دسته بندی ها
بزن بریم

جرم و قانون

مشاغل حقوقی

لغات انگلیسی مشاغل حقوقی 1 justice of the peace justice of the peace دادرس دادگاه بخش (قاضی دادگاه صلح) lawyer lawyer وکیل barrister barrister وکیل‌مدافع (وکیل) solicitor solicitor وکیل 2…

پروسه های قانونی و حقوقی

لغات انگلیسی پروسه های حقوقی و قانونی 1 waive waive صرفنظر کردن (از حق خود گذشتن، بخشیدن) grant grant اهدا کردن (دادن، پذیرفتن) claim claim مطالبه کردن lawsuit lawsuit طرح…

اسناد حقوقی

لغات انگلیسی اسناد حقوقی 1 subclause subclause بند فرعی (ماده فرعی) notarize notarize تنظیم کردن سند رسمی declaration declaration اعلامیه (بیانیه، اظهاریه) signatory signatory امضا کننده (صاحب امضا) 2 draw…

عدالت

لغات انگلیسی عدالت 1 statutory statutory قانونی jurisdiction jurisdiction حوزه قضایی (قلمرو دادرسی) judicial judicial قضائی breach breach نقض (تخلف) 2 legal legal حقوقی uphold uphold تایید کردن infringe infringe…

انواع مجازات

لغات انگلیسی انواع مجازات 1 solitary confinement solitary confinement زندان انفرادی committal committal روند فرستادن به زندان (روند انتقال به بیمارستان روانی) probation probation عفو مشروط (آزادی مشروط) hang hang…

انواع جرم

لغات انگلیسی انواع جرم 1 tax evasion tax evasion گریز از مالیات (فرار از پرداخت مالیات) felony felony جرم (بزه) piracy piracy دزدی دریایی offense offense جرم (قانون شکنی، تخطی)…

پلیس

لغات انگلیسی پلیس 1 billy club billy club باتوم state trooper state trooper افسر نیروی پلیس آمریکا FBI FBI اف.بی.آی (پلیس فدرال آمریکا) police officer police officer مامور پلیس (افسر)…

رسیدگی به پرونده های جنایی

لغات انگلیسی رسیدگی به پرونده های جنایی 1 line-up line-up صف مظنونین به منظور شناسایی criminology criminology جرم شناسی interrogate interrogate بازجویی کردن (بازپرسی کردن) missing person missing person گمشده…

زندان

لغات انگلیسی زندان 1 death row death row بند اعدامی ها (بخش محکومین به مرگ) prisoner prisoner زندانی probation officer probation officer افسر عفو مشروط detention detention توقیف (بازداشت، حبس)…

مجرمان

لغات انگلیسی مجرمان 1 robber robber سارق (دزد) fraudster fraudster کلاهبردار (متقلب) firestarter firestarter شخص حریق زا (فرد آتش افروز) intruder intruder متجاوز (دزد) 2 convict convict مجرم (محکوم) arsonist…