دسته بندی ها
بزن بریم

ناصادق

لغات انگلیسی ناصادق

1

bluff

bluff

بلوف زدن (گول زدن)

bogus

bogus

قلابی (جعلی، ساختگی)

cheat

cheat

تقلب کردن

corrupt

corrupt

فاسد (از نظر اخلاقی)
2

corruption

corruption

فساد (تباهی)

deceit

deceit

فریبکاری (دوز و کلک، فریب)

deceitful

deceitful

فریبکارانه (فریب‌آمیز، مکار)

deceive

deceive

فریب دادن (گول زدن)
3

deception

deception

فریبکاری (نیرنگ، حقه‌بازی)

devious

devious

حیله‌گر (ترفندباز، فریبکار

dishonest

dishonest

ناصادق (فریبکار)

dubious

dubious

مشکوک (مورد شک)
4

duplicity

duplicity

تزویر (فریب، دورویی، حیله‌گری)

fake

fake

تقلبی (جعلی، مصنوعی)

fake

fake

آدم متظاهر (آدم دغل‌کار، آدم فریب‌کار)

false

false

دروغین (تقلبی، جعلی)
5

falsehood

falsehood

دروغ (کذب)

pull a fast one

pull a fast one

کسی را فریب دادن (کسی را گول زدن)

fool

fool

فریب دادن (گول زدن)

misleading

misleading

گمراه‌کننده (فریب‌دهنده)
6

misrepresent

misrepresent

اشتباه بیان کردن (بد جلوه دادن)

phoney

phoney

ساختگی (نادرست، جعلی)

pretend

pretend

وانمود کردن (تظاهر کردن)

profess

profess

اظهار کردن (بیان کردن، ادعا کردن)
7

scam

scam

کلاهبرداری (شیادی)

shifty

shifty

حیله‌گر (فریب‌کار، ناصادق، دغل‌کار)

sly

sly

حیله گر (مکار، ناقلا)

smear

smear

افترا زدن (تهمت زدن، بدنام کردن)
8

spin

spin

آب و تاب دادن (خبر یا داستان)

spurious

spurious

جعلی (قلابی)

string along

string along

گمراه کردن (وعده دروغین دادن، فریب دادن)

superficial

superficial

ظاهری (صوری، غیر واقعی)
9

suspect

suspect

شک داشتن (مشکوک بودن به، حدس زدن)

suspect

suspect

مشکوک (شک‌برانگیز، نامطمئن)

traduce

traduce

افترا زدن (بدنام کردن، تهمت زدن)

trick

trick

گول زدن (گمراه کردن، فریب دادن)
10

trick out of

trick out of

چیزی را با نیرنگ از کسی گرفتن

unconvincing

unconvincing

نامحتمل (باورکردنی)

unscrupulous

unscrupulous

غیر اخلاقی (فاقد اصول اخلاقی، ناصادق)

untruthful

untruthful

نادرست (دروغین، ناصادق)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *