دسته بندی ها
بزن بریم

هزینه و پرداخت

لغات انگلیسی هزینه و پرداخت

1

asking price

asking price

قیمت فروش

barcode

barcode

رمزینه (بارکد)

bid

bid

پیشنهاد (قیمت) (درخواست)

bid

bid

قیمت پیشنهاد کردن (در مزایده شرکت کردن، در مناقصه شرکت کردن)
2

cash

cash

پول نقد

cash and carry

cash and carry

بازار فروش عمده کالا در ازای پول نقد

cashback

cashback

بازپرداخت نقدی

change

change

مابقی پول
3

cheap

cheap

ارزان

cheque

cheque

چک (پول)

coin

coin

سکه

convert

convert

تبدیل کردن (تبدیل شدن)
4

credit

credit

وام

credit card

credit card

کارت اعتباری

credit note

credit note

اعلامیه بستانکار

currency

currency

پول رایج
5

debit card

debit card

کارت نقدی

denomination

denomination

ارزش (پول)

down payment

down payment

پیش‌پرداخت (پول پیش)

duty-free

duty-free

معاف از عوارض گمرکی (بدون مالیات)
6

exchange

exchange

تبادل ارز

expensive

expensive

گران (پر هزینه، گران قیمت)

gift certificate

gift certificate

کارت هدیه بانکی

loyalty card

loyalty card

کارت مشتریان (فروشگاه‌ها)
7

markup

markup

اضافه بها (قیمت افزوده)

note

note

اسکناس (پول کاغذی)

part exchange

part exchange

تبادل کالای قدیمی با جدید

pay

pay

پرداخت کردن (حساب کردن)
8

payment

payment

پرداخت (قسط)

profit margin

profit margin

حاشيه سود (درصد سود از فروش خالص)

purchase

purchase

خرید

purchase

purchase

خرید کردن (خریداری کردن)
9

rate

rate

نرخ (میزان)

receipt

receipt

رسید

reduction

reduction

کاهش

refund

refund

بازپرداخت
10

retail

retail

خرده فروشی (تک فروشی) ‎

retail

retail

خرده فروشی کردن

return

return

برگرداندن (پس دادن)

safe

safe

گاو صندوق
11

sale

sale

فروش ویژه (حراج)

short-change

short-change

بقیه پول کم دادن (به مشتری)

spend

spend

خرج کردن

store card

store card

کارت اعتباری فروشگاهی
12

total

total

کل (مجموع)

traveler’s cheque

traveler’s cheque

چک مسافرتی (تراول چک)

value

value

ارزش (قیمت)

voucher

voucher

کوپن
13

wholesale

wholesale

عمده (فروشی) (یکجا، همه‌گیر)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *