دسته بندی ها
بزن بریم

توصیف ویژگی های ناخوشایند

لغات انگلیسی توصیف ویژگی های ناخوشایند

1

abrasive

abrasive

بی‌ملاحظه و خشن (گستاخانه، آزاردهنده)

abrupt

abrupt

گستاخانه (خشن، بی‌ادب، بی‌ادبانه)

abusive

abusive

توهین‌آمیز (بی‌ادبانه، نامربوط)

acid

acid

طعنه‌آمیز (نیش‌دار، سرزنش‌آمیز)
2

arrogance

arrogance

تکبر (غرور)

attitude

attitude

طرز برخورد نامناسب (رفتار خشن، رفتار متکبرانه)

audacity

audacity

جسارت (گستاخی)

backbiting

backbiting

بدگویی (پشت سر کسی) (غیبت)
3

bitchy

bitchy

غرض‌ورزانه (بدخواهانه)

bluster

bluster

بلند و خشن حرف زدن (تهدیدآمیزانه صحبت کردن)

boss around

boss around

دستور دادن (رییس‌بازی درآوردن، امر و نهی کردن)

brash

brash

گستاخ (پررو، گستاخ، از خود مطمئن)
4

brute

brute

آدم وحشی (آدم خشن، آدم ستمگر، آدم بی‌ملاحظه)

catty

catty

غرض‌ورز (کینه‌توز، بدگوی، خبیث)

cheap

cheap

بی‌ارزش (خوار، پست، فرومایه، مبتذل)

churlish

churlish

بی‌ادب (گستاخانه)
5

coarse

coarse

زشت و زننده (بی‌ادبانه، توهین‌آمیز)

cold-hearted

cold-hearted

سنگدل (نامهربان)

crude

crude

مستهجن (گستاخانه، بی‌ادبانه)

cutting

cutting

نیش‌دار (سخن) (طعنه‌آمیز، ناراحت‌کننده، آزاردهنده)
6

derision

derision

تمسخر (ریشخند)

derisive

derisive

تمسخرآمیز

disagreeable

disagreeable

ناخوشایند (زننده)

dour

dour

سرسخت (عبوس، کج‌خلق)
7

effrontery

effrontery

جسارت (گستاخی، بی‌شرمی)

foul-mouthed

foul-mouthed

بددهن (فحاش)

make fun of

make fun of

مسخره کردن

poke fun at

poke fun at

مسخره کردن (مورد تمسخر قرار دادن، دست انداختن)
8

incivility

incivility

بی‌ادبی (گستاخی، رفتار یا سخن بی‌ادبانه)

insolent

insolent

بی‌ادب (جسور، گستاخانه)

jibe

jibe

سخن یا نظر گستاخانه و توهین‌آمیز (طعنه)

jilt

jilt

به طور ناگهانی معشوقه خود را ترک کردن (به طور ناگهانی با معشوقه خود بهم زدن)
9

mean

mean

بدجنس (پست‌فطرت)

take the mickey out of someone

take the mickey out of someone

کسی را اذیت کردن (کسی را مسخره کردن، کسی را دست انداختن)

miserable

miserable

بدبخت (بینوا، بیچاره)

mistreat

mistreat

بدرفتاری کردن
10

mock

mock

مسخره کردن (دست انداختن)

mordant

mordant

نیش‌دار (طعنه‌آمیز، کنایه‌آمیز)

mouthy

mouthy

پرحرف و گستاخ (وراج)

nasty

nasty

بدجنس (خبیث، نامهربان، کج‌خلق)
11

offensive

offensive

توهین‌آمیز

petty

petty

کوته‌فکر (کوته‌نظر، غرض‌ورز)

pushy

pushy

سمج (سرتق، مصر، سه‌پیچ)

cut someone to the quick

cut someone to the quick

کسی را آزردن (کسی را ناراحت کردن، به نقطه ضعف کسی حمله کردن)
12

rebuff

rebuff

عدم پذیرش (ناگهانی و خشن) (رد)

resentful

resentful

آزرده (رنجیده، عصبانی، دلخور)

ridicule

ridicule

تمسخر (سخره، استهزا)

ridicule

ridicule

مسخره کردن (مورد تمسخر قرار دادن)
13

snide

snide

تحقیرآمیز (به صورت غیرمستقیم) (طعنه‌آمیز، توهین‌آمیز)

spiteful

spiteful

غرض‌ورز (کینه‌توز، غرض‌ورزانه)

surly

surly

کج‌خلق و گستاخ (خشک و تندخو، عبوس)

tart

tart

نیش‌دار (سخن) (طعنه‌آمیز، کنایه‌آمیز، تلخ)
14

taunt

taunt

مسخره کردن (طعنه زدن، توهین کردن)

taunt

taunt

طعنه (توهین)

twist the knife

twist the knife

عمدا فردی ناراحت را ناراحت‌تر کردن (یک وضعیت بد را عمدا بدتر کردن، حال کسی را بدتر کردن)

unapproachable

unapproachable

سرد و غیر صمیمی (گوشه‌گیر، منزوی)
15

uncharitable

uncharitable

نامهربان و قضاوت‌گر (بی‌ملاحظه، بی‌عاطفه)

unchristian

unchristian

خلاف اصول مسیحیت (نامهربان و ناعادلانه)

unfriendly

unfriendly

غیر دوستانه (نامهربان)

ungracious

ungracious

بی‌ادب (بی‌نزاکت، گستاخ)
16

unkind

unkind

نامهربان (بی‌عاطفه)

unpleasant

unpleasant

ناخوشایند (نامطبوع)

unsmiling

unsmiling

جدی و غیر صمیمی (عبوس)

vulgar

vulgar

رکیک (مبتذل)
17

vulgarity

vulgarity

بی‌ادبی (بی‌تربیتی، ابتذال)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.