دسته بندی ها
بزن بریم

انرژی و نیروهای فیزیکی

لغات انگلیسی انرژی و نیروهای فیزیکی

1

absorb

absorb

جذب کردن

acceleration

acceleration

شتاب (افزایش سرعت)

alpha radiation

alpha radiation

پرتو آلفا (ذرات آلفا)

amplitude

amplitude

دامنه نوسان (فیزیک)
2

electromagnetic

electromagnetic

الکترومغناطیسی

electromagnetism

electromagnetism

الکترومغناطیس

emission

emission

انتشار (نشر، گسیل، برون‌فرست)

emit

emit

خارج کردن (بیرون دادن)
3

energy

energy

انرژی (قدرت، حال)

entropy

entropy

آنتروپی (سیستم ترمودینامیک) درگاشت (با نماد

fissile

fissile

شکافا (مهندسی هسته‌ای) (شکافت پذیر)

fission

fission

شکافت هسته‌ای
4

force

force

نیرو (نیرو (فیزیک))

frequency

frequency

بسامد (فیزیک) (فرکانس)

friction

friction

اصطکاک (فیزیک) (سایش)

fundamental force

fundamental force

نیروی بنیادی
5

fusion

fusion

همجوشی (فیزیک) ([فرآیند ترکیب اتم‌ها برای تخلیه انرژی])

gamma radiation

gamma radiation

پرتو گاما

gravitational

gravitational

گرانشی (جاذبه‌ای)

gravity

gravity

نیروی جاذبه (زمین)
6

heat

heat

گرما (حرارت)

induction

induction

ایجاد (القاء، انگیزش)

inertia

inertia

ماند (فیزیک) (لختی، اینرسی)

infrared

infrared

فروسرخ
7

interference

interference

مداخله (دخالت)

kinetic energy

kinetic energy

انرژی جنبشی

light

light

نور (روشنایی)

magnetic

magnetic

آهن‌ربا (مغناطیسی، [خاصیت آهن‌ربایی داشتن])
8

magnetism

magnetism

مغناطیس ([خاصیت آهن‌ربایی یا مغناطیسی])

mechanic

mechanic

مکانیک

mechanical

mechanical

مکانیکی

microwave

microwave

ریزموج
9

momentum

momentum

تکانه (فیزیک) (جنبش)

nuclear

nuclear

هسته‌ای

nuclear energy

nuclear energy

انرژی هسته‌ای

nuclear physics

nuclear physics

فیزیک هسته‌ای
10

photon

photon

فوتون (ذره بنیادی)

potential energy

potential energy

انرژی پتانسیل

radiate

radiate

ساطع شدن (ساطع کردن)

radiation

radiation

تشعشع (تابش، پرتوافکنی)
11

radioactive

radioactive

پرتوزا (رادیواکتیو)

ray

ray

پرتو (اشعه (جمع شعاع))

reactor

reactor

رآکتور (واکنشگاه)

reflect

reflect

بازتاب کردن (منعکس کردن)
12

refract

refract

شکستن (نور) (منکسر کردن)

refractive index

refractive index

ضریب شکست (فیزیک)

spectrum

spectrum

طیف (گستره)

strong force

strong force

نیروی هسته‌ای قوی
13

ultraviolet

ultraviolet

فرابنفش

vector

vector

بردار (ریاضی)

velocity

velocity

شتاب (سرعت)

wave

wave

موج (فیزیکی) (نوسان)
14

wavelength

wavelength

طول موج

weak force

weak force

نیروی هسته‌ای ضعیف
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *