دسته بندی ها
بزن بریم

صورت

لغات انگلیسی صورت

1

Forehead

Forehead

پیشانی

Ear

Ear

گوش

Aquiline

Aquiline

بینی عقابی

Pupil

Pupil

مردمک
2

Brow

Brow

پیشانی

Retina

Retina

شبکیه

Eye

Eye

چشم

Bloodshot

Bloodshot

(چشم) قرمز (خون گرفته)
3

Lens

Lens

عدسی چشم

Jaw

Jaw

فک (آرواره)

Cornea

Cornea

قرنیه

Eyebrow

Eyebrow

ابرو
4

Eyelid

Eyelid

پلک

Hair

Hair

مو

Septum

Septum

پره بینی

Lip

Lip

لب
5

Eyelash

Eyelash

مژه

Dimple

Dimple

چال گونه

Beady

Beady

(چشمان) ریز

Chin

Chin

چانه
6

Countenance

Countenance

چهره

Tear duct

Tear duct

مجرای اشکی

Nose

Nose

بینی (دماغ)

Bleary

Bleary

پف کرده (چشم)
7

Cheek

Cheek

گونه (لپ)

Cheekbone

Cheekbone

استخوان گونه

Cross-eyed

Cross-eyed

چپ چشم (لوچ)

Deep-set

Deep-set

گود (چشم) (فرورفته (چشم))
8

Expression

Expression

حالت (چهره)

Glazed

Glazed

بی حالت (بی احساس، بی نور (چشم))

Grecian

Grecian

یونانی

Hairline

Hairline

خط مو
9

Hazel

Hazel

فندقی

Iris

Iris

عنبیه

Molar

Molar

دندان آسیاب

Mouth

Mouth

دهان
10

Nostril

Nostril

سوراخ بینی

Penetrating

Penetrating

نافذ (گیرا)

Piercing

Piercing

نافذ (گیرا، خیره)

Puffy

Puffy

متورم (باد کرده، پف دار)
11

Red

Red

قرمز

Rheumy

Rheumy

زکامی (خیس و مرطوب)

Roman

Roman

رومی

Starry

Starry

درخشان (چشم) (براق، درخشنده (مثل ستاره))
12

Sunken

Sunken

فرورفته (گود (افتاده))

Temple

Temple

شقیقه (گیجگاه)

Unfocused

Unfocused

غیر متمرکز (گیج و گنگ)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *