دسته بندی ها
بزن بریم

آموزش لغات

ساختمان داخلی بدن

لغات انگلیسی ساختمان داخلی بدن 1 abdomen abdomen شکم Achilles tendon Achilles tendon زردپی آشیل anus anus مقعد (مخرج) aorta aorta شاهرگ آئورت 2 appendix appendix آپاندیس artery artery سرخرگ…

سفر با قایق یا کشتی

لغات انگلیسی سفر با قایق یا کشتی 1 aboard aboard سوار (کشتی، هواپیما و …) adrift adrift بی‌هدف (آدم) (سرگردان) aground aground به گل نشسته (در خشکی) anchor anchor لنگر…

عمل جراحی

لغات انگلیسی عمل جراحی 1 neurosurgery neurosurgery جراحی مغز و اعصاب stitch stitch بخیه stitch stitch بخیه کردن (بخیه زدن) transplant transplant پیوند عضو 2 facelift facelift عمل زیبایی صورت…

زبان ها

لغات انگلیسی زبان ها 1 Yiddish Yiddish زبان ییدیش ([از زبان های یهودی]) Bangla Bangla زبان بنگالی Catalan Catalan زبان کاتالان ([یکی از زبان‌های رومی شمال اسپانیا]) Phoenician Phoenician زبان…

احمق

لغات انگلیسی احمق 1 airhead airhead آدم احمق (آدم کودن) asinine asinine احمقانه (ابله) birdbrain birdbrain آدم احمق bonehead bonehead خنگول (آدم احمق، آدم کودن) 2 bored bored کسل (خسته)…

خودخواه

لغات انگلیسی خودخواه 1 adventurism adventurism ریسک‌پذیری (خطرپذیری) egocentric egocentric خودمحور (خودخواه، خودبین) feather one’s own nest feather one’s own nest (با سوءاستفاده) خود را ثروتمند ساختن (استفاده از قدرت…

مغرور

لغات انگلیسی مغرور 1 arrogance arrogance تکبر (غرور) arrogant arrogant مغرور (متکبر) too big for one’s boots too big for one’s boots مغرور (متکبر، از خود راضی) big-headed big-headed مغرور…

مضطرب

لغات انگلیسی مضطرب 1 agitated agitated مضطرب (آشفته) agitation agitation تشویش (اضطراب) anxiety anxiety اضطراب (نگرانی، دلواپسی) anxious anxious مضطرب (نگران، دلواپس) 2 brood brood به چیزی آزاردهنده فکر کردن…

با اخلاق

لغات انگلیسی با اخلاق 1 chivalry chivalry رفتار مودبانه (در مقابل زنان) (نجابت، ادب و احترام) clean clean پاک (از نظر اخلاقی) (مودبانه، بانزاکت، اخلاقی) clean-cut clean-cut تمیز و مرتب…

تنبل

لغات انگلیسی تنبل 1 bone idle bone idle کاهل (بسیار تنبل، تن‌پرور) bum bum آدم بی‌عار (آدم لاابالی، آدم تنبل و بیکار) cop-out cop-out بهانه (تظاهر) cop out cop out…