دسته بندی ها
بزن بریم

توصیف ویژگی های عجیب

لغات انگلیسی توصیف ویژگی های عجیب

1

go bananas

go bananas

دیوانه شدن (عقل خود را از دست دادن، عصبانی شدن و کنترل خود را از دست دادن)

barking mad

barking mad

کاملا دیوانه

barmy

barmy

دیوانه (خل‌وضع، خل و چل)

basket case

basket case

آدم مضطرب (آدم عصبی)
2

batty

batty

خل (دیوانه)

round the bend

round the bend

دیوانه

go round the bend

go round the bend

دیوانه شدن

bonkers

bonkers

خل و چل (خل‌وضع)
3

go bonkers

go bonkers

دیوانه شدن

certifiable

certifiable

دیوانه (روانی)

crackbrained

crackbrained

احمقانه (دیوانه‌وار)

cracked

cracked

دیوانه
4

crackers

crackers

دیوانه

drive someone crackers

drive someone crackers

کسی را به شدت آزردن (کسی را دیوانه کردن)

go crackers

go crackers

دیوانه شدن

crackpot

crackpot

آدم دیوانه (آدم خل و چل، آدم عجیب و غریب)
5

crank

crank

آدم عجیب و غریب

crazy

crazy

دیوانه (احمق، ناعاقلانه، احمقانه)

cuckoo

cuckoo

آدم دیوانه

cuckoo

cuckoo

دیوانه
6

demented

demented

روانی (مجنون، دیوانه)

depressive

depressive

افسرده‌کننده

dippy

dippy

احمق (بی‌شعور، دیوانه، احمقانه)

doolally

doolally

دیوانه
7

dotty

dotty

خل و چل (خنگ، عجیب و غریب)

far gone

far gone

از دست رفته (نابود، به شدت بیمار یا دیوانه)

fish

fish

آدم عجیب و غریب (آدم دیوانه)

fruitcake

fruitcake

آدم دیوانه
8

fruity

fruity

دیوانه (خل و چل، خل‌وضع، غیر عادی)

funny

funny

عجیب (عجیب و غریب)

gaga

gaga

شیفته (دیوانه، عاشق و مجنون، دلباخته)

hare-brained

hare-brained

احمق (خل و چل)
9

off one's head

off one's head

دیوانه بودن

headbanger

headbanger

آدم دیوانه (آدم عجیب و غریب)

insane

insane

دیوانه

kook

kook

آدم خل و چل (آدم دیوانه، آدم عجیب و غریب)
10

loco

loco

دیوانه

loony

loony

دیوانه‌وار (احمقانه)

loose cannon

loose cannon

آدم غیر قابل پیش‌بینی و دردسرساز

lose it

lose it

عصبانی شدن (کنترل خود را از دست دادن)
11

lunacy

lunacy

دیوانگی (حماقت، جنون)

lunatic

lunatic

آدم دیوانه

mad

mad

دیوانه

madcap

madcap

دیوانه‌وار (بی‌پروایانه، احمقانه، ناعاقلانه)
12

madden

madden

عصبانی کردن (خشمگین کردن، دیوانه کردن)

madding

madding

دیوانه (دیوانه‌وار)

madness

madness

دیوانگی (جنون)

mental

mental

دیوانه
13

go mental

go mental

خشمگین شدن (به شدت عصبانی شدن)

out of one's mind

out of one's mind

دیوانه بودن (دیوانه شدن)

misfit

misfit

آدم ناسازگار (با جامعه یا گروهی بخصوص)

moonstruck

moonstruck

مجنون (دیوانه (از عشق)، شیدا)
14

neurotic

neurotic

روان‌رنجور (دارای اختلال عصبی)

nuts

nuts

دیوانه

nut

nut

آدم دیوانه (آدم عجیب و غریب)

nutcase

nutcase

خل و چل (دیوانه)
15

nutty

nutty

دیوانه (خل و چل)

odd

odd

غیر عادی (عجیب و غریب)

paranoid

paranoid

بدگمان (دارای توهم توطئه)

up the pole

up the pole

دیوانه
16

potty

potty

دیوانه

queer

queer

عجیب و غریب (نامعمول، غیرعادی)

raving

raving

هذیان‌گو (یاوه‌گو)

ravings

ravings

چرت و پرت (هذیان)
17

off one's rocker

off one's rocker

دیوانه (مجنون)

scatterbrain

scatterbrain

آدم سربه‌هوا (آدم بی‌مسئولیت)

screwball

screwball

آدم دیوانه (آدم عجیب و غریب)

screwy

screwy

عجیب و غریب (غیرعادی، دیوانه)
18

take leave of one's senses

take leave of one's senses

عقل خود را از دست دادن

soft in the head

soft in the head

دیوانه (احمق)

touched in the head

touched in the head

دیوانه (دچار اختلال روانی)

out of one's tree

out of one's tree

دیوانه (کاملا احمق)
19

off one's trolley

off one's trolley

دیوانه (احمق)

round the twist

round the twist

دیوانه

unbalance

unbalance

نامتعادل کردن (از لحاظ روانی) (آشفته کردن، پریشان ساختن)

unbalanced

unbalanced

نامتعادل (از لحاظ روحی یا ذهنی) (آشفته، بی‌ثبات)
20

wacko

wacko

دیوانه‌وار (نامعقولانه)

wacky

wacky

غیرعادی عجیب و غریب، احمقانه (و خنده‌دار)

off the wall

off the wall

غیر عادی (عجیب و غریب)

weirdo

weirdo

آدم عجیب و غریب
21

whacko

whacko

دیوانه

whacko

whacko

آدم دیوانه

wig out

wig out

کنترل (احساسات) خود را از دست دادن (احساساتی شدن، دیوانه شدن، به شدت هیجان‌زده شدن)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.