دسته بندی ها
بزن بریم

خانواده و مراحل زندگی

بارداری

لغات انگلیسی بارداری 1 fetus fetus جنین conception conception لقاح (بسته شدن نطفه) expect expect باردار بودن (بچه دنیا آوردن) maternity leave maternity leave مرخصی زایمان 2 morning sickness morning…

تولد

لغات انگلیسی تولد 1 afterbirth afterbirth جفت (بند ناف، پس زایه) breech birth breech birth زایمان بریچ (به دنیا آمدن جنین از رحم با پا یا باسن) postnatal depression postnatal…

نوزادان

لغات انگلیسی نوزادان 1 shower shower جشن (مهمانی) diaper diaper پوشک بچه (کهنه) lullaby lullaby لالایی baby carriage baby carriage کالسکه بچه 2 christening christening مراسم نامگذاری (مسیحیان) test-tube baby…

جوانی

لغات انگلیسی جوانی 1 adolescent adolescent نوجوان (نوجوانی) teenager teenager نوجوان juvenile juvenile نوجوان (نوجوانانه) puberty puberty بلوغ 2 infant infant نوزاد teenage teenage نوجوانی (نوجوان) lad lad پسر childish…

پیری

لغات انگلیسی پیری 1 old age old age پیری (سالمندی، سالخوردگی) infirm infirm رنجور (ضعیف، ناتوان) dementia dementia زوال عقل (خردسودگی) wizened wizened چروکیده (پر چین و چروک) 2 pensioner…

میان سالی

لغات انگلیسی خانواده و زندگی لغات انگلیسی میان سالی 1 midlife crisis midlife crisis بحران میانسالی menopause menopause یائسگی settle down settle down تشکیل خانواده دادن (مستقر شدن) motherhood motherhood…