دسته بندی ها
بزن بریم

ضمایر اشاره معین در زبان انگلیسی – بخش اول

ضمایر اشاره در انگلیسی ضمایری هستند که به اسامی که بعد از آن حاضر می‌شود اشاره می‌کنند و جانشین آنها می گردند. ضمایر اشاره در انگلیسی به دو قسمت تقسیم می‌شوند. دسته اول ضمایر اشاره معین در زبان انگلیسی هستند ما در این مقاله ضمایر اشاره معین را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

ضمایر اشاره در انگلیسی : 

ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره در انگلیسی ضمایری هستند که به اسامی که بعد از آن حاضر می‌شود اشاره می‌کنند و جانشین آنها می گردند. به این اسامی معمولاً مرجع می گویند.

ضمایر اشاره به دو قسمت تقسیم می‌شوند:

1- ضمایر اشاره معین Definite  

2- ضمایر اشاره نامعین Indefinite

 

ضمایر اشاره معین: (Definite Demonstrative Pronoun)    

مهمترین ضمایر اشاره معین عبارتند از :

This, that, those, there, our, ours, such, the former, the latter, the same, it.

به غیر از it سایر ضمایر اشاره مانند صفت اشاره هم بکار برده میشوند. وقتی که این کلمات برای توصیف اسمی بکار برده شده باشد با اسم استعمال می شوند و به آن ها صفت اشاره می گویند مانند :

This hat is mine.

این کلاه مال من است.

That man is a teacher

آن مرد معلم است.

چنانچه این کلمات تنها بکار برده شده و جانشین اسمی شوند به آنها ضمیر گویند, مانند :

Money and health are both valuable. This (health) is more valuable than that (money).

پول و تندرستی هردو با ارزش هستند. این یکی (تندرستی) از آن یکی (پول) ذیقیمت تر است.

در این جمله this جانشین health و that جانشین money شده و هردو ضمیر هستند.

کلمات this/ that/ those/ these در موارد نامبرده پایین مانند ضمیر استعمال می شوند.

1- وقتی دو کلمه در یک جمله ساده و یا جمله پیرو ذکر شده باشند “this” به کلمه آخری و “that” به کلمه اولی اشاره می کند :

1- Work and play are both necessary to health. This (=play) gives are rest, and that (=work) gives are energy.

کار و بازی هردو برای تندرستی لازم است و این (بازی) به ما استراحت میدهد و آن (کار) به ما نیرو می بخشد.

2- Dogs are mire faithful animals than cats; these (=cats) attach themselves to places, and those(=dogs) to persons.

سگ ها حیواناتی باوفاتر از گربه ها هستند. این ها (گربه ها) خودشان را به مکان پیوسته میکنند و آن ها (سگ ها) به اشخاص.

به طوری که مشاهده شد در جمله اولی this کلمه play را توصیف نمی کند و صفت اشاره نیست. بلکه جانشین play شده است, بنابراین ضمیر اشاره محسوب میشود.

 that هم کلمه work را توصیف نمی کند بلکه جانشین آن است یعنی در نقش ضمیر اشاره قرار دارد.

 در مثال دوم هم these جانشین cats و those جانشین dogs شده و هر دو ضمیر اشاره هستند.

2- کلمه that و جمع آن those برای جانشینی یک کلمه ای که قبلا ذکر شده است بکار می روند.

1- The air of hills is cooler than that (=the air) of plains.

هوای تپه ها از هوای دشت خنک تر است.

در این مثال that کلمه air را توصیف نمی کند بلکه جانشین آن است و به همین جهت ضمیر اشاره است.

2-The houses of the rich are larger than those (=the houses) of the poor.

خانه های ثروتمندان از خانه های فقرا بزرگترند.

 دراین جمله those که جانشین the houses است ضمیر اشاره است.

3- کلمه this و that ممکن است جانشین یک جمله پیرو یا جمله ای که قبلاً ذکر شده است گردند مانند :

1- I studied Greek and Latin when I was young and that ( I studied Greek and Latin) was at Oxford.

من زبان لاتین و یونانی را در جوانی فرا گرفتم و این تحصیل در دانشگاه آکسفورد کسب شد.

 چنانچه در جمله بالا به جای that جمله ای که این کلمه جانشین ان شده است قرار بدهیم جمله فوق الذکر چنین نوشته می‌شود :

I studied Greek and Latin when I was young and I studied Greek and Latin at Oxford.

2- Make the best use of your time at school; that’s a wise boy.

 به جای that جمله ای را که این کلمه جانشین ان شده است قرار می دهیم.

Make the best use of your time at school; one who makes the best use of his time at school is a wise boy.

 در مدرسه از وقت خودتان بهترین استفاده را بکنید. کسی که در مدرسه از وقت خود بهترین استفاده را بکند پسر عاقلی است.

3- You paid your debts; and this is quite sufficient to prove your honesty.

شما قرض های خودتان را پرداختید، برای اثبات صداقت شما این کاملاً کافی است.

 در جمله بالا this جانشین the payment of your debts شده است.

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

سوالات زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *