دسته بندی ها
بزن بریم

زبان

علائم نگارشی

لغات انگلیسی علائم نگارشی 1 backslash backslash علامت    punctuation mark punctuation mark علامت نشانه‌گذاری bracket bracket کروشه (پرانتز، قلاب) question mark question mark علامت سوال 2 colon colon دونقطه…

آواشناسی

لغات انگلیسی آوا شناسی 1 stress stress با تکیه بیان کردن velar velar کامی (آواشناسی) rhotic rhotic ر-گونه (آواشناسی) voice voice صدا 2 tap tap زنشی (آواشناسی) sibilant sibilant صفیری…

ابزارهای زبانی

لغات انگلیسی ابزارهای زبانی 1 irony irony نکته تمسخرآمیز (نکته متناقض) malapropism malapropism استفاده نادرست از واژگان (سوء استعمال کلمات، اشتباه لپی) neologism neologism نوواژه (واژه جدید، لغت اختراعی) homograph…

دستور زبان

لغات انگلیسی دستور زبان 1 prefix prefix پیشوند person person شخص (دستور زبان) syntax syntax نحو (زبان شناسی) (علم ترکیب) comparative comparative تفضیلی (مقایسه ای) 2 grammar grammar دستور زبان…

مهارت های زبانی

لغات انگلیسی مهارت های زبانی 1 articulate articulate تلفظ کردن (بیان کردن) beginner beginner مبتدی (نوآموز) work work تلاش کردن perfect perfect عالی کردن (کامل کردن) 2 work at work…