دسته بندی ها
بزن بریم

جرم و قانون

جرم مرتکب شدن

لغات انگلیسی جرم و قانون لغات انگلیسی جرم مرتکب شدن 1 poach poach غیرقانونی شکار کردن (غیرقانونی صید کردن) rape rape تجاوز جنسی کردن (مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن) launder…