خانه / دسته‌بندی نشده / لغات انگلیسی خانواده و مراحل زندگی

لغات انگلیسی خانواده و مراحل زندگی

لغات انگلیسی خانواده و زندگی

لغات انگلیسی میان سالی

1

midlife crisis

midlife crisis

بحران میانسالی

menopause

menopause

یائسگی

settle down

settle down

تشکیل خانواده دادن (مستقر شدن)

motherhood

motherhood

مادر بودن
2

married

married

متاهل

grey

grey

طوسی (خاکستری، جوگندمی)

grown-up

grown-up

بالغ (بزرگ (سال))

maturity

maturity

پختگی (بلوغ)
3

parent

parent

والد (پدر یا مادر، یکی از والدین)

mature

mature

بالغ (عاقل، پخته)

mother

mother

مادر

middle-aged

middle-aged

میانسال
4

womanhood

womanhood

زنانگی (زن بودن، خانم بودن)

midlife

midlife

میانسالی

manhood

manhood

مردانگی (مرد شدن)

adult

adult

بزرگسال (بالغ)
5

bald

bald

کچل (بی‌مو)

avuncular

avuncular

مهربان و شاد و مسن (مانند عمو) (مهربان همچون عمو)

adulthood

adulthood

بلوغ (بزرگسالی)

middle age

middle age

میانسالی
6

maturation

maturation

بلوغ (بزرگسالی)

man

man

مرد

grey

grey

خاکستری شدن (جوگندمی شدن)

fatherhood

fatherhood

پدری
7

matrimony

matrimony

زندگی زناشویی (ازدواج، نکاح)

parenthood

parenthood

والدین شدن (پدر یا مادر شدن)

father

father

پدر

woman

woman

زن (خانم)
8

grown-up

grown-up

بزرگسال

thin on top

thin on top

موی کم پشت (در حال کچلی)

matronly

matronly

شوهردار و میانسال (زن)

middle-age spread

middle-age spread

چربی دور شکم (بر اثر میانسالی)

لغات انگلیسی پیری

1

old age

old age

پیری (سالمندی، سالخوردگی)

infirm

infirm

رنجور (ضعیف، ناتوان)

dementia

dementia

زوال عقل (خردسودگی)

wizened

wizened

چروکیده (پر چین و چروک)
2

pensioner

pensioner

مستمری بگیر (بازنشسته)

elder

elder

ریش سفید (مسن، پیر، سال‌خورده)

retire

retire

بازنشسته شدن (بازنشسته کردن)

old-age pensioner

old-age pensioner

شهروند بازنشسته (شهروند سالخورده)
3

senile

senile

سالخورده (فرتوت)

gerontology

gerontology

پیری‌‌شناسی (کهولت‌شناسی)

decrepit

decrepit

سالخورده و فرتوت (ضعیف و ناتوان)

reminiscence

reminiscence

یادآوری خاطرات (گذشته اندیشی، یادبود)
4

care home

care home

خانه سالمندان

pension

pension

حقوق بازنشستگی (مستمری)

nursing home

nursing home

خانه سالمندان

wisdom

wisdom

عقل (درایت، خرد، دانش)
5

gnarled

gnarled

پینه بسته (زبر)

wise

wise

عاقل (عاقلانه)

widowhood

widowhood

بیوگی (بیوه بودن)

elder

elder

بزرگتر
6

aged

aged

سالخورده (پیر)

senior

senior

سالخورده سالمند

reminisce

reminisce

به یاد آوردن (یادآوری خاطرات کردن)

forgetful

forgetful

فراموش‌کار
7

ageless

ageless

جاودانه (همیشه جوان)

retirement home

retirement home

خانه سالمندان

Alzheimer’s disease

Alzheimer’s disease

بیماری آلزایمر

old

old

پیر (سالخورده)
8

sprightly

sprightly

سرحال (سرزنده)

arthritis

arthritis

التهاب مفصل (آرتروز)

retirement

retirement

بازنشستگی

elderly

elderly

سالمند
9

centenarian

centenarian

آدم صد ساله (صد ساله به بالا)

venerable

venerable

قابل احترام (محترم)

decrepitude

decrepitude

سالخوردگی (پیری)

doddering

doddering

پیر و پاتال (لرزان و لنگان)
10

senile dementia

senile dementia

زوال عقل (خردسودگی)

senior

senior

سالمند

codger

codger

پیری (پیر پاتال)

crone

crone

عجوزه
11

dotage

dotage

فرتوتی (خرفتی، پیری)

geriatric

geriatric

مربوط به سالمندان (مربوط به پیری)

geriatric

geriatric

پیر پاتال (پیری)

Methuselah

Methuselah

متوشالح (شخصیتی اساطیری/اشاره به فرد پیر)
12

OAP

OAP

شهروند مسن

old bat

old bat

پیر خرفت

old boy

old boy

پیرمرد (پیری)

old dear

old dear

پیرزن
13

old maid

old maid

پیرزن ترشیده

old people’s home

old people’s home

خانه سالمندان

pension off

pension off

بازنشسته کردن (با حقوق)

senior citizen

senior citizen

شهروند سالخورده (بازنشسته)
14

senior moment

senior moment

فراموش کاری (عوارض پیری)

لغات انگلیسی جوانی

1

adolescent

adolescent

نوجوان (نوجوانی)

teenager

teenager

نوجوان

juvenile

juvenile

نوجوان (نوجوانانه)

puberty

puberty

بلوغ
2

infant

infant

نوزاد

teenage

teenage

نوجوانی (نوجوان)

lad

lad

پسر

childish

childish

احمقانه (کودکانه، بچگانه)
3

break

break

کلفت شدن صدا (هنگام بلوغ پسران)

bachelorette

bachelorette

خانم مجرد

ingénue

ingénue

دختر ساده (به ویژه در فیلم یا نمایش) (دختر معصوم و پاک)

minor

minor

کم سن (زیر سن قانونی)
4

grow out

grow out

اندازه نشدن (بزرگ‌تر از چیزی شدن)

girl

girl

دختر (دختر بچه)

sulky

sulky

عبوس (بداخلاق، ترشرو)

babyhood

babyhood

نوزادی (کودکی)
5

puerile

puerile

کودکانه (بچگانه)

kid

kid

بچه

child

child

کودک (بچه، فرزند)

baby

baby

بچه (کودک)
6

childhood

childhood

کودکی (بچگی)

lass

lass

دختر

daughter

daughter

(فرزند) دختر (فرزند مونث)

youthful

youthful

جوانی (برومند، سرزنده)
7

rebel

rebel

شورش کردن (نافرمانی کردن، طغیان کردن، شوریدن)

mixed up

mixed up

گیج (آشفته)

toddler

toddler

کودک نو پا (کودک تازه راه افتاده)

boy

boy

پسر (پسر بچه)
8

youth

youth

جوان

mature

mature

بالغ (عاقل، پخته)

rebel

rebel

یاغی (شورشی، عصیانگر)

little

little

کم سن (کوچولو)
9

girlhood

girlhood

دوران دختر بچگی

young

young

جوان (کم سن)

pubescent

pubescent

بلوغی (بالغ)

immature

immature

بی تجربه (نابالغ، خام)
10

adolescence

adolescence

بلوغ

grow into

grow into

تبدیل شدن به

baby-faced

baby-faced

با چهره ای کودکانه

bachelor

bachelor

مرد مجرد
11

schooldays

schooldays

دوران مدرسه

bachelorhood

bachelorhood

دوران مجردی

youngster

youngster

کودک (نوجوان)

underage

underage

زیر سن قانونی
12

naive

naive

ساده (بی‌تجربه، ساده‌لوح)

mature

mature

بالغ شدن (بزرگ شدن، به بلوغ رسیدن)

rebellious

rebellious

یاغی (سرکش، عصیانگر)

son

son

(فرزند) پسر (فرزند مذکر)
13

innocent

innocent

معصوم (بی‌گناه)

acne

acne

آکنه (جوش)

boyhood

boyhood

دوران پسربچگی

teens

teens

دوران نوجوانی
14

wunderkind

wunderkind

کودک نابغه

tween

tween

پیش‌نوجوان (10 - 12 ساله‌ها)

tot

tot

بچه (نوزاد، کوچولو، فسقلی)

tearaway

tearaway

نوجوان سرکش و یاغی
15

pre-teen

pre-teen

پیش‌نوجوان (10 - 12 ساله‌ها)

infantile

infantile

بچگانه

grow up

grow up

بزرگ شدن

grow out of

grow out of

کوچک شدن (لباس برای آدم)
16

growing pains

growing pains

آلام رشدی (نوجوانان) (اضطراب و تنش ناشی از بلوغ)

gawky

gawky

دیلاق (لق لقو، لاغر و دراز، دست و پا چلفتی)

fresh-faced

fresh-faced

شاداب (خوش بر و برو)

لغات انگلیسی نوزادان

1

shower

shower

جشن (مهمانی)

diaper

diaper

پوشک بچه (کهنه)

lullaby

lullaby

لالایی

baby carriage

baby carriage

کالسکه بچه
2

christening

christening

مراسم نامگذاری (مسیحیان)

test-tube baby

test-tube baby

کودک به دنیا آمده از طریق لقاح مصنوعی

baby

baby

بچه (کودک)

incubator

incubator

دستگاه پرورش اطفال زودرس
3

crawl

crawl

چهار دست و پا راه رفتن (خزیدن)

toddle

toddle

تازه راه افتادن (تاتی تاتی کردن)

neonate

neonate

نوزاد (طفل)

crib

crib

تخت نوزاد
4

carrycot

carrycot

ساک حمل نوزاد

toddler

toddler

کودک نو پا (کودک تازه راه افتاده)

breastfeed

breastfeed

به نوزاد شیر دادن

stroller

stroller

کالسکه بچه
5

playpen

playpen

تخت نرده دار (برای بازی بچه)

teethe

teethe

دندان در آوردن

feed

feed

غذا دادن

infancy

infancy

نوزادی (طفولیت، شیرخوارگی)
6

cradle

cradle

گهواره

infant

infant

نوزاد

baptism

baptism

غسل تعمید ((مراسم) غسل تعمید)

spoon-feed

spoon-feed

با قاشق به کسی غذا دادن
7

newborn

newborn

تازه متولد شده (نوزاد)

pacifier

pacifier

پستانک

rompers

rompers

لباس یکسره (نوزاد)

bouncing

bouncing

پرانرژی (شاداب، سرزنده)
8

bottle

bottle

شیشه شیر

SIDS

SIDS

سندروم مرگ ناگهانی نوزاد

tantrum

tantrum

بهانه گیری (لجبازی، پرخاش)

babyhood

babyhood

نوزادی (کودکی)
9

walker

walker

روروک

baptize

baptize

غسل تعمید دادن ((بوسیله غسل تعمید) نامگذاری شدن)

sleepsuit

sleepsuit

لباس یکسره (لباس سرهمی)

bottle-feed

bottle-feed

با شیشه شیر دادن (به نوزاد)
10

buggy

buggy

کالسکه

cot

cot

تختخواب بچه

crawler

crawler

نوزاد چهار دست و پا

dummy

dummy

پستانک
11

nappy

nappy

پوشک بچه

pram

pram

کالسکه بچه

pushchair

pushchair

کالسکه (بچه) (صندلی چرخ‌دار)

soother

soother

دندانی نوزاد (دندان‌گیر)
12

suckle

suckle

شیر دادن (به نوزاد)

suckling

suckling

شیرخواره

لغات انگلیسی تولد

1

afterbirth

afterbirth

جفت (بند ناف، پس زایه)

breech birth

breech birth

زایمان بریچ (به دنیا آمدن جنین از رحم با پا یا باسن)

postnatal depression

postnatal depression

افسردگی پس از زایمان

post-partum

post-partum

پس از زایمان
2

obstetrics

obstetrics

پزشکی زایمان (مامایی)

deliver

deliver

به دنیا آوردن (زایمان کردن)

natural childbirth

natural childbirth

زایمان طبیعی

childbirth

childbirth

زایمان (وضع حمل)
3

delivery

delivery

زایمان (وضع حمل)

stillbirth

stillbirth

مرده‌ زایی (به دنیا آوردن جنین مرده)

premature

premature

زودرس (نارس، پیش از هنگام)

post-partum depression

post-partum depression

افسردگی پس از زایمان
4

umbilical cord

umbilical cord

بند ناف

doula

doula

همراه زائو (پشتیبان مادر در اتاق زایمان)

caesarean

caesarean

سزارین

born

born

متولد شده (به دنیا آمده)
5

midwife

midwife

ماما (قابله)

labor

labor

زایمان (وضع حمل)

birthweight

birthweight

وزن (نوزاد) هنگام تولد

perinatal

perinatal

پیرازایشی (قبل از زایمان)
6

forceps

forceps

پنس (انبر جراحی)

baby blues

baby blues

افسردگی پس از زایمان

birth

birth

تولد

birthing

birthing

به دنیا آوردن
7

water

water

کیسه آب (زنان باردار)

childbearing

childbearing

بارداری (زایمان، حاملگی)

contraction

contraction

درد زایمان

natal

natal

زایشی (مولودی)
8

full-term

full-term

نه ماهه (بارداری)

induce

induce

با دارو زایمان را تسریع بخشیدن

induction

induction

تسریع زایمان با دارو

OB-GYN

OB-GYN

جراحی زنان و زایمان
9

postnatal

postnatal

پس از زایمان (پس‌زایشی)

لغات انگلیسی بارداری

1

fetus

fetus

جنین

conception

conception

لقاح (بسته شدن نطفه)

expect

expect

باردار بودن (بچه دنیا آوردن)

maternity leave

maternity leave

مرخصی زایمان
2

morning sickness

morning sickness

تهوع حاملگی

impregnate

impregnate

باردار کردن (بارور کردن)

pregnant

pregnant

باردار (حامله، آبستن)

antenatal

antenatal

پیش از زایمان (پیرازایشی)
3

gestation

gestation

بارداری (حاملگی)

inseminate

inseminate

باردار کردن (آبستن کردن)

trimester

trimester

سه ماه

egg

egg

تخمک
4

unborn

unborn

متولد نشده (به دنیا آمده)

ectopic pregnancy

ectopic pregnancy

حاملگی خارج‌ رحمی

pregnancy

pregnancy

بارداری (حاملگی، آبستنی)

prenatal

prenatal

پیرازایشی (پیش از زایمان)
5

mother-to-be

mother-to-be

خانم باردار (خانم پا به ماه)

conceive

conceive

باردار شدن (بسته شدن نطفه)

abortion

abortion

سقط جنین

ovum

ovum

تخمک
6

sperm bank

sperm bank

بانک اسپرم

placenta

placenta

جفت (جنین)

womb

womb

رحم

child

child

کودک (بچه، فرزند)
7

abort

abort

سقط کردن

terminate

terminate

پایان دادن (خاتمه دادن)

embryo

embryo

جنین (رویان)

carry

carry

حامله بودن (باردار بودن)
8

miscarry

miscarry

سقط کردن

surrogacy

surrogacy

رحم اجاره‌ای (مادر جایگزین)

miscarriage

miscarriage

سقط جنین

sperm

sperm

اسپرم (نر یاخته)
9

uterus

uterus

رحم (زهدان)

birth mother

birth mother

مادر اصلی (در برابر مادرخوانده) (مادر واقعی)

confinement

confinement

زایمان (وضع حمل)

foetus

foetus

جنین (رویان)
10

lying-in

lying-in

استراحت در بستر (بعد از بارداری)

paternity leave

paternity leave

مرخصی بچه‌دار شدن برای مردان

scan

scan

اسکن (عکس برداری (پزشکی))

stretch marks

stretch marks

ترک‌های پوستی
11

surrogate

surrogate

جایگزین (جانشین، معاون، قائم‌مقام)

termination

termination

سقط جنین

لغات انگلیسی بزرگ کردن بچه

1

adoption

adoption

فرزندخواندگی

breadwinner

breadwinner

نان آور

stay-at-home

stay-at-home

خانه دار

raise

raise

بزرگ کردن
2

upbringing

upbringing

تربیت

playpen

playpen

تخت نرده دار (برای بازی بچه)

curfew

curfew

حکومت نظامی (محدودیت آمد و رفت، خاموشی)

babysit

babysit

از بچه نگهداری کردن
3

ward

ward

محجور (صغیر)

parental

parental

مادرانه و پدرانه (والد)

wardship

wardship

سرپرستی (قیمومیت)

coddle

coddle

لوس کردن (نازپرورده کردن)
4

childproof

childproof

کودک‌ایمن

orphan

orphan

یتیم

playroom

playroom

اتاق بازی

adopt

adopt

به فرزندخواندگی قبول کردن
5

homeschooling

homeschooling

آموزش در خانه (مدرسه در منزل)

rear

rear

پرورش دادن (بزرگ کردن)

father

father

پدر

nanny

nanny

پرستار بچه
6

one-parent family

one-parent family

خانواده تک والدی

socialization

socialization

جامعه‌ پذیری (اجتماعی شدن)

dependent

dependent

وابسته (متکی، تحت تکفل)

potty-train

potty-train

آموزش توالت رفتن به کودکان
7

babysitter

babysitter

پرستار بچه

discipline

discipline

انضباط (نظم)

guardian

guardian

سرپرست (قیم، کفیل)

parenting

parenting

بچه داری کردن (بچه بزرگ کردن)
8

family

family

خانواده

foster

foster

به فرزندخواندگی قبول کردن

nursery

nursery

شیرخوارگاه (مهدکودک)

playground

playground

زمین بازی
9

extended family

extended family

خانواده گسترده

playgroup

playgroup

مهد کودک

mothering

mothering

بچه داری (انجام وظایف مادری)

godparent

godparent

پدر یا مادر خوانده
10

telling-off

telling-off

توبیخ (تنبیه، دعوا)

nuclear family

nuclear family

خانواده هسته‌ای

childcare

childcare

نگهداری از کودک

bring up

bring up

تربیت کردن (بزرگ کردن)
11

ground

ground

در خانه نگه داشتن نوجوانان (به منظور تنبیه)

care

care

مراقبت (نگهداری)

adoptive

adoptive

(پدر، مادر) خوانده

chaperone

chaperone

نگهبان (همراه، اسکورت، مراقب)
12

crèche

crèche

مرکز نگهداری کودک (فضای بازی سربسته کودکان)

day nursery

day nursery

مهدکودک روزانه

dependant

dependant

تحت تکفل (عایله)

mollycoddle

mollycoddle

ناز پرورده کردن (لوس کردن)
13

single parent

single parent

مادر/پدر تنها (بدون همسر) (تک سرپرست)

smack

smack

کتک زدن (با کف دست)

smacking

smacking

کتک زدن (با کف دست)

spank

spank

(با شی پهن یا کف دست) در کونی زدن (بخصوص برای تنبیه)
14

spanking

spanking

در کونی (تنبیه کودکان)

playscheme

playscheme

برنامه تفریحی بچه‌ها (در روزهای تعطیل)

لغات انگلیسی ریشه خانوادگی

1

blood

blood

نژاد (رگ)

ancestry

ancestry

تبار (دودمان)

forefather

forefather

جد (نیا)

close

close

صمیمی (نزدیک (مجازی))
2

forebear

forebear

جد (نیا)

heritage

heritage

میراث (یادگار)

heir

heir

وارث

inherit

inherit

به ارث بردن
3

illegitimate

illegitimate

نامشروع (حرام، غیرقانونی)

dynasty

dynasty

سلسله (خاندان)

descent

descent

نژاد (تبار)

inheritance

inheritance

ارثیه
4

blood relation

blood relation

خویشاوند هم خون (خویشاوند نسبی)

generation

generation

نسل

marriage

marriage

ازدواج

estranged

estranged

بیگانه (دور، سرسنگین)
5

one-parent family

one-parent family

خانواده تک والدی

extraction

extraction

نسب (تبار)

broken home

broken home

خانواده از هم پاشیده (خانه طلاق، [خانواده‌ای که پدر یا مادر جدا شده است])

background

background

پس زمینه
6

genealogy

genealogy

تبارشناسی (نسل شناسی، نسب‌شناسی)

relative

relative

خویشاوند ((عضوی از) فامیل)

antecedent

antecedent

اجداد (پیشینیان)

heirloom

heirloom

ارث (ارثیه)
7

blue-blooded

blue-blooded

نجیب زاده (اشراف زاده)

legitimate

legitimate

مشروع (قانونی، حلال)

breeding

breeding

تعلیم و تربیت

near

near

نزدیک
8

family

family

خانواده

related

related

خویشاوند (فامیل)

kin

kin

خویشاوند (هم‌خون)

extended family

extended family

خانواده گسترده
9

nuclear family

nuclear family

خانواده هسته‌ای

consanguinity

consanguinity

هم‌ خونی (قوم و خویشی، خویشاوندی)

relation

relation

رابطه (ارتباط)

kinship

kinship

خویشاوندی (قوم و خویشی، نسبت خانوادگی)
10

family tree

family tree

شجره‌نامه (تبارنامه)

ancestor

ancestor

جد (نیا)

adoptive

adoptive

(پدر، مادر) خوانده

birthright

birthright

حق ذاتی
11

branch

branch

شاخه‌ای از شجره خانوادگی

clan

clan

طایفه (ایل، تبار)

joint family

joint family

خانواده گسترده

lineal

lineal

اجدادی (پدر و فرزندی، بلافصل)
12

matriarch

matriarch

رئیسه خانواده یا قبیله ((زنی که رییس یک خانواده یا قبیله است))

matrilineal

matrilineal

مادر تباری (تبار شناسی از طرف مادر)

paterfamilias

paterfamilias

بزرگ خاندان (بزرگ خانواده، ریش سفید)

patriarch

patriarch

رییس قبیله (پدرسالار، بزرگ‌خاندان، ریش‌سفید)
13

patrilineal

patrilineal

پدرتباری (تبار شناسی از طرف پدر)

pedigree

pedigree

دودمان (تبار)

step family

step family

خانواده ناتنی

blended family

blended family

خانواده آمیخته (خانواده تلفیقی)

لغات انگلیسی دوستان

1

intimate

intimate

صمیمی (نزدیک)

soulmate

soulmate

نیمه گمشده (دوست صمیمی)

bonhomie

bonhomie

صمیمیت (رفاقت)

amity

amity

سازش (حسن تفاهم، دوستی)
2

companion

companion

همدم (همسفر)

girlfriend

girlfriend

دوست دختر (دوست (مونث))

platonic

platonic

افلاطونی ([وابسته به عشق پاک (بدون رابطه جنسی)])

companionship

companionship

هم‌نشینی (مصاحبت، رفاقت)
3

bonding

bonding

محبت (صمیمیت، ارتباط)

ally

ally

دوست (متحد، هم پیمان)

bond

bond

ارتباط برقرار کردن

friend

friend

دوست (رفیق)
4

pal

pal

رفیق (دوست)

hospitality

hospitality

مهمان‌نوازی

partner

partner

شریک (زندگی) (شریک (کاری))

terms

terms

رابطه
5

playmate

playmate

هم بازی

bosom friend

bosom friend

دوست صمیمی

acquaintance

acquaintance

آشنا

bond

bond

رابطه (پیوند)
6

crony

crony

رفیق جون جونی (دوست صمیمی)

fraternity

fraternity

انجمن برادری (دانشگاه‌ها) (باشگاه خصوصی آقایان (خوابگاه‌ها))

sociable

sociable

اجتماعی (معاشرتی)

befriend

befriend

دوست شدن
7

close

close

صمیمی (نزدیک (مجازی))

mate

mate

رفیق

neighbor

neighbor

همسایه

sidekick

sidekick

دستیار (رفیق، دوست، همراه)
8

sisterhood

sisterhood

خواهری (مثل خواهر بودن)

homegirl

homegirl

بچه محل (همشهری)

brotherhood

brotherhood

برادری

homeboy

homeboy

بچه محل (همشهری)
9

hospitable

hospitable

مهمان‌نواز (خونگرم)

chum

chum

رفیق (دوست)

gang

gang

گروه (جوانان)

convivial

convivial

خوش‌مشرب (گرم و صمیمی، شاد، معاشرتی)
10

main man

main man

رفیق شفیق (یار غار)

socialize

socialize

معاشرت کردن (گرم گرفتن، خوش و بش کردن)

band

band

گروه (موسیقی و ...)

buddy

buddy

رفیق (دوست)
11

hit off

hit off

صمیمی شدن (گرم گرفتن)

friendship

friendship

رفاقت (دوستی)

affinity

affinity

رابطه نزدیک (کشش دو طرفه)

intimacy

intimacy

رابطه نزدیک (صمیمیت، رابطه خصوصی)
12

amigo

amigo

رفیق (دوست)

broer

broer

برادر (داداش، رفیق)

camaraderie

camaraderie

رفاقت (برادری)

chacha

chacha

دوست خانوادگی (عمو)
13

close-knit

close-knit

همبسته (یکپارچه، متحد)

cobber

cobber

رفیق (داداش)

comrade

comrade

رفیق (عنوان هم‌رزم‌ها در جنگ) (همراه، یار)

fellowship

fellowship

دوستی (رفاقت، مصاحبت)
14

get on with

get on with

کسی) کنار آمدن (خوب بودن (با یکدیگر))

intimate

intimate

دوست صمیمی (دوست نزدیک)

neighborly

neighborly

خوش برخورد (صمیمی)

pal around

pal around

وقت گذراندن با دوستان (دوست بودن)
15

set

set

دار و دسته (گروه، محفل)

thick

thick

خیلی صمیمی (خیلی نزدیک)

tight-knit

tight-knit

صمیمی (دارای رابطه نزدیک و صمیمی)

get along like a house on fire

get along like a house on fire

زود رفیق شدن (زود جوش خوردن)
16

school friend

school friend

هم مدرسه‌ای (هم‌کلاسی)

لغات انگلیسی اسامی

1

family name

family name

نام خانوادگی

first name

first name

اسم کوچک (نام)

forename

forename

نام کوچک (اسم)

Christian name

Christian name

نام مسیحی (نامی که بعد از غسل تعمید به کودکان میدهند)
2

pet name

pet name

اسم خودمانی (نشانه ی صمیمیت)

middle name

middle name

میان‌ نام (اسم وسط)

surname

surname

نام خانوادگی (نام فامیلی)

patronymic

patronymic

پدرنامی (بخش از نام کامل فرد بر اساس نام پدر)
3

maiden name

maiden name

نام خانوادگی خانم ها قبل از ازدواج

last name

last name

نام خانوادگی (نام فامیل)

name

name

نام (اسم)

double-barreled

double-barreled

دو بخشی (ترکیبی)
4

given name

given name

اسم کوچک (نام)

nickname

nickname

اسم مستعار (نام خودمانی)

prefix

prefix

پیشوند

second name

second name

نام خانوادگی (نام دوم)
5

née

née

سابقا (اشاره به نام خانوادگی یک زن قبل ازدواج) (در گذشته)

لغات انگلیسی حیوانات خانگی

1

vet

vet

دامپزشک

hamster

hamster

همستر

spay

spay

عقیم کردن (اخته کردن)

domesticate

domesticate

اهلی کردن (رام کردن)
2

pet

pet

حیوان خانگی (حیوان اهلی)

puppy

puppy

توله سگ

leash

leash

قلاده

gecko

gecko

مارمولک گکو (مارمولک خانگی)
3

cat

cat

گربه

parakeet

parakeet

مرغ عشق

mouse

mouse

موش

dog

dog

سگ
4

terrapin

terrapin

لاک پشت کوچک

budgie

budgie

مرغ عشق

neuter

neuter

عقیم کردن (اخته کردن)

kitten

kitten

بچه گربه
5

gerbil

gerbil

جربیل (نوعی موش)

hutch

hutch

قفس کوچک (لانه)

goldfish

goldfish

ماهی قرمز

veterinarian

veterinarian

دامپزشک
6

tortoise

tortoise

لاک پشت

bunny

bunny

خرگوش

feed

feed

غذا دادن

litter

litter

توله
7

budgerigar

budgerigar

مرغ عشق

parrot

parrot

طوطی

kennel

kennel

سگدانی (محل نگه‌داری سگ‌ها)

rabbit

rabbit

خرگوش
8

guinea pig

guinea pig

خوکچه هندی

canary

canary

قناری

muzzle

muzzle

پوزه

ferret

ferret

راسوی اهلی
9

walk

walk

راه رفتن (پیاده رفتن، قدم زدن)

pet

pet

نوازش کردن (ناز کردن)

breed

breed

بچه آوردن (پرورش دادن)

cross-breed

cross-breed

دورگه (جانور) (چندرگه)
10

house-broken

house-broken

تربیت شده (سگ و گربه) (آموزش دیده برای دستشویی)

house-trained

house-trained

تربیت شده (حیوان خانگی)

lead

lead

قلاده

microchip

microchip

ریزتراشه نصب کردن (بر حیوان)
11

quarantine

quarantine

قرنطینه

stroke

stroke

نوازش کردن (ناز کردن)

لغات انگلیسی روابط

1

sister-in-law

sister-in-law

خواهر شوهر (خواهر زن، جاری، زن برادر)

partner

partner

شریک (زندگی) (شریک (کاری))

stepsister

stepsister

ناخواهری (خواهر ناتنی)

cousin

cousin

پسر عمو/ دختر عمو/ پسر دایی/ دختر دایی/ پسر خاله/ دختر خاله/ پسر عمه/ دختر عمه (زاده)
2

stepbrother

stepbrother

برادر ناتنی (نابرادری)

godson

godson

پسرخوانده

stepmother

stepmother

نامادری (مادرخوانده)

brother

brother

برادر
3

daughter

daughter

(فرزند) دختر (فرزند مونث)

twin

twin

دوقلو

grandma

grandma

مامان بزرگ

best man

best man

ساقدوش داماد
4

dad

dad

بابا

brotherly

brotherly

برادرانه

papa

papa

بابا

maternal

maternal

مادرانه (مادری)
5

granddaughter

granddaughter

نوه [دختر] (نوه مونث)

daddy

daddy

بابایی (بابا)

godmother

godmother

مادرخوانده

pa

pa

بابا (پدر)
6

stepfather

stepfather

ناپدری

avuncular

avuncular

مهربان و شاد و مسن (مانند عمو) (مهربان همچون عمو)

god-daughter

god-daughter

دخترخوانده

kid

kid

بچه
7

father-in-law

father-in-law

پدرزن پدرشوهر

godfather

godfather

پدرخوانده (پدر تعمیدی)

uncle

uncle

عمو/ دایی/ شوهرخاله/ شوهرعمه

granddad

granddad

بابابزرگ
8

nanny

nanny

پرستار بچه

sisterly

sisterly

خواهرانه

husband

husband

شوهر

mother-in-law

mother-in-law

مادر شوهر (مادر زن)
9

grandparent

grandparent

پدربزرگ و مادربزرگ

in-laws

in-laws

فامیل‌های همسر (فامیل‌های شوهر)

great

great

[پیشوند نشان‌دهنده دور بودن رابطه خویشاوندی]

niece

niece

برادرزاده (مونث) (خواهرزاده (مونث))
10

brother-in-law

brother-in-law

برادر زن/شوهر (شوهر خواهر، باجناق)

surrogate mother

surrogate mother

مادر جایگزین (رحم اجاره ای)

granny

granny

مامان بزرگ

sibling

sibling

خواهر یا/و برادر
11

son-in-law

son-in-law

داماد (شوهر دختر)

mother

mother

مادر

mama

mama

مامان (مادر)

sister

sister

خواهر
12

grandpa

grandpa

بابابزرگ

identical twin

identical twin

دوقلوی همسان

nephew

nephew

برادرزاده (مذکر) خواهرزاده (مذکر)

aunt

aunt

خاله/ عمه/ زن عمو/ زن دایی
13

half-sister

half-sister

خواهر ناتنی

half-brother

half-brother

برادر ناتنی

divorced

divorced

طلاق گرفته (مطلقه، جدا شده)

son

son

(فرزند) پسر (فرزند مذکر)
14

father

father

پدر

grandmother

grandmother

مادربزرگ

mom

mom

مامان

stepson

stepson

ناپسری (پسر ناتنی)
15

grandson

grandson

نوه [پسر] (نوه مذکر)

daughter-in-law

daughter-in-law

عروس (زن پسر)

godparent

godparent

پدر یا مادر خوانده

ma

ma

مامان
16

grandfather

grandfather

پدربزرگ

stepdaughter

stepdaughter

نادختری (دخترنانتی)

stepchild

stepchild

فرزند خوانده (فرزند ناتنی)

relative

relative

خویشاوند ((عضوی از) فامیل)
17

wife

wife

همسر (زن)

mommy

mommy

مامانی (مامان)

relation

relation

رابطه (ارتباط)

paternal

paternal

پدرانه (پدری)
18

birth mother

birth mother

مادر اصلی (در برابر مادرخوانده) (مادر واقعی)

gran

gran

مامان بزرگ

grandad

didi

آبجی (خواهر)

mum

mum

مامان (انگلیس)
19

mummy

mummy

مامان

parents-in-law

parents-in-law

والدین زن/شوهر (پدر و مادر زن/شوهر)

step-parent

step-parent

پدرخوانده یا مادرخوانده

step family

step family

خانواده ناتنی

لغات انگلیسی ازدواج

1

stepchild

stepchild

فرزند خوانده (فرزند ناتنی)

bridesmaid

bridesmaid

ساقدوش عروس

marry

marry

ازدواج کردن

maid of honor

maid of honor

ساقدوش عروس
2

wedlock

wedlock

ازدواج (نکاح، پیوند زناشویی)

ceremony

ceremony

مراسم (جشن)

sister-in-law

sister-in-law

خواهر شوهر (خواهر زن، جاری، زن برادر)

speech

speech

سخنرانی (نطق، خطابه)
3

nuptial

nuptial

نکاح (زناشویی)

daughter-in-law

daughter-in-law

عروس (زن پسر)

reception

reception

تالار عروسی (مکان برگزاری جشن عروسی)

dowry

dowry

جهیزیه (جهاز)
4

toast

toast

به سلامتی کسی سخنرانی کردن و بعد نوشیدنی خوردن

wedding dress

wedding dress

لباس عروس

conjugal

conjugal

زناشویی (ازدواجی)

silver anniversary

silver anniversary

25امین سالگرد ازدواج
5

newly-wed

newly-wed

تازه ازدواج کرده (تازه عروس و داماد)

diamond anniversary

diamond anniversary

60امین سالگرد ازدواج

matrimony

matrimony

زندگی زناشویی (ازدواج، نکاح)

marriage

marriage

ازدواج
6

mother-in-law

mother-in-law

مادر شوهر (مادر زن)

golden anniversary

golden anniversary

50امین سالگرد ازدواج

marriage of convenience

marriage of convenience

ازدواج مصلحتی

vow

vow

قسم خوردن (قول دادن، تعهد دادن)
7

certificate

certificate

گواهی (سند)

fiancé

fiancé

نامزد (مذکر)

love match

love match

ازدواج عاشقانه (ازدواج به خاطر عشق (بر خلاف ازدواج سنتی))

arranged marriage

arranged marriage

ازدواج سنتی
8

bridegroom

bridegroom

داماد

brother-in-law

brother-in-law

برادر زن/شوهر (شوهر خواهر، باجناق)

son-in-law

son-in-law

داماد (شوهر دختر)

anniversary

anniversary

سالروز (سالگرد)
9

father-in-law

father-in-law

پدرزن (پدرشوهر)

matrimonial

matrimonial

زناشویی (زن و شوهری)

engaged

engaged

نامزد شده (برای ازدواج)

married

married

متاهل
10

confetti

confetti

کاغذرنگی های ریز که بر سر افراد می ریزند (کانفتی)

partner

partner

شریک (زندگی) (شریک (کاری))

stepfather

stepfather

ناپدری

in-laws

in-laws

فامیل‌های همسر (فامیل‌های شوهر)
11

engagement ring

engagement ring

حلقه نامزدی

proposal

proposal

خواستگاری (پیشنهاد ازدواج)

give away

give away

شوهر دادن (گذاشتن دست دختر در دست داماد توسط پدر عروس در مراسم ازدواج)

vow

vow

قول (تعهد، سوگند)
12

nuptials

nuptials

نکاح (ازدواج)

wedding

wedding

عروسی

bride

bride

عروس

groomsman