دسته بندی ها
بزن بریم

کنترل آمد و شد

لغات انگلیسی کنترل آمد و شد

1

bollard

bollard

تیرک مهار (برای مسدود کردن جاده)

Belisha Beacon

Belisha Beacon

چراغ راهنمایی نارنجی رنگ (ویژه توقف وسایل نقلیه)

bus lane

bus lane

مسیر اتوبوس (خط اتوبوس)

car park

car park

پارکینگ
2

cat's eye

cat's eye

شبرنگ جاده (شبرنگ ترافیکی)

cattle grid

cattle grid

صفحه فلزی مشبک (مخصوص جلوگیری از عبور حیوانات اهلی)

central reservation

central reservation

نوار میانی دو جاده

checkpoint

checkpoint

ایست بازرسی (پاسگاه بازرسی وسایل نقلیه)
3

clamp

clamp

قفل چرخ بستن (به اتومبیل)

clamp

clamp

قفل چرخ (اتومبیل)

clock

clock

سرعت (اتومبیل و ...) را سنجیدن (سرعت (وسایل نقلیه و ...) را ثبت کردن)

cone

cone

مخروط (قیف)
4

traffic cone

traffic cone

مخروط ترافیکی

cone off

cone off

با مخروط ترافیکی جاده را بستن

congestion charge

congestion charge

هزینه طرح ترافیک (هزینه ورود به مرکز شهر)

contraflow

contraflow

دوطرفه شدن جاده یک طرفه (هنگام تعمیر جاده)
5

crash barrier

crash barrier

گاردریل (حفاظ کنار یا میان جاده)

cycle lane

cycle lane

مسیر دوچرخه

Denver boot

Denver boot

قفل چرخ (اتومبیل)

gated

gated

دروازه‌دار (جاده) (درب‌دار)
6

guard rail

guard rail

حفاظ کنار یا میان جاده (گاردریل)

level crossing

level crossing

تقاطع همسطح (بین جاده و راه‌آهن)

lollipop lady

lollipop lady

پلیس مدرسه (خانم) (متصدی عبور کودکان از خیابان)

lollipop man

lollipop man

پلیس مدرسه (مرد) (متصدی عبور کودکان از خیابان)
7

mini-roundabout

mini-roundabout

میدان کوچک (که معمولا با خطوط راهنمایی نشان داده می‌شود)

parkade

parkade

پارکینگ طبقاتی

park and ride

park and ride

پارک‌سوار

parking lot

parking lot

پارکینگ
8

parking meter

parking meter

پارکومتر (پارک‌سنج)

parking ticket

parking ticket

جریمه پارک غیر قانونی (اتومبیل)

pay and display

pay and display

پرداخت و نمایش (نوعی سیستم پارکینگ)

pedestrian crossing

pedestrian crossing

محل عبور عابر پیاده (خط‌کشی عابر پیاده، گذرگاه عابر پیاده)
9

pedestrian precinct

pedestrian precinct

محوطه پیاده‌رو (محدوده مخصوص افراد پیاده، (محوطه‌ای که عبور و مرور اتومبیل‌ها ممنوع است))

pelican crossing

pelican crossing

گذرگاه عابر پیاده دارای چراغ راهنمایی قابل کنترل توسط عابران (گذرگاه قابل کنترل)

point duty

point duty

کنترل ترافیک (کنترل رفت و آمد خیابان)

railroad crossing

railroad crossing

تقاطع هم‌سطح (بین جاده و راه‌آهن) (تقاطع خیابان و راه آهن)
10

red light

red light

چراغ قرمز (راهنمایی و رانندگی)

right of way

right of way

حق تقدم (رانندگی) (اولویت عبور)

roadblock

roadblock

راه‌بند (مانع)

road pricing

road pricing

طرح ترافیک
11

road sign

road sign

تابلو راهنمایی و رانندگی

roundabout

roundabout

میدان

rumble strip

rumble strip

شیار لرزاننده (جاده) (خط لرزاننده، نوار لرزاننده)

signal

signal

علامت (سیگنال)
12

signpost

signpost

تابلو راهنمایی (تابلو راهنما)

signpost

signpost

تابلوی راهنمایی نصب کردن (جاده و ...) (با تابلوی راهنمایی مشخص کردن (مسیر))

sleeping policeman

sleeping policeman

سرعت‌گیر

speed camera

speed camera

دوربین کنترل سرعت
13

speed hump

speed hump

سرعت‌گیر

speed limit

speed limit

سرعت مجاز (حداکثر سرعت، محدودیت سرعت)

speed trap

speed trap

تله سرعت (راهنمایی و رانندگی)

stop light

stop light

چراغ قرمز (راهنمایی و رانندگی)
14

toll

toll

عوارض

tollbooth

tollbooth

باجه اخذ عوارض (جاده) (عوارضی)

toll plaza

toll plaza

ردیف باجه‌های عوارضی (ردیف باجه‌های اخذ عوارض)

traffic circle

traffic circle

میدان
15

traffic island

traffic island

جزیره ترافیکی (راهنمایی و رانندگی) (جزیره ایمنی)

traffic light

traffic light

چراغ راهنمایی

traffic warden

traffic warden

پارکبان

turnpike

turnpike

آزادراه دارای عوارضی (آزادراه عوارض‌دار)
16

warning triangle

warning triangle

مثلث خطر (مثلث هشداردهنده)

yellow line

yellow line

خط زرد (دوتایی بیانگر پارک ممنوع و تکی پارک با محدودیت)

zebra crossing

zebra crossing

خط‌کشی عابر پیاده (سیاه و سفید)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.