دسته بندی ها
بزن بریم

آموزش زبان انگلیسی با داستان : شماره 8

The great orange

پرتغال بزرگ

There was an orange tee in the garden of a poor man’s house. It had many fine orange on it. One orange was much bigger than the others.

It was nearly as big as a football.

The poor man said, “I’ll take this great orange to the king. He has never seen an orange like this, perhaps it’s the biggest orange in the world.

So he put the orange on a cart and went to the king’s palace. The king had never seen such an orange. He knew that the man was poor. So he gave him a lot of money for the orange.

At the palace a man said, “It’s only an orange. Why has the king given so much money for it? I’ll give the king my gold cup. Then he’ll give me a lot of money also.”

The next day this man took his gold cup and gave it to the king. The king received the cup and said, “This is a beautiful cup. Now I’ll give you something that I like very much. Please take this beautiful big orange.”

ترجمه لغات و اصطلاحات

درخت پرتغال Orange tree

فقیر Poor = needy

زیبا Fine = beautiful

خیلی بزرگتر از Much bigger than

تقریبا Nearly = almost

به بزرگی یک توپ فوتبال As big as a football

پادشاه king

شاید Perhaps = maybe

بزرگترین پرتغال The biggest orange

ارابه cart

قصر شاه King’s palace

چنین پرتغالی Such an orange

دانستن know

اینقدر پول زیاد So much money

همچنین also

دریافت کردن Receiver

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *