دسته بندی ها
بزن بریم

آزمایشات و تحقیق

لغات انگلیسی آزمایشات و تحقیق

1

account for

account for

توضیح دادن (توجیه کردن)

ascertain

ascertain

معلوم کردن (اثبات کردن، معین کردن)

bias

bias

باعث بروز خطا شدن (تحت تاثیر قرار دادن)

classify

classify

‎ طبقه بندی کردن (دسته ‎بندی کردن)
2

colligate

colligate

مرتبط بودن (پیوند داشتن)

conclude

conclude

استنتاج کردن (نتیجه گرفتن، تصمیم گرفتن)

condition

condition

حالت (شرایط، وضعیت)

conduct

conduct

انجام دادن (اجرا کردن، اداره کردن)
3

confirm

confirm

تأیید کردن (تصدیق کردن)

constant

constant

عدد ثابت (مقدار ثابت، پایا)

control

control

کنترل (مهار، تسلط)

correlate

correlate

ارتباط داشتن (مرتبط بودن، همبستگی داشتن)
4

correlation

correlation

ارتباط (رابطه، هم‌بستگی)

correspond

correspond

مطابقت داشتن (مشابه بودن، برابر بودن)

corroborate

corroborate

اثبات کردن (تایید کردن)

data

data

داده (اطلاعات)
5

demolish

demolish

معدوم کردن

detect

detect

تشخیص دادن (کشف کردن، فهمیدن)

determine

determine

تعیین کردن (مشخص کردن)

discover

discover

کشف کردن (پیدا کردن، یافتن، فهمیدن)
6

disprove

disprove

رد کردن (تکذیب کردن)

empirical

empirical

تجربی (آزمایشی)

evaluate

evaluate

ارزیابی کردن (ارزشیابی کردن)

evidence

evidence

مدرک (شواهد)
7

experiment

experiment

امتحان کردن (تجربه کردن، آزمایش کردن)

experimentation

experimentation

آزمایش

falsify

falsify

دستکاری کردن (دست بردن، جعل کردن)

hypothesis

hypothesis

فرضیه
8

indicate

indicate

نشان دادن (اشاره کردن)

indication

indication

نشانه (اشاره)

in vitro

in vitro

درون‌کشتگاهی (زیست‌شناسی) (در محیط کشت)

in vivo

in vivo

درون‌جانداری (زیست‌شناسی) (درون تنی)
9

laboratory

laboratory

آزمایشگاه

method

method

روش (شیوه)

model

model

نمونه چیزی را ساختن (به عنوان نمونه عمل کردن)

negative

negative

نتیجه منفی (آزمایش)
10

null hypothesis

null hypothesis

فرض صفر (آمار)

positive

positive

نتیجه مثبت (آزمایش)

principle

principle

اصل (مبنا)

procedure

procedure

رویه (اصول، پروسه)
11

proof

proof

دلیل (شاهد، محک، معیار)

protocol

protocol

روش اجرا (روند انجام تحقیق)

prove

prove

ثابت کردن (اثبات کردن)

questionnaire

questionnaire

پرسشنامه
12

randomize

randomize

به صورت تصادفی انتخاب کردن (آزمایش)

research

research

پژوهش (تحقیق)

research

research

پژوهش کردن (تحقیق انجام دادن)

result

result

نتیجه (نتایج (جمع))
13

significant

significant

مهم (چشمگیر، قابل ملاحظه)

specify

specify

مشخص کردن (تعیین کردن)

study

study

مطالعه (بررسی)

study

study

با دقت بررسی کردن (دقیق نگاه کردن)
14

subject

subject

آزمودنی (نمونه، آزمایش شونده، سوژه)

suggest

suggest

پیشنهاد کردن (پیشنهاد دادن)

test

test

آزمون (امتحان، آزمایش، تست)

test

test

آزمایش کردن (امتحان کردن)
15

theoretical

theoretical

نظری (تئوری)

theory

theory

نظریه

thesis

thesis

پایان‌نامه (رساله، تز)

verify

verify

تأیید کردن (تصدیق کردن)
16

vivisection

vivisection

تشریح جانور زنده (کالبد شکافی موجود زنده)

yield

yield

به بار آوردن (تولید کردن)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *