دسته بندی ها
بزن بریم

رسیدگی به پرونده های جنایی

لغات انگلیسی رسیدگی به پرونده های جنایی

1

line-up

line-up

صف مظنونین به منظور شناسایی

criminology

criminology

جرم شناسی

interrogate

interrogate

بازجویی کردن (بازپرسی کردن)

missing person

missing person

گمشده
2

crack

crack

متوقف کردن

lie detector

lie detector

دستگاه دروغ سنج

identification parade

identification parade

صف مظنونین به منظور شناسایی

warrant

warrant

حکم (مجوز)
3

all-points bulletin

all-points bulletin

ابلاغیه به تمام ادارات پلیس

confession

confession

اعتراف

forensic

forensic

پزشکی (قانونی جنایی)

investigate

investigate

بررسی کردن (تحقیق کردن، بازرسی کردن)
4

manhunt

manhunt

تعقیب جنایتکار (شکار تبهکار)

alibi

alibi

مدرک دال بر عدم حضور در صحنه جرم (بهانه)

solve

solve

حل کردن

bug

bug

شنود کردن شنود (کار گذاشتن)
5

fingerprinting

fingerprinting

انگشت نگاری

photofit

photofit

عکس چهره نگاری شده (عکس مظنون)

surveillance

surveillance

مراقبت (نظارت)

report

report

گزارش دادن
6

autopsy

autopsy

کالبد شکافی

arrest

arrest

دستگیر کردن (بازداشت کردن)

detective

detective

کارآگاه (بازرس)

eyewitness

eyewitness

شاهد عینی
7

strip search

strip search

بازرسی بدنی برهنه

scene-of-crime

scene-of-crime

صحنه جرم

appeal

appeal

درخواست (تقاضا)

catch

catch

گرفتن
8

tipster

tipster

خبرچین (مطلع)

investigator

investigator

بازجو (بازپرس، کارآگاه)

apprehension

apprehension

بازداشت

private detective

private detective

کارآگاه خصوصی
9

post-mortem

post-mortem

کالبد شکافی

search warrant

search warrant

حکم تفتیش (حکم ورود و بازرسی)

wanted

wanted

تحت تعقیب (فراری)

tip-off

tip-off

اطلاع رسانی مردمی (خبر محرمانه)
10

bug

bug

دستگاه شنود

inquest

inquest

بازجویی (تحقیق، بازپرسی)

fingerprint

fingerprint

اثر انگشت

clue

clue

سرنخ
11

confess

confess

اعتراف کردن

supergrass

supergrass

خبرچین [به امید تخفیف مجازات] (جاسوس)

vigilante

vigilante

مامور خودخوانده (خوددادگر)

genetic fingerprinting

genetic fingerprinting

انگشت نگاری ژنتیکی
12

open-and-shut case

open-and-shut case

پرونده سریع (بسته شده) (پرونده باز بسته)

composite

composite

نرم افزار چهره نگاری پلیس

witness

witness

شاهد

grass

grass

خبرچین (جاسوس)
13

stake-out

stake-out

تحت نظر قرار دادن (پاییدن)

investigation

investigation

تحقیق (بازرسی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *