دسته بندی ها
بزن بریم

توصیف مناطق جغرافیایی

لغات انگلیسی توصیف مناطق جغرافیایی

1

Arctic

Arctic

قطب شمال

arctic

arctic

قطبی (منجمد، شمالگانی)

arid

arid

خشک (بایر، بی آب و علف)

barren

barren

بایر (زمین)
2

cold

cold

سرد

craggy

craggy

شبه پرتگاه (پرتگاه‌مانند)

desolate

desolate

متروکه (مخروبه، خالی از سکنه)

dramatic

dramatic

چشمگیر (قابل توجه، برجسته)
3

dry

dry

بی‌باران (خشک)

equatorial

equatorial

استوایی

fertile

fertile

حاصلخیز

flat

flat

مسطح (صاف، هموار، تخت)
4

glacial

glacial

یخچالی (جغرافیا)

highland

highland

کوهستانی (تپه‌ای)

hot

hot

داغ (خیلی گرم)

humid

humid

مرطوب (آب و هوا) (دم‌دار)
5

lush

lush

انبوه (پوشش گیاهی) (سرسبز، پرشاخ و برگ)

mountainous

mountainous

کوهستانی

parched

parched

خشک

rolling

rolling

پرفرازونشیب (ناهموار)
6

rugged

rugged

ناهموار (پر از دست انداز) ‎

sandy

sandy

شنی (ماسه‌ای)

subtropical

subtropical

نیمه‌گرمسیری (وابسته به مناطق نیمه‌گرمسیری)

temperate

temperate

معتدل
7

tropical

tropical

استوایی (گرمسیری)

wet

wet

خیس (مرطوب)

wooded

wooded

پوشیده شده از درخت (جنگلی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *