دسته بندی ها
بزن بریم

متن خبر انگلیسی با ترجمه

یادگیری زبان انگلیسی با اخبار – چگونه کسل نباشیم؟

یادگیری زبان انگلیسی با اخبار شماره 136. متن انگلیسی با ترجمه فارسی خبری در مورد مطالعات دانشمندان پیرامون روش های بیدارماندن بدون مصرف قهوه بخش هفتم.  متن انگلیسی خبر به همراه ترجمه…