دسته بندی ها
بزن بریم

حیوانات

دوزیستان و خزندگان

لغات انگلیسی دوزیستان و خزندگان 1 Reptile Reptile خزنده Toad Toad وزغ Rattlesnake Rattlesnake مار زنگی Hognose snake Hognose snake مار دماغ خوکی 2 Froglet Froglet قورباغه کوچک Viper Viper…

پستانداران وحشی

لغات انگلیسی پستانداران وحشی 1 Koala Koala کوالا Lemur Lemur لمور Beaver Beaver سگ آبی Reindeer Reindeer گوزن شمالی 2 Rhinoceros Rhinoceros کرگدن Pilot whale Pilot whale نهنگ خلبان Zebra…

بی مهرگان و حشرات

لغات انگلیسی بی مهرگان و حشرات 1 Tick Tick کنه Bee Bee زنبور Shrimp Shrimp میگو Cockchafer Cockchafer سوسک طلایی 2 Aphid Aphid شته Scorpion Scorpion عقرب Slug Slug لیسه…

ماهی ها

لغات انگلیسی ماهی ها 1 Coelacanth Coelacanth تهی خار (ماهی) (سیلکانت) Dory Dory جراح ماهی آبی Barracuda Barracuda نیزه ماهی Shark Shark کوسه 2 John dory John dory ماهی طلاکوب…

پستانداران اهلی

لغات انگلیسی پستانداران اهلی 1 Yorkshire terrier Yorkshire terrier یورکشایر تریر (نژاد سگ) Sniffer dog Sniffer dog سگ پلیس موادیاب Camel Camel شتر Palomino Palomino اسب کرم یا طلایی رنگ…

پرندگان

لغات انگلیسی پرندگان 1 Lorikeet Lorikeet لوریکیت (طوطی) Emu Emu شترمرغ استرالیایی Mistle thrush Mistle thrush توکای بزرگ Kiwi Kiwi کیوی (پرنده) 2 Hornbill Hornbill نوک شاخ (پرنده) Meadowlark Meadowlark…

اعضای بدن حیوانات

لغات انگلیسی اعضای بدن حیوانات 1 Mane Mane یال Wattle Wattle غبغب Lop-ears Lop-ears گوش دراز Hind Hind عقبی 2 Whisker Whisker سبیل (حیوان) Udder Udder پستان (حیوانات شیرده) Hump…

گروه های حیوانات

لغات انگلیسی مربوط به گروه های حیوانات 1 Swarm Swarm گروه (ازحام، گله، فوج) Race Race نژاد Flight Flight دسته (پرندگان) Herd Herd گله 2 School School دسته (آبزیان) Phylum…

خانه حیوانات

لغات انگلیسی حیوانات لغات انگلیسی مربوط به خانه حیوانات 1 Fish farm Fish farm (استخر) پرورش ماهی Coop Coop مرغدانی Lair Lair کنام (لانه (حیوانات وحشی)) Battery farm Battery farm…