجارت) مشروع و قانونی، (کسب) منصفانه) )

marketing

marketing

بازاریابی

gimmick

gimmick

ترفند (حقه)

classified advertisements

classified advertisements

نیازمندی‌ها (آگهی‌نامه)
12

spam

spam

ایمیل تبلیغاتی (هرزنامه)

product

product

محصول (کالا، جنس)

cold-calling

cold-calling

تماس تبلیغاتی

telemarketing

telemarketing

بازاریابی تلفنی (فروش تلفنی)
13

consumerism

consumerism

مصرف گرایی

full-page

full-page

تمام صفحه

flagship

flagship

شعبه اصلی (محصول اصلی)

bill

bill

آگهی
14

public relations

public relations

روابط عمومی

همچنین ببینید

لغات انگلیسی رسانه

لغات انگلیسی اخبار افراد مشهور 1 A-list A-list فهرست الف (مشهورترین و محبوب‌ترین افراد) (برتر) …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link