دسته بندی ها
بزن بریم

سلامت

عمل جراحی

لغات انگلیسی عمل جراحی 1 neurosurgery neurosurgery جراحی مغز و اعصاب stitch stitch بخیه stitch stitch بخیه کردن (بخیه زدن) transplant transplant پیوند عضو 2 facelift facelift عمل زیبایی صورت…

سلامت روانی

لغات انگلیسی سلامت روانی 1 autogenic training autogenic training تمرين آرامش (آموزش تنفس (برای آرام شدن)) rest cure rest cure آرامش درمانی (درمان با استراحت) lobotomy lobotomy لوبوتومی (جراحی) psychiatric…

اختلالات روحی و روانی

لغات انگلیسی اختلالات روحی و روانی 1 complex complex عقده (روانی) disordered disordered آشفته (دچار اختلال) paranoid paranoid فرد بدبین (همه دشمن پندار) dyslexia dyslexia خوانش‌ پریشی (دش‌ خوانی) 2…

اعتیاد

لغات انگلیسی اعتیاد 1 withdrawal withdrawal ترک مواد مخدر cirrhosis cirrhosis تشمع کبدی (التهاب شدید کبد) government health warning government health warning برچسب اخطار سلامت (روی سیگار) methamphetamine methamphetamine شیشه…

دارو

لغات انگلیسی دارو 1 infusion infusion جوشانده (دمنوش) draft draft دارو (دوا) prescription prescription نسخه tolerance tolerance تحمل (طاقت، مقاومت) 2 placebo placebo دارونما (پلاسیبو) addictive addictive اعتیادآور intravenous intravenous…

پرسنل پزشکی

لغات انگلیسی پرسنل پزشکی 1 podiatrist podiatrist پاپزشک (متخصص بیماری های پا) gynecologist gynecologist پزشک متخصص زنان psychotherapy psychotherapy روان‌ درمانی paramedic paramedic بهیار (پیراپزشک) 2 general practitioner general practitioner…

معاینات پزشکی

لغات انگلیسی معاینات پزشکی 1 urine urine ادرار prognosis prognosis پیش‌‌آگهی (پزشکی) (پیش‌بینی (بیماری و …)) biopsy biopsy نمونه‌‌برداری (بافت‌برداری) sample sample نمونه (الگو) 2 swab swab گوش پاک کن…

تجهیزات پزشکی

لغات انگلیسی تجهیزات پزشکی 1 sling sling آتل (ساعد یا بازو) inject inject تزریق کردن infuse infuse ریختن (به آهستگی) (تزریق کردن) treatment treatment درمان 2 catheter catheter لوله نازک…

بیمارستان ها

لغات انگلیسی بیمارستان ها 1 casualty casualty کشته (زخمی، تلفات (جمع)) outpatient outpatient بیمار سرپایی recovery recovery بخش ریکاوری (واحد مراقبت پس از بیهوشی) ENT ENT (بخش) گوش و حلق…

طب مرسوم

لغات انگلیسی طب مرسوم 1 psychiatry psychiatry روانپزشکی psychotherapy psychotherapy روان‌ درمانی surgery surgery جراحی dentistry dentistry دندان پزشکی 2 socialized medicine socialized medicine بیمه پزشکی همگانی (بهداشت رایگان) radiotherapy…