دسته بندی ها
بزن بریم

حالت چهره

لغات انگلیسی حالات چهره

1

expression

expression

حالت (چهره)

dirty

dirty

کثیف (گرد و خاکی)

glaze

glaze

بی نور شدن چشم ها (بی حالت شدن چشم ها)

blush

blush

سرخ شدن
2

glower

glower

اخم و تخم کردن (با خشم نگاه کردن، ترشرویی کردن)

frown

frown

اخم

grin

grin

لبخند زدن (تبسم کردن)

sneer

sneer

پوزخند (ریشخند)
3

frown

frown

اخم کردن

scowl

scowl

اخم کردن

leer

leer

نگاه زیر چشمی

squint

squint

زیر چشمی نگاه کردن
4

smirk

smirk

پوزخند زدن

sour-faced

sour-faced

ترشرو (عبوس)

face

face

صورت (چهره)

look

look

نگاه کردن
5

wince

wince

یکه خوردن (چهره در هم کشیدن)

grimace

grimace

چهره در هم کشیدن (اخم کردن)

wink

wink

چشمک

leer

leer

زیر چشمی نگاه کردن (چشم چرانی کردن)
6

wink

wink

چشمک زدن

scowl

scowl

اخم (ترشرویی)

blush

blush

سرخ شدگی (گونه)

beam

beam

لبخند پهن
7

sneer

sneer

پوزخند زدن (مسخره کردن)

downcast

downcast

غمگین (افسرده)

grin

grin

لبخند (تبسم)

hangdog

hangdog

شرمنده (خجالت‌زده، غمگین، محزون)
8

smile

smile

لبخند زدن

beam

beam

با شادی خندیدن (لبخندی پهن بر لب داشتن)

grimace

grimace

اخم (ابرو در هم کشیدن)

gurn

gurn

شکلک درآوردن (ادا درآوردن (با صورت))
9

Pull

Pull

چهره در هم کشیدن (اخم کردن)

like thunder

like thunder

بسیار خشمگین (چهره)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.