خانه / دسته‌بندی نشده / لغات انگلیسی آموزش و تحصیل

لغات انگلیسی آموزش و تحصیل

لغات انگلیسی آموزش و تحصیل

لغات انگلیسی امتحانات و ارزشیابی

1

grade

grade

نمره دادن

practical

practical

امتحان عملی

take

take

(امتحان) دادن

practice

practice

تمرین کردن
2

text

text

متن (کتاب)

entrant

entrant

داوطلب (آزمون)

memorize

memorize

حفظ کردن (به خاطر سپردن)

weighting

weighting

نمره (امتیاز، ارزش)
3

assess

assess

ارزیابی کردن (تعیین کردن، ارزشیابی کردن)

moderate

moderate

تصحیح دوم ورقه های امتحانی

reassess

reassess

دوباره ارزیابی کردن (ارزشیابی دوباره کردن)

score

score

نمره گرفتن
4

retake

retake

دوباره امتحان دادن

fail

fail

رد شدن (در امتحان) (افتادن)

score

score

نمره

candidate

candidate

داوطلب (آزمون) (متقاضی)
5

mock

mock

تقلیدی (وانمودی، تمرینی)

examinee

examinee

امتحان دهنده (داوطلب آزمون)

coursework

coursework

کار کلاسی (تکلیف کلاسی)

oral

oral

امتحان شفاهی
6

flunk

flunk

رد شدن (در امتحان) (افتادن)

resit

resit

دوباره امتحان دادن

diploma

diploma

دیپلم مدرک تحصیلی

pass

pass

(با موفقیت) گذراندن (قبول شدن، پاس کردن)
7

set

set

آماده کردن

result

result

نتیجه (نتایج (جمع))

K-12

K-12

نظام آموزشی (دوره های آموزشی (از مهدکودک تا پیش دانشگاهی))

review

review

مرور کردن (جمع بندی کردن)
8

grade

grade

نمره

answer

answer

پاسخ (جواب)

proctor

proctor

مراقب امتحانی بودن (ناظر بودن)

examination

examination

امتحان (آزمون)
9

review

review

مرور (بازبینی، بازنگری)

rubric

rubric

عنوان (سرفصل)

ace

ace

نمره عالی گرفتن (با موفقیت گذراندن)

exam

exam

آزمون (امتحان)
10

crib

crib

تقلب

assessor

assessor

ارزش یاب (ارزیاب)

SAT

SAT

آزمون اس ای تی (یکی از دو امتحان استاندارد برای ورود به دانشگاه در آمریکا)

cheat

cheat

تقلب کردن
11

assessment

assessment

ارزیابی (ارزشیابی)

written

written

کتبی (نوشتاری)

cheater

cheater

متقلب

لغات انگلیسی در مدرسه

1

schoolyard

schoolyard

حیاط مدرسه

infirmary

infirmary

درمانگاه (بهداری، بیمارستان)

playground

playground

زمین بازی

language laboratory

language laboratory

آزمایشگاه زبان (لابراتوار زبان)
2

locker

locker

قفسه فلزی (قفسه قفل دار)

playing field

playing field

زمین بازی

chalk

chalk

گچ

hall

hall

سالن (تالار)
3

whiteboard

whiteboard

تخته سفید (تخته وایت بورد)

common room

common room

اتاق اساتید (تالار دانشجویان)

entrance

entrance

ورودی

dormitory

dormitory

خوابگاه
4

workbench

workbench

میز کار

bell

bell

زنگوله (زنگ)

hallway

hallway

راهرو

gym

gym

باشگاه
5

quadrangle

quadrangle

صحن (حیاط یا محوطه ی دانشگاهی)

reception

reception

پذیرش (هتل و ...) (اتاق پذیرش، اتاق انتظار)

staffroom

staffroom

دفتر مدرسه

study hall

study hall

سالن مطالعه
6

library

library

کتابخانه

desk

desk

میز تحریر میز (مطالعه/کار)

pigeonhole

pigeonhole

قفسه های مخصوص نامه ها (جعبه مخصوص نامه ها)

canteen

canteen

ناهارخوری (سلف)
7

blackboard

blackboard

تخته سیاه

laboratory

laboratory

آزمایشگاه

chapel

chapel

کلیسای کوچک (نمازخانه)

locker room

locker room

رختکن
8

classroom

classroom

کلاس (فضای کلاس)

field

field

زمین (ورزش)

bench

bench

نیمکت

board

board

تخته (صفحه)
9

assembly

assembly

گردهمایی (سر صف در مدرسه) (نشست، اجلاس)

corridor

corridor

راهرو (دالان)

لغات انگلیسی افراد مشغول در مدرسه

1

janitor

janitor

سرایدار (فراش مدرسه، مستخدم)

classmate

classmate

هم‌کلاسی

PTA

PTA

انجمن اولیا و مربیان

truant

truant

فراری از مدرسه (مدرسه گریز)
2

monitor

monitor

مبصر (ارشد کلاس)

student

student

دانش‌آموز (دانشجو)

schoolchild

schoolchild

کودک دبستانی (بچه مدرسه ای)

master

master

استاد
3

principal

principal

مدیر مدرسه

pupil

pupil

دانش آموز (شاگرد)

teacher

teacher

معلم (آموزگار، مدرس)

graduate

graduate

فارغ‌التحصیل (دانش‌آموخته)
4

learner

learner

دانش‌آموز (شاگرد، -آموز)

custodian

custodian

سرایدار (فراش مدرسه، مستخدم)

class

class

کلاس (کلاس درس)

grind

grind

درس خوان (خرخوان)
5

junior

junior

دانش آموز سال سوم (دانشجوی سال سوم)

bell

bell

زنگوله (زنگ)

educator

educator

دبیر (آموزگار)

deputy

deputy

معاون (ناظم، معاون کلانتر)
6

assistant

assistant

دستیار آموزشی (استادیار)

teaching assistant

teaching assistant

دستیار آموزشی (استاد یار)

tutor

tutor

معلم خصوصی (معلم سرخانه)

staff

staff

پرسنل (کارکنان)
7

senior

senior

سال آخر(ی)

inspector

inspector

بازرس

لغات انگلیسی دوران مدرسه

1

notebook

notebook

دفتر (دفترچه یادداشت)

principal

principal

مدیر مدرسه

demerit

demerit

پوان منفی (ستاره)

corporal punishment

corporal punishment

تنبیه بدنی (کتک)
2

janitor

janitor

سرایدار (فراش مدرسه، مستخدم)

field day

field day

روز مسابقات ورزشی

custodian

custodian

سرایدار (فراش مدرسه، مستخدم)

bag lunch

bag lunch

کیف غذا (کیف خوراکی)
3

prize-giving

prize-giving

مراسم اهدای جوایز

discipline

discipline

انضباط (نظم)

register

register

ثبت نام کردن (ثبت کردن)

year

year

سال
4

PTA

PTA

انجمن اولیا و مربیان

junior

junior

دانش آموز سال سوم (دانشجوی سال سوم)

recess

recess

زنگ تفریح (وقت استراحت)

truant

truant

فراری از مدرسه (مدرسه گریز)
5

senior

senior

سال آخر(ی)

field trip

field trip

گردش علمی (اردو)

detention

detention

توقیف (بازداشت، حبس)

registration

registration

ثبت‌نام
6

homework

homework

تکیف منزل (تکلیف، مشق)

tell on

tell on

چغلی کردن (لو دادن، خبرچینی کردن)

holiday

holiday

روز تعطیل (تعطیلی، مناسبت)

test

test

امتحان گرفتن
7

suspend

suspend

معلق کردن ((موقتا) اخراج کردن، به حالت تعلیق درآوردن)

expel

expel

اخراج کردن (بیرون کردن)

uniform

uniform

لباس فرم (یونیفورم)

yearbook

yearbook

سالنامه
8

textbook

textbook

کتاب (درسی)

blazer

blazer

کت (اسپرت کت تک)

break

break

وقت استراحت (وقفه، تنفس (در مدرسه و ...))

sports day

sports day

روز مسابقات ورزشی
9

skip

skip

جیم زدن (در رفتن، نرفتن)

timetable

timetable

جدول زمانی (زمان‌بندی)

telling-off

telling-off

توبیخ (تنبیه، دعوا)

suspension

suspension

تعلیق (اخراج موقت)
10

teaching assistant

teaching assistant

دستیار آموزشی (استاد یار)

classmate

classmate

هم‌کلاسی

teacher

teacher

معلم (آموزگار، مدرس)

project

project

پروژه
11

taunt

taunt

طعنه (توهین)

exclude

exclude

مانع شدن (جلوگیری کردن، راه ندادن)

school

school

مدرسه

choir

choir

گروه کر (گروه سرود، همخوانان)
12

bully

bully

گردن کلفت (قلدر، مزدور)

mess around

mess around

یللی تللی کردن (وقت تلف کردن)

box lunch

box lunch

جعبه غذا (جعبه خوراکی)

assembly

assembly

گردهمایی (سر صف در مدرسه) (نشست، اجلاس)
13

assistant

assistant

دستیار آموزشی (استادیار)

grade

grade

نمره

satchel

satchel

کیف رو دوشی (کیف مدرسه)

grade

grade

نمره دادن
14

taunt

taunt

مسخره کردن (طعنه زدن، توهین کردن)

test

test

آزمون (امتحان، آزمایش، تست)

headmaster

headmaster

مدیر مدرسه

workbook

workbook

کتاب تمرین (کتاب کار)
15

prom

prom

مراسم رقص دبیرستان

vacation

vacation

مرخصی (تعطیلات))

syllabus

syllabus

خلاصه مواد درسی (برنامه درسی، رئوس مطالب)

bus

bus

اتوبوس
16

schedule

schedule

برنامه (کلاس، درس)

bully

bully

زورگویی کردن (گردن کلفتی کردن)

tell off

tell off

توبیخ کردن دعوا کردن

class

class

کلاس (کلاس درس)
17

skive

skive

جیم زدن (در رفتن)

graduate

graduate

فارغ‌التحصیل (دانش‌آموخته)

لغات انگلیسی رشته ها و کتاب های درسی

1

chemistry

chemistry

شیمی (خواص شیمیایی)

economics

economics

علم اقتصاد (اقتصاد)

history

history

تاریخ (تاریخچه)

biology

biology

زیست شناسی
2

subject

subject

موضوع (مبحث، درس)

extra-curricular

extra-curricular

فوق برنامه

elective

elective

اختیاری

media studies

media studies

مطالعات رسانه
3

psychology

psychology

روانشناسی

home economics

home economics

هنرهای خانه داری

RE

RE

تعلیمات دینی

geography

geography

جغرافیا (جغرافی)
4

science

science

علوم

philosophy

philosophy

فلسفه

ICT

ICT

فناوری اطلاعات و ارتباطات

drama

drama

نمایش(نامه) (هنر نگارش و به صحنه آوری و بازی در نمایش نامه)
5

elective

elective

درس اختیاری (واحد اختیاری)

sociology

sociology

علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی)

Chinese

Chinese

چینی

optional

optional

اختیاری
6

PE

PE

تربیت بدنی

English

English

زبان انگلیسی (اهل انگلیس)

course

course

دوره (آموزشی) (درس)

performing arts

performing arts

هنرهای نمایشی
7

DT

DT

فناوری اطلاعات و طراحی

compulsory

compulsory

اجباری

mathematics

mathematics

ریاضی

classic

classic

ادبیات باستانی یونان و روم
8

physics

physics

فیزیک

curriculum

curriculum

برنامه آموزشی

German

German

آلمانی (زبان آلمانی)

art

art

هنر
9

free period

free period

وقت آزاد (ساعت بیکاری)

business studies

business studies

علوم تجاری

لغات انگلیسی آموزش و یادگیری

1

fee

fee

شهریه (هزینه)

grade

grade

نمره

study

study

درس خواندن (مطالعه کردن، آموختن، آموزش دیدن)

knowledge

knowledge

دانش
2

bursary

bursary

بورسیه (کمک هزینه تحصیلی)

evening class

evening class

کلاس عصر (کلاس شبانه)

dropout

dropout

ترک تحصیل کرده (دانش آموز یا دانشجوی انصرافی)

schooling

schooling

تحصیل (تعلیم، آموزش)
3

enrollment

enrollment

ثبت‌نام (نام‌نویسی)

term-time

term-time

فصل مدارس

enroll

enroll

ثبت نام کردن (نام نویسی کردن)

report card

report card

کارنامه
4

instructor

instructor

مربی (مدرس دانشگاه)

educational

educational

آموزشی

boarding school

boarding school

مدرسه شبانه روزی

educator

educator

دبیر (آموزگار)
5

higher education

higher education

آموزش عالی

college

college

کالج (دانشکده)

drop out

drop out

ترک تحصیل کردن (انصراف دادن)

schoolchild

schoolchild

کودک دبستانی (بچه مدرسه ای)
6

adult education

adult education

آموزش بزرگسالان

learner

learner

دانش‌آموز (شاگرد، -آموز)

scholarship

scholarship

بورس (کمک هزینه تحصیلی)

intake

intake

ظرفیت پذیرش
7

sponsor

sponsor

حمایت مالی کردن (اسپانسر شدن)

educated

educated

تحصیل کرده (درس خوانده)

admit

admit

پذیرفتن (راه دادن، پذیرش کردن، بستری شدن)

tutor

tutor

خصوصی درس دادن (خصوصی یاد دادن)
8

teacher

teacher

معلم (آموزگار، مدرس)

learn

learn

یاد گرفتن (آموختن)

teach

teach

یاد دادن (آموزش دادن، درس دادن)

academic year

academic year

سال تحصیلی
9

attend

attend

رفتن

test

test

آزمون (امتحان، آزمایش، تست)

extra-curricular

extra-curricular

فوق برنامه

learning

learning

یادگیری (آموزشی)
10

take

take

گرفتن

attendance

attendance

حضور (حاضر بودن)

test

test

امتحان گرفتن

education

education

تحصیل (آموزش)
11

night school

night school

مدرسه شبانه

learning disability

learning disability

اختلال یادگیری

class

class

کلاس (کلاس درس)

funding

funding

تامین بودجه (سرمایه‌گذاری، بودجه)
12

tuition

tuition

آموزش (تعلیم)

exam

exam

آزمون (امتحان)

academic

academic

آموزشی (آکادمیک)

tutor

tutor

معلم خصوصی (معلم سرخانه)
13

pupil

pupil

دانش آموز (شاگرد)

distance learning

distance learning

آموزش از راه دور

scholastic

scholastic

دانشگاهی (تحصیلی، آموزشی)

teacher training

teacher training

تربیت معلم
14

staff

staff

پرسنل (کارکنان)

لغات انگلیسی انواع مدرسه

1

public school

public school

مدرسه دولتی

vocational school

vocational school

هنرستان (مدرسه فنی و حرفه ای)‎

middle school

middle school

مدرسه راهنمایی

catchment area

catchment area

منطقه تحت پوشش (برای خدمات بهداشتی و دولتی)
2

grade school

grade school

دبستان (مدرسه ابتدایی)

K-12

K-12

نظام آموزشی (دوره های آموزشی (از مهدکودک تا پیش دانشگاهی))

upper school

upper school

آموزش متوسطه

GED

GED

معادل دیپلم (دیپلم متفرقه)
3

elementary school

elementary school

دبستان (مدرسه ابتدایی)

SAT

SAT

آزمون اس ای تی (یکی از دو امتحان استاندارد برای ورود به دانشگاه در آمریکا)

preparatory school

preparatory school

پیش‌ دانشگاهی

primary

primary

ابتدایی
4

nursery school

nursery school

مهد کودک (پیش دبستانی)

summer school

summer school

مدرسه ی تابستانی (دانشگاه تابستانی)

school district

school district

حوزه ی آموزشی (بخش آموزش و پرورشی)

parochial school

parochial school

مدرسه وابسته به کلیسا (مدرسه مذهبی)
5

magnet school

magnet school

مدرسه نمونه

independent school

independent school

مدرسه غیرانتفاعی (مدرسه غیردولتی)

high school

high school

دبیرستان

special school

special school

مدرسه ویژه (مدرسه استثنایی)
6

comprehensive

comprehensive

جامع (کامل)

kindergarten

kindergarten

مهدکودک (پیش‌دبستانی)

co-educational

co-educational

(مدرسه) مختلط

academy

academy

آکادمی (آموزشگاه، هنرکده، انجمن ادبی (علمی یا هنری))
7

diploma

diploma

دیپلم (مدرک تحصیلی)

comprehensive school

comprehensive school

مدرسه جامع

grade point average

grade point average

معدل کل

private school

private school

مدرسه غیرانتفاعی (مدرسه خصوصی، مدرسه غیردولتی)
8

senior high school

senior high school

آموزش متوسطه

junior high school

junior high school

مدرسه راهنمایی (پیش دبیرستان)

secondary education

secondary education

آموزش متوسطه

lower school

lower school

دبستان (مدرسه ابتدایی)
9

trade school

trade school

هنرستان (مدرسه فنی و حرفه ای)

special education

special education

آموزش ویژه (برای کودکان استثنایی)

primary school

primary school

دبستان (مدرسه ابتدایی)

access course

access course

دوره کمک آموزشی
10

grammar school

grammar school

مدرسه ابتدایی (دبستان)

community college

community college

کالج منطقه‌ای (کالج دوساله، کالج شهر)

sixth form

sixth form

پیش دانشگاهی

college

college

کالج (دانشکده)
11

tertiary college

tertiary college

آموزش دانشگاهی (کالج عالی)

لغات انگلیسی امتحانات و مدارک دانشگاهی

1

credit

credit

واحد (درسی)

humanity

humanity

علوم انسانی

honor

honor

کلاس پیشرفته (کلاس اضافی)

GMAT

GMAT

آزمون ورودی دوره ی فوق لیسانس مدیریت
2

mortar board

mortar board

کلاه فارغ التحصیلی

program

program

برنامه

postdoctoral

postdoctoral

پسادکتری (فوق دکترا)

viva voce

viva voce

امتحان شفاهی
3

dissertation

dissertation

پایان‌نامه (رساله، تز)

art

art

هنر

interdisciplinary

interdisciplinary

بین رشته ای

final

final

امتحان نهایی (امتحان پایان ترم)
4

magna cum laude

magna cum laude

با درجه عالی (با امتیاز زیاد علمی (شاگرد دوم))

cum laude

cum laude

با درجه عالی (با امتیاز زیاد علمی (شاگرد سوم))

summa cum laude

summa cum laude

با عالی ترین درجه (با بالا ترین امتیاز علمی (شاگرد اول))

major

major

رشته ی ... خواندن
5

intake

intake

ظرفیت پذیرش

PhD

PhD

مدرک دکترا (پی‌اچ‌دی)

convocation

convocation

جشن فارغ التحصیلی (مراسم اهدای مدرک فارغ التحصیلی)

exam

exam

آزمون (امتحان)
6

award

award

جایزه (پاداش)

minor

minor

رشته شناور (رشته فرعی، رشته دوم)

major

major

رشته

Master of Arts

Master of Arts

مدرک کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی
7

commencement

commencement

جشن فارغ التحصیلی (مراسم اهدای مدرک فارغ التحصیلی)

gown

gown

لباس فارغ التحصیلی

thesis

thesis

پایان‌نامه (رساله، تز)

graduate

graduate

فارغ‌التحصیل (دانش‌آموخته)
8

doctorate

doctorate

دکترا

extension

extension

دوره شبانه (دوره غیر تمام وقت)

degree

degree

مدرک دانشگاهی

confer

confer

اهدا کردن (اعطا کردن، بخشیدن)
9

graduation

graduation

فراغت از تحصیل (فارغ التحصیلی)

liberal arts

liberal arts

علوم انسانی (علوم مقدماتی)

لغات انگلیسی موسسات آموزش عالی

1

university

university

دانشگاه

state university

state university

دانشگاه دولتی

community college

community college

کالج منطقه‌ای (کالج دوساله، کالج شهر)

business school

business school

مدرسه کسب و کار
2

academy

academy

آکادمی (آموزشگاه، هنرکده، انجمن ادبی (علمی یا هنری))

law

law

قانون (علم حقوق، حقوق)

medical

medical

پزشکی

conservatory

conservatory

دانشکده هنرهای زیبا (مدرسه عالی هنر و موسیقی)
3

medical school

medical school

دانشگاه پزشکی

Ivy League

Ivy League

لیگ دانشگاه‌های آیوی (گروهی از هشت دانشگاه پرآوازه و معروف جهان)

summer school

summer school

مدرسه ی تابستانی (دانشگاه تابستانی)

school

school

دانشگاه (دانشکده)
4

day school

day school

دوره روانه (دانشگاه)

graduate school

graduate school

دانشگاه تحصیلات عالی (موسسه آموزش عالی)

college

college

کالج (دانشکده)

alma mater

alma mater

دانشگاهی که فرد به آن رفته است
5

polytechnic

polytechnic

دانشکده صنعتی (دارالفنون، پلی تکنیک)

institution

institution

موسسه (نهاد، بنیاد)

لغات انگلیسی مسیرهای ادامه تحصیل

1

summer school

summer school

مدرسه ی تابستانی (دانشگاه تابستانی)

access course

access course

دوره کمک آموزشی

interdisciplinary

interdisciplinary

بین رشته ای

humanity

humanity

علوم انسانی
2

research

research

پژوهش کردن (تحقیق انجام دادن)

foundation course

foundation course

درس پایه (درس اجباری)

course

course

دوره (آموزشی) (درس)

program

program

برنامه
3

liberal arts

liberal arts

علوم انسانی (علوم مقدماتی)

major

major

رشته

minor

minor

رشته شناور (رشته فرعی، رشته دوم)

postdoctoral

postdoctoral

پسادکتری (فوق دکترا)
4

discipline

discipline

رشته درسی (رشته دانشگاهی)

art

art

هنر

honor

honor

کلاس پیشرفته (کلاس اضافی)

day school

day school

دوره روانه (دانشگاه)
5

research

research

پژوهش (تحقیق)

لغات انگلیسی زندگی دانشجویی

1

hall of residence

hall of residence

خوابگاه

fresher

fresher

دانشجوی جدیدالورود (دانشجوی ترم اولی)

gap year

gap year

(سال های) پشت کنکور (سالهای فاصله)

access course

access course

دوره کمک آموزشی
2

application

application

تقاضا (درخواست)

affiliate

affiliate

شعبه (شرکت وابسته)

society

society

انجمن (گروه، جمعیت)

sophomore

sophomore

دانشجو/دانش آموز سال دومی
3

course

course

دوره (آموزشی) (درس)

collegiate

collegiate

دانشگاهی (دانشجویی)

readership

readership

جایگاه دانشیاری

entrance

entrance

ورودی
4

loan

loan

وام

scholarship

scholarship

بورس (کمک هزینه تحصیلی)

tutorial

tutorial

کلاس خودآموز (کلاس خصوصی)

semester

semester

نیمسال (ترم)
5

tenure

tenure

جایگاه هیئت علمی (استاد ممتاز، استاد دائم)

foundation course

foundation course

درس پایه (درس اجباری)

colloquium

colloquium

سمینار (کنفرانس)

fraternity

fraternity

انجمن برادری (دانشگاه‌ها) (باشگاه خصوصی آقایان (خوابگاه‌ها))
6

endowment

endowment

وقف (بخشش)

lecture theater

lecture theater

سالن کنفرانس (سالن همایش)

undergraduate

undergraduate

دانشجوی لیسانس (دانشجوی مشغول به تحصیل)

sorority

sorority

انجمن خواهری (دانشگاه ها) (انجمن نسوان، باشگاه مخصوص خانم ها (خوابگاه))
7

campus

campus

پردیس (دانشگاه) (دانشگاه)

funding

funding

تامین بودجه (سرمایه‌گذاری، بودجه)

lecture

lecture

سخنرانی (ارائه)

dormitory

dormitory

خوابگاه
8

bursary

bursary

بورسیه (کمک هزینه تحصیلی)

session

session

جلسه (نشست)

graduate

graduate

فارغ‌التحصیل (دانش‌آموخته)

varsity

varsity

گروه ورزشی دانشگاه (تیم دانشگاه)
9

lecture

lecture

درس دادن (کلاس دانشگاه) (سخنرانی کردن)

graduate

graduate

فارغ‌التحصیل شدن (فارغ‌التحصیل کردن)

lectureship

lectureship

مقام دانشیاری (سمت مدرس دانشگاهی)

seminar

seminar

سمینار (جلسه)
10

freshman

freshman

دانشجوی سال اولی

chair

chair

مدیر گروه (دانشگاه) (رئیس (جلسه و ...))

department

department

وزارت (بخش، گروه آموزشی)

postdoctoral

postdoctoral

پسادکتری (فوق دکترا)
11

place

place

ظرفیت (جای خالی)

clearing

clearing

تکمیل ظرفیت

vacation

vacation

مرخصی (تعطیلات)

faculty

faculty

هیئت علمی (دانشگاه و ...)
12

fee

fee

شهریه (هزینه)

لغات انگلیسی افراد مشغول در دانشگاه

1

entrant

entrant

جدیدالورود (ورودی)

graduate

graduate

فارغ‌التحصیل (دانش‌آموخته)

freshman

freshman

دانشجوی سال اولی

major

major

رشته
2

chancellor

chancellor

رئیس دانشگاه

alumnus

alumnus

دانش آموخته (فارغ التحصیل)

undergraduate

undergraduate

دانشجوی لیسانس (دانشجوی مشغول به تحصیل)

dean

dean

رئیس دانشکده
3

lector

lector

مدرس دانشگاه

president

president

رییس

doctor

doctor

پزشک (دکتر، دکترا)

fresher

fresher

دانشجوی جدیدالورود (دانشجوی ترم اولی)
4

academic

academic

آموزشی (آکادمیک)

lecturer

lecturer

مدرس دانشگاه (استاد دانشگاه)

alumni

alumni

دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)

instructor

instructor

مربی (مدرس دانشگاه)
5

student

student

دانش‌آموز (دانشجو)

professor

professor

استاد (دانشگاه) (پروفسور)

principal

principal

مدیر مدرسه

vice chancellor

vice chancellor

معاون رئیس دانشگاه
6

alumna

alumna

دانش آموخته (فارغ التحصیل)

teaching assistant

teaching assistant

دستیار آموزشی (استاد یار)

registrar

registrar

رئیس اداره ی آموزش (دانشگاه) (رئیس امور نام نویسی و نمرات)

bachelor

bachelor

لیسانسه (کارشناس)
7

tutor

tutor

معلم خصوصی (معلم سرخانه)

sophomore

sophomore

دانشجو/دانش آموز سال دومی

fellow

fellow

دانشجوی لیسانس

postgraduate

postgraduate

تحصیلات تکمیلی
8

applicant

applicant

متقاضی (داوطلب)

Master of Arts

Master of Arts

مدرک کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی

لغات انگلیسی دسترسی به آموزش

1

intake

intake

ظرفیت پذیرش

admit

admit

پذیرفتن (راه دادن، پذیرش کردن، بستری شدن)

suspension

suspension

تعلیق (اخراج موقت)

grant

grant

کمک هزینه (تحصیلی و ...)
2

absenteeism

absenteeism

غیبت (از کار گریزی)

bursary

bursary

بورسیه (کمک هزینه تحصیلی)

expel

expel

اخراج کردن (بیرون کردن)

dropout

dropout

ترک تحصیل کرده (دانش آموز یا دانشجوی انصرافی)
3

ditch

ditch

نرفتن (پیچاندن)

attend

attend

رفتن

non-attendance

non-attendance

غیبت (حاضر نبودن)

absentee

absentee

غایب
4

attendance

attendance

حضور (حاضر بودن)

enrollment

enrollment

ثبت‌نام (نام‌نویسی)

drop

drop

رها کردن (ترک کردن، دست کشیدن)

fee

fee

شهریه (هزینه)
5

sponsor

sponsor

حمایت مالی کردن (اسپانسر شدن)

exeat

exeat

اجازه خروج

skip

skip

جیم زدن (در رفتن، نرفتن)

skive

skive

جیم زدن (در رفتن)
6

enroll

enroll

ثبت نام کردن (نام نویسی کردن)

exclude

exclude

مانع شدن (جلوگیری کردن، راه ندادن)

funding

funding

تامین بودجه (سرمایه‌گذاری، بودجه)

truant

truant

فراری از مدرسه (مدرسه گریز)
7

sponsor

sponsor

حامی مالی (اسپانسر)

همچنین ببینید

لغات انگلیسی رسانه

لغات انگلیسی اخبار افراد مشهور 1 A-list A-list فهرست الف (مشهورترین و محبوب‌ترین افراد) (برتر) …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link