دسته بندی ها
بزن بریم

توصیف مناطق جغرافیایی

لغات انگلیسی توصیف مناطق جغرافیایی

1

Arctic

Arctic

قطب شمال

arctic

arctic

قطبی (منجمد، شمالگانی)

arid

arid

خشک (بایر، بی آب و علف)

barren

barren

بایر (زمین)
2

cold

cold

سرد

craggy

craggy

شبه پرتگاه (پرتگاه‌مانند)

desolate

desolate

متروکه (مخروبه، خالی از سکنه)

dramatic

dramatic

چشمگیر (قابل توجه، برجسته)
3

dry

dry

بی‌باران (خشک)

equatorial

equatorial

استوایی

fertile

fertile

حاصلخیز

flat

flat

مسطح (صاف، هموار، تخت)
4

glacial

glacial

یخچالی (جغرافیا)

highland

highland

کوهستانی (تپه‌ای)

hot

hot

داغ (خیلی گرم)

humid

humid

مرطوب (آب و هوا) (دم‌دار)
5

lush

lush

انبوه (پوشش گیاهی) (سرسبز، پرشاخ و برگ)

mountainous

mountainous

کوهستانی

parched

parched

خشک

rolling

rolling

پرفرازونشیب (ناهموار)
6

rugged

rugged

ناهموار (پر از دست انداز) ‎

sandy

sandy

شنی (ماسه‌ای)

subtropical

subtropical

نیمه‌گرمسیری (وابسته به مناطق نیمه‌گرمسیری)

temperate

temperate

معتدل
7

tropical

tropical

استوایی (گرمسیری)

wet

wet

خیس (مرطوب)

wooded

wooded

پوشیده شده از درخت (جنگلی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.