دسته بندی ها
بزن بریم

ابزارهای ارتباطی

لغات انگلیسی ابزارهای ارتباطی

1

beep

beep

با پیجر کسی تماس گرفتن

answering machine

answering machine

پیام گیر (تلفن)

beeper

beeper

دستگاه پیجر بوقی (بیپر)

bleep

bleep

به پیجر کسی تماس گرفتن
2

bleeper

bleeper

دستگاه پیجر

call box

call box

باجه تلفن عمومی (کیوسک تلفن)

cardphone

cardphone

تلفن عمومی کارتی

car phone

car phone

تلفن خودرو
3

carrier

carrier

شرکت خدمات ارتباطی (خدمات‌دهنده ارتباطی)

cell phone

cell phone

تلفن همراه (موبایل)

cellular

cellular

مربوط به شبکه سلولی

communication

communication

ارتباط (معاشرت)
4

cradle

cradle

جای قرار گرفتن گوشی تلفن رومیزی

directory

directory

کتاب راهنما (فهرست راهنما)

fax

fax

فکس کردن

fax

fax

دورنگار (نمابر، فکس)
5

earpiece

earpiece

هدست گوشی موبایل

extension

extension

خط داخلی

handset

handset

بدنه گوشی تلفن یا موبایل (بدون باتری و سیمکارت)

hotline

hotline

خط تلفن ویژه (تلفن اضطراری)
6

intercom

intercom

آوابر (اینترکام، آیفن)

keypad

keypad

صفحه شماره

kiosk

kiosk

کیوسک تلفن عمومی

landline

landline

تلفن ثابت
7

mouthpiece

mouthpiece

دهانی گوشی تلفن

mute button

mute button

دکمه قطع صدا

number

number

عدد (شماره (تلفن))

page

page

کسی را پیج کردن
8

pager

pager

پیجر (دستگاه ارتباطی)

payphone

payphone

تلفن پولی [سکه ای]

phone

phone

تلفن

phone booth

phone booth

باجه تلفن
9

phone box

phone box

کیوسک تلفن عمومی

radio

radio

رادیو

radio

radio

مخابره کردن (با رادیو) (پیام رادیویی فرستادن)

receiver

receiver

گوشی تلفن
10

scrambler

scrambler

در هم گذار (تغییردهنده سیگنال (دستگاه امنیتی))

speakerphone

speakerphone

تلفن اسپیکر

switchboard

switchboard

سوئیچ تلفن

telegraph

telegraph

تلگراف
11

telegraph

telegraph

تلگراف زدن (با تلگراف فرستادن)

telegraph pole

telegraph pole

تیر تلفن (دکل تلفن)

telephone number

telephone number

شماره تلفن

teleprinter

teleprinter

تله پرینتر
12

telex

telex

تلکس (ابزار ارتباطی) (دورنویس)

telex

telex

با تلکس پیام فرستادن (دورنویسی کردن)

videophone

videophone

تلفن تصویری

videotelephony

videotelephony

تماس تلفنی تصویری
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *