دسته بندی ها
بزن بریم

کناره و دریا

لغات انگلیسی کناره و دریا

1

ashore

ashore

به سوی خشکی (به طرف ساحل)

boat

boat

قایق

breakwater

breakwater

موج‌شکن

buoy

buoy

شناور (بویه)
2

channel

channel

کانال (آب) (آبراه)

cliff

cliff

پرتگاه (صخره بلند و پرشیب (به خصوص کنار دریا))

coast

coast

ساحل (کناره)

coastline

coastline

خط ساحلی (ساحل)
3

cove

cove

خلیج کوچک

creek

creek

نهر (آب)

cross-current

cross-current

جریان مخالف (در رود و دریا)

current

current

جریان (برق، آب و هوا)
4

dinghy

dinghy

دینگی (نوعی قایق کوچک)

dock

dock

اسکله (بارانداز، لنگرگاه)

dock

dock

لنگر انداختن

dredge

dredge

لایروبی کردن
5

driftwood

driftwood

تخته پاره (کنده درختی که موج به ساحل آورده باشد)

dune

dune

تپه شنی (جغرافی) (تل ماسه)

dyke

dyke

سد

esplanade

esplanade

مسیر پیاده‌روی کنار دریا یا رودخانه
6

firth

firth

خور (جغرافیا) (خلیج کوچک)

fjord

fjord

آبدره

flood tide

flood tide

مد (دریا)

flotsam

flotsam

تخته پاره شناور در آب (کشتی پاره)
7

flow

flow

مد (دریا)

foreshore

foreshore

پهنه جزر و مدی (پیش‌کرانه)

freshwater

freshwater

آب شیرین

groyne

groyne

آبشکن
8

gulf

gulf

خلیج

headland

headland

پرتگاه (دماغه)

headwaters

headwaters

سرآب (سرمنشا رود)

the high seas

the high seas

آب‌های بین‌المللی
9

high tide

high tide

مد (بالاترین سطح آب) (دریا در حالت مد)

horizon

horizon

(خط) افق

iceberg

iceberg

کوه یخ (شناور در آب)

ice floe

ice floe

تکه یخ شناور
10

ice shelf

ice shelf

یخ‌تاق (سکوی یخی)

inlet

inlet

خلیج کوچک (خلیجک)

inshore

inshore

نزدیک کرانه (در دریا اما نزدیک ساحل)

island

island

جزیره
11

jetsam

jetsam

دریاافکند (کالای آب‌آورد)

jetty

jetty

بارانداز (اسکله)

lagoon

lagoon

تالاب (کولاب)

low tide

low tide

پایین‌ترین سطح دریا در خشکی (جزر) (دوره‌ای که دریا در پایین‌ترین سطح قرار دارد)
12

marina

marina

تفرجگاه ساحلی (بندرگاه تفریحی (مخصوص قایق‌های تفریحی))

marine

marine

دریایی ([وابسته به دریا یا کشتی‌رانی])

maritime

maritime

دریایی (وابسته به کشتیرانی و دریانوردی)

narrows

narrows

تنگه (گردنه)
13

navigate

navigate

ناوبری کردن (هدایت کردن (کشتی، هواپیما و ...)، راهیابی کردن)

ocean

ocean

اقیانوس

oceanography

oceanography

اقیانوس‌نگاری

offshore

offshore

دور از ساحل (در دری)
14

oilfield

oilfield

میدان نفتی

pier

pier

اسکله (لنگرگاه)

port

port

بندر

promenade

promenade

مسیر پیاده‌روی (بخصوص کنار دریا)
15

promontory

promontory

سنگپوز (جغرافیا) (دماغه)

quicksand

quicksand

باتلاق شنی (شن فروکش)

rig

rig

دکل حفاری

rip tide

rip tide

خیزاب (کشند گسلابی)
16

riviera

riviera

ساحل مدیترانه‌ای (کرانه مدیترانه)

rock pool

rock pool

چالاب (آبگیر، حوضچه)

salt marsh

salt marsh

شوره‌زار ساحلی (شوره‌زار باتلاقی)

salt water

salt water

آب شور
17

sandbank

sandbank

ساحل شنی

sandbar

sandbar

سد ساحلی (سد جزیره‌ای)

sea

sea

دریا

seabed

seabed

بستر دریا (کف دریا)
18

sea lane

sea lane

راه دریایی (مسیر رفت و آمد کشتی‌ها)

sea level

sea level

سطح آب‌های آزاد ([مقیاس سنجش ارتفاع])

seashore

seashore

ساحل دریا

seaside

seaside

ساحل
19

seaward

seaward

به سمت دریا

sediment

sediment

رسوب (ته‌نشین، ته‌نشست)

shallows

shallows

مناطق کم‌عمق (دریا یا رودخانه)

shingle

shingle

قلوه‌سنگ
20

shoreline

shoreline

خط ساحلی

strand

strand

ساحل (کناره)

surf

surf

امواج غلتان

swell

swell

خیزاب (موج غلتان)
21

tidal

tidal

جزرومدی (وابسته به جزر و مد)

tidal wave

tidal wave

موج جزر و مدی (سونامی)

tide

tide

جزر و مد

tideline

tideline

خط جزر و مد
22

tidemark

tidemark

اثر جزر و مد (خط جزر و مد)

trawler

trawler

قایق ماهیگیری (با تور کیسه‌ای) (ترالر)

tsunami

tsunami

سونامی (آب لرزه)

tug

tug

قایق یدک کش (کشتی یدک‎ کش) ‎
23

tugboat

tugboat

قایق یدک کش (کشتی یدک‎ کش) ‎

wharf

wharf

لنگرگاه

whirlpool

whirlpool

گرداب
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *