دسته بندی ها
بزن بریم

حالت چهره

لغات انگلیسی حالات چهره

1

expression

expression

حالت (چهره)

dirty

dirty

کثیف (گرد و خاکی)

glaze

glaze

بی نور شدن چشم ها (بی حالت شدن چشم ها)

blush

blush

سرخ شدن
2

glower

glower

اخم و تخم کردن (با خشم نگاه کردن، ترشرویی کردن)

frown

frown

اخم

grin

grin

لبخند زدن (تبسم کردن)

sneer

sneer

پوزخند (ریشخند)
3

frown

frown

اخم کردن

scowl

scowl

اخم کردن

leer

leer

نگاه زیر چشمی

squint

squint

زیر چشمی نگاه کردن
4

smirk

smirk

پوزخند زدن

sour-faced

sour-faced

ترشرو (عبوس)

face

face

صورت (چهره)

look

look

نگاه کردن
5

wince

wince

یکه خوردن (چهره در هم کشیدن)

grimace

grimace

چهره در هم کشیدن (اخم کردن)

wink

wink

چشمک

leer

leer

زیر چشمی نگاه کردن (چشم چرانی کردن)
6

wink

wink

چشمک زدن

scowl

scowl

اخم (ترشرویی)

blush

blush

سرخ شدگی (گونه)

beam

beam

لبخند پهن
7

sneer

sneer

پوزخند زدن (مسخره کردن)

downcast

downcast

غمگین (افسرده)

grin

grin

لبخند (تبسم)

hangdog

hangdog

شرمنده (خجالت‌زده، غمگین، محزون)
8

smile

smile

لبخند زدن

beam

beam

با شادی خندیدن (لبخندی پهن بر لب داشتن)

grimace

grimace

اخم (ابرو در هم کشیدن)

gurn

gurn

شکلک درآوردن (ادا درآوردن (با صورت))
9

Pull

Pull

چهره در هم کشیدن (اخم کردن)

like thunder

like thunder

بسیار خشمگین (چهره)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *