دسته بندی ها
بزن بریم

لغات انگلیسی طب مرسوم

1

psychiatry

psychiatry

روانپزشکی

psychotherapy

psychotherapy

روان‌ درمانی

surgery

surgery

جراحی

dentistry

dentistry

دندان پزشکی
2

socialized medicine

socialized medicine

بیمه پزشکی همگانی (بهداشت رایگان)

radiotherapy

radiotherapy

پرتودرمانی (پزشکی) (رادیوتراپی)

physical therapy

physical therapy

فیزیوتراپی (تن درمانی)

chemotherapy

chemotherapy

شیمی درمانی (پزشکی)
3

therapy

therapy

درمان (- درمانی)

treatment

treatment

درمان

conventional

conventional

متداول (قراردادی، عرفی)

occupational therapy

occupational therapy

کار درمانی
4

primary health care

primary health care

مراقبت های بهداشتی اولیه (مراقبت های بهداشتی ضروری)

rehab

rehab

بازپروری

osteopathy

osteopathy

استخوان درمانی

psychoanalysis

psychoanalysis

روانکاوی
5

general practice

general practice

پزشکی عمومی

private

private

خصوصی (شخصی)

outpatient

outpatient

بیمار سرپایی

inpatient

inpatient

بیمار (بستری در بیمارستان)
6

day care

day care

خدمات مراقبتی و پرستاری (برای کودکان، سالمندان)

pharmacy

pharmacy

داروخانه

plastic surgery

plastic surgery

جراحی پلاستیک