دسته بندی ها
بزن بریم

جرم مرتکب شدن

لغات انگلیسی جرم و قانون

لغات انگلیسی جرم مرتکب شدن

1

poach

poach

غیرقانونی شکار کردن (غیرقانونی صید کردن)

rape

rape

تجاوز جنسی کردن (مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن)

launder

launder

پول شویی کردن

run

run

قاچاق کردن
2

graft

graft

رشوه (باج، زیرمیزی)

tout

tout

بلیط فروختن در بازار سیاه

attack

attack

حمله کردن

kidnap

kidnap

آدم‌ربایی کردن
3

loot

loot

غارت کردن (به تاراج بردن ، چپاول کردن)

rip off

rip off

فریب دادن (پول زیادی گرفتن)

commit

commit

مرتکب شدن (صورت گرفتن (جرم))

stalk

stalk

تعقیب کردن (مزاحم شدن، دنبال کسی راه افتادن)
4

break into

break into

به زور وارد شدن

pinch

pinch

کش رفتن (دله دزدی کردن)

lift

lift

بلند کردن (جنس، کالا) (دزدیدن)

rob

rob

دزدی کردن
5

battered

battered

کتک‌ خورده (صدمه‌ دیده)

trespass

trespass

بدون اجازه وارد شدن (غیرقانونی وارد شدن)

underground

underground

زیرزمینی (مخفیانه، غیرقانونی)

mug

mug

زورگیری کردن (اخاذی)
6

swindle

swindle

کلاهبرداری کردن

smuggle

smuggle

قاچاق کردن

hustle

hustle

خرید و فروش غیرقانونی

pick

pick

جیب‌بری کردن
7

assail

assail

حمله کردن (هتاکی کردن، مورد ضرب و شتم قرار دادن، به شدت انتقاد کردن)

snatch

snatch

قاپیدن (ربودن)

perpetrate

perpetrate

مرتکب شدن

criminality

criminality

جرم و جنایت
8

abduct

abduct

آدم ربایی کردن (ربودن)

phishing

phishing

فیشینگ

contraband

contraband

قاچاق

purloin

purloin

بلند کردن (جنس، کالا) (دزدیدن)
9

embezzle

embezzle

اختلاس کردن (دزدیدن، بالا کشیدن (پول))

swipe

swipe

قاپیدن (دزدیدن)

batter

batter

پیاپی ضربه زدن (کوبیدن)

case

case

تحت نظر گرفتن
10

rifle

rifle

زیر و رو کردن (بهم ریختن)

joint

joint

تحت نظر گرفتن

nick

nick

دزدیدن

appropriate

appropriate

تصاحب کردن (دزدیدن)
11

felony

felony

جرم (بزه)

forge

forge

جعل کردن

bootleg

bootleg

قاچاق کردن

pilfer

pilfer

کش رفتن (دله دزدی کردن)
12

gangland

gangland

دنیای مافیا (مافیا)

defraud

defraud

فریب دادن

despoil

despoil

چپاول کردن (غارت کردن، دزدیدن)

push

push

مواد مخدر فروختن
13

scalp

scalp

بلیط فروختن در بازار سیاه

deal

deal

خرید و فروش مواد مخدر

steal

steal

دزدیدن

ring

ring

گروه (دایره)
14

heist

heist

بلند کردن (جنس، کالا) (دزدیدن، کش رفتن)

burgle

burgle

دزدی کردن

thuggery

thuggery

بزهکاری (جرم و جنایت)

murder

murder

به قتل رساندن (آدم کشتن)
15

assault

assault

حمله کردن (تجاوز کردن)

under the counter

under the counter

غیرقانونی (قاچاقی)

break in

break in

به زود وارد شدن (غیرقانونی وارد شدن)

crime

crime

جرم (جنایت)
16

raid

raid

یورش کردن (دستبرد زدن)

collude

collude

همدست شدن (همکاری کردن)

conspire

conspire

توطئه کردن

rustle

rustle

از مزرعه حیوان دزدیدن
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *