دسته بندی ها
بزن بریم

علوم

مولکول ها و ماده

لغات انگلیسی مولکول ها و ماده 1 alpha particle alpha particle ذرات آلفا anion anion آنیون (یون با بار منفی) antimatter antimatter پادماده (ضدماده) atom atom اتم (ذره) 2 atomic…

مهندسی ژنتیک

لغات انگلیسی مهندسی ژنتیک 1 acquired character acquired character ویژگی اکتسابی allele allele الل (ژنتیک) (دگره) biotype biotype زیست گروه (زیست گونه) blueprint blueprint نقشه ساخت (بلوپرینت) 2 chromosome chromosome…

آزمایشات و تحقیق

لغات انگلیسی آزمایشات و تحقیق 1 account for account for توضیح دادن (توجیه کردن) ascertain ascertain معلوم کردن (اثبات کردن، معین کردن) bias bias باعث بروز خطا شدن (تحت تاثیر…

انرژی و نیروهای فیزیکی

لغات انگلیسی انرژی و نیروهای فیزیکی 1 absorb absorb جذب کردن acceleration acceleration شتاب (افزایش سرعت) alpha radiation alpha radiation پرتو آلفا (ذرات آلفا) amplitude amplitude دامنه نوسان (فیزیک) 2…

الکترونیک

لغات انگلیسی الکترونیک 1 AC AC جریان متناوب ammeter ammeter آمپرسنج amp amp آمپر (فیزیک) ([مقیاس الکتریسیته (برق)]) amperage amperage آمپر (واحد جریان الکتریکی) 2 blow blow پریدن (فیوز) capacitor…

زیست شناسی سلولی

لغات انگلیسی زیست شناسی سلولی 1 amino acid amino acid اسید آمینه antibody antibody پادتن (آنتی‌بادی) antigen antigen پادگن (آنتی‌ژن) axon axon آکسون (رشته عصبی) (آسه) 2 biological biological زیستی…

شاخه های ریاضی

لغات انگلیسی شاخه های ریاضی 1 algebra algebra جبر (ریاضی) arithmetic arithmetic (علم) حساب (ریاضی) calculus calculus حسابان (حساب دیفرانسیل و انتگرال) catastrophe theory catastrophe theory نظریه فاجعه (ریاضی) 2…

اصطلاحات ریاضی

لغات انگلیسی اصطلاحات ریاضی 1 add add افزودن (اضافه کردن، به علاوه کردن) algebra algebra جبر (ریاضی) angle angle زاویه arithmetic arithmetic (علم) حساب (ریاضی) 2 array array صف (مجموعه)…

سازه ها

لغات انگلیسی سازه ها 1 arcade arcade پاساژ (بازار سرپوشیده) arch arch طاق (ساختمان، پل و …) (قوس، چفد) architecture architecture معماری atrium atrium میان‌تالار (فضای بزرگ و باز میان…

مواد و خواص

لغات انگلیسی مواد و خواص 1 wood wood چوب adobe adobe خشت (مصالح ساختمانی) aluminium aluminium آلومینیوم (نماد شیمیایی Al) bend bend خم کردن 2 block block قالب (بلوک، کنده)…