دسته بندی ها
بزن بریم

زیست شناسی سلولی

لغات انگلیسی زیست شناسی سلولی

1

amino acid

amino acid

اسید آمینه

antibody

antibody

پادتن (آنتی‌بادی)

antigen

antigen

پادگن (آنتی‌ژن)

axon

axon

آکسون (رشته عصبی) (آسه)
2

biological

biological

زیستی (بیولوژیکی)

carbohydrate

carbohydrate

کربوهیدرات

cell

cell

سلول (زیست شناسی)

chlorophyll

chlorophyll

سبزینه (کلروفیل)
3

chloroplast

chloroplast

سبزدیسه (سلول) (کلروپلاست)

chromosome

chromosome

کروموزوم (زیست شناسی) (رنگین تن، فام‌تن)

clone

clone

تاگ (زیست شناسی) (همسان، کلون)

clone

clone

تاگ کردن (زیست شناسی) (شبیه سازی کردن، کلون کردن)
4

dendrite

dendrite

دندریت (یاخته عصبی)

divide

divide

تقسیم شدن

division

division

تقسیم (تقسیم (ریاضی))

DNA

DNA

دی ان ای (دنا)
5

embryo

embryo

جنین (رویان)

enzyme

enzyme

آنزیم

evolution

evolution

تکامل (سیر تکاملی، فرگشت)

evolutionary

evolutionary

تکاملی (فرگشتی)
6

evolve

evolve

تکامل یافتن (تحول یافتن)

fertilize

fertilize

بارور کردن (زیست شناسی)

fetus

fetus

جنین

filament

filament

تار (رشته، سیم)
7

fission

fission

شکافت یاخته

survival of the fittest

survival of the fittest

بقای اصلح

fossil

fossil

سنگواره (فسیل)

gene

gene

ژن (زیست شناسی)
8

genetic

genetic

ژنتیکی (زیست شناسی) ([وابسته به ژنتیک])

genetic code

genetic code

رمز ژنتیکی

killer cell

killer cell

سلول کشنده

lipid

lipid

لیپید (ترکیب آلی)
9

meiosis

meiosis

میوز (تقسیم هسته سلول)

membrane

membrane

غشا (زیست‌شناسی) (غشاء)

mitochondrion

mitochondrion

میتوکندری (اندامک سلولی)

mitosis

mitosis

میتوز (تقسیم سلولی)
10

mutation

mutation

جهش (ژنتیک)

neuron

neuron

یاخته عصبی

neurotransmitter

neurotransmitter

پیام‌رسان عصبی

nucleus

nucleus

هسته یاخته (هسته (اندامک))
11

organism

organism

جاندار (اندامگان)

ovum

ovum

تخمک

photosynthesis

photosynthesis

فتوسنتز (زیست شناسی)

protein

protein

پروتئین
12

receptor

receptor

گیرنده (زیست‌شیمی)

reproduce

reproduce

تولیدمثل کردن (زاییدن)

respiration

respiration

تنفس

RNA

RNA

آران‌ای (اسید ریبونوکلئیک، رنا)
13

sequence

sequence

توالی‌یابی کردن (ژنتیک)

species

species

گونه

specimen

specimen

نمونه (آزمایش)

stem cell

stem cell

سلول بنیادی
14

stimulus

stimulus

محرک

synthesis

synthesis

سنتز (شیمیایی)

synthesize

synthesize

سنتز کردن (شیمیایی) (ترکیب یا تجزیه کردن)

tissue

tissue

بافت
15

vesicle

vesicle

وزیکول (حباب مایع در سلول)

wall

wall

دیواره (سلولی)

X chromosome

X chromosome

کروموزوم ایکس (کروموزومx)

Y chromosome

Y chromosome

کروموزوم ایگرگ (کروموزومY)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *