دسته بندی ها
بزن بریم

جنگ و درگیری

نیروی دریایی

لغات انگلیسی نیروی دریایی 1 able seaman able seaman ناوی (نیروی دریایی) admiral admiral دریاسالار (نیروی دریایی) (فرمانده) admiral of the fleet admiral of the fleet دریابد (نیروی دریایی) admiralty…

ارتش

لغات انگلیسی ارتش 1 adjutant adjutant آجودان aide-de-camp aide-de-camp آجودان (ارتش) (آجودان ویژه) armed forces armed forces نیروهای مسلح (زمینی، هوایی و دریایی) army army ارتش 2 brigadier brigadier سرتیپ…

جنگ افزارها

لغات انگلیسی جنگ افزارها 1 airgun airgun تفنگ بادی air pistol air pistol تفنگ بادی air rifle air rifle تفنگ بادی arrow arrow تیر 2 automatic automatic جنگ‌افزار تمام‌خودکار ballistic…

نیروی هوایی

لغات انگلیسی نیروی هوایی 1 acting pilot officer acting pilot officer افسر خلبان (نیروی هوای بریتانیا) air chief marshal air chief marshal فرمانده نیروی هوایی (بریتانیا) air commodore air commodore…

حفظ صلح

لغات انگلیسی حفظ صلح 1 accord accord توافق (پیمان، مصالحه) agreement agreement توافق نامه (تفاهم نامه، معاهده) appease appease آتش جنگ را خواباندن armistice armistice ترک مخاصمه (آتش بس) 2…

درگیری

لغات انگلیسی درگیری 1 action action جنگ (درگیری) advance advance پیشروی affray affray نزاع در ملا عام (زد و خورد) air raid air raid حمله هوایی 2 air strike air…

تروریسم

لغات انگلیسی تروریسم 1 alert alert هشدار دادن (خبر دادن) alert alert هشدار (اعلام خطر، آژیر) ambush ambush کمین ambush ambush کمین کردن (غافلگیرانه حمله کردن) 2 anarchism anarchism اقتدارگریزی…

اعتراض

لغات انگلیسی اعتراض 1 agitation agitation آشوب (اغتشاش) agitator agitator آشوبگر (برپاکننده فتنه، اغتشاش‌گر) arise arise بپا خاستن (قیام کردن) civil disobedience civil disobedience نافرمانی مدنی 2 demonstrate demonstrate تظاهرات…