دسته بندی ها
بزن بریم

شخصیت

احمق

لغات انگلیسی احمق 1 airhead airhead آدم احمق (آدم کودن) asinine asinine احمقانه (ابله) birdbrain birdbrain آدم احمق bonehead bonehead خنگول (آدم احمق، آدم کودن) 2 bored bored کسل (خسته)…

خودخواه

لغات انگلیسی خودخواه 1 adventurism adventurism ریسک‌پذیری (خطرپذیری) egocentric egocentric خودمحور (خودخواه، خودبین) feather one’s own nest feather one’s own nest (با سوءاستفاده) خود را ثروتمند ساختن (استفاده از قدرت…

مغرور

لغات انگلیسی مغرور 1 arrogance arrogance تکبر (غرور) arrogant arrogant مغرور (متکبر) too big for one’s boots too big for one’s boots مغرور (متکبر، از خود راضی) big-headed big-headed مغرور…

مضطرب

لغات انگلیسی مضطرب 1 agitated agitated مضطرب (آشفته) agitation agitation تشویش (اضطراب) anxiety anxiety اضطراب (نگرانی، دلواپسی) anxious anxious مضطرب (نگران، دلواپس) 2 brood brood به چیزی آزاردهنده فکر کردن…

با اخلاق

لغات انگلیسی با اخلاق 1 chivalry chivalry رفتار مودبانه (در مقابل زنان) (نجابت، ادب و احترام) clean clean پاک (از نظر اخلاقی) (مودبانه، بانزاکت، اخلاقی) clean-cut clean-cut تمیز و مرتب…

تنبل

لغات انگلیسی تنبل 1 bone idle bone idle کاهل (بسیار تنبل، تن‌پرور) bum bum آدم بی‌عار (آدم لاابالی، آدم تنبل و بیکار) cop-out cop-out بهانه (تظاهر) cop out cop out…

مهربان

لغات انگلیسی مهربان 1 angel angel آدم پرهیزگار (آدم بسیار خوب و مهربان) angelic angelic معصوم (پاک، مانند فرشته (زیبا، مهربان و …)) benevolent benevolent خیرخواه (رئوف، نیکوکار) benign benign…

غیر اخلاقی

لغات انگلیسی غیر اخلاقی 1 amoral amoral غیر اخلاقی (بدون اصول اخلاقی) anti-hero anti-hero ضد قهرمان (ناقهرمان) bad bad بد baddy baddy آدم بد داستان یا فیلم (نقش منفی) 2…

صادق

لغات انگلیسی صادق 1 above board above board صادق (روراست) artless artless بی‌آلایش (ساده) authenticity authenticity اعتبار (اصالت، سندیت، صحت) decency decency ادب (نزاکت) 2 decent decent خوب (درست، صادق)…

صمیمی

لغات انگلیسی صمیمی 1 affable affable خونگرم (خوش‌رفتار، خوش‌برخورد) affection affection محبت (علاقه) affectionate affectionate مهربان (پرمهر و محبت) amiable amiable خوش‌برخورد (خوش‌رفتار، مهربان و دوست‌داشتنی، گرم و صمیمی) 2…