دسته بندی ها
بزن بریم

آموزش زبان انگلیسی با داستان : شماره 1

DEAD OR ALIVE

زنده یا مرده

Two men started a fight in a street. The big man hit the little man hard and the little man fell down on the ground.

Then the big man saw a policeman who was coming along the street the big man hid himself in a shop.

The policeman looked down at the man on the ground but the little man did not move. A taxi was coming along the street and the policeman stooped it. Then he took the man in his arms and put him into the back of the taxi. The policeman got into the taxi too.

“Go to a doctor’s house quickly,” he said.

The man in the back did not move or speak. “He’s dead!” The policeman thought.

When the taxi stopped outside the doctor’s house, the policeman carried the man inside, and the doctor looked at him.

“He may be dead” said the doctor as soon as he saw him “He isn’t moving.”

The little man heard the doctor and sat up. He was afraid. “I’m not dead” he cried. “I’m alive!”

The policeman was angry. “Do you know better than the doctor?” he asked.

“Yes,” said the man. “I wanted to get away from that big man who hit me, and I got away. Thank you very much. Good morning!”

ترجمه لغات و اصطلاحات

مرده Dead = lifeless

زنده Alive = living

شروع کردن Start = begin

دعوا fight

کتک زدن hit

افتادن Fall down

زمین Ground = land = earth

سپس then

پلیس policeman

درطول along

مخفی کردن To hide

خودش را پنهان کرد Hide himself

حرکت کردن move

متوقف کردن stop

بردن take

سوار شدن Get into

همچنین too

منزل دکتر Doctor’s house

سریع Quickly = fast

فکر کردن Think = suppose

بیرون outside

حمل کردن Carry = transport

داخل inside

ممکن است مرده باشد He may be dead

به محض اینکه As soon as

شنیدن hear

بلند شد Sat up

ترسیدن از To be afraid of = fear

او می ترسید He was afraid

فریاد زدن Cry = shout

عصبانی angry

بهتر از Better than

رها شدن Get away = get rid of

که مرا کتک زد Who hit me

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *