دسته بندی ها
بزن بریم

ریشه خانوادگی

لغات انگلیسی ریشه خانوادگی

1

blood

blood

نژاد (رگ)

ancestry

ancestry

تبار (دودمان)

forefather

forefather

جد (نیا)

close

close

صمیمی (نزدیک (مجازی))
2

forebear

forebear

جد (نیا)

heritage

heritage

میراث (یادگار)

heir

heir

وارث

inherit

inherit

به ارث بردن
3

illegitimate

illegitimate

نامشروع (حرام، غیرقانونی)

dynasty

dynasty

سلسله (خاندان)

descent

descent

نژاد (تبار)

inheritance

inheritance

ارثیه
4

blood relation

blood relation

خویشاوند هم خون (خویشاوند نسبی)

generation

generation

نسل

marriage

marriage

ازدواج

estranged

estranged

بیگانه (دور، سرسنگین)
5

one-parent family

one-parent family

خانواده تک والدی

extraction

extraction

نسب (تبار)

broken home

broken home

خانواده از هم پاشیده (خانه طلاق، [خانواده‌ای که پدر یا مادر جدا شده است])

background

background

پس زمینه
6

genealogy

genealogy

تبارشناسی (نسل شناسی، نسب‌شناسی)

relative

relative

خویشاوند ((عضوی از) فامیل)

antecedent

antecedent

اجداد (پیشینیان)

heirloom

heirloom

ارث (ارثیه)
7

blue-blooded

blue-blooded

نجیب زاده (اشراف زاده)

legitimate

legitimate

مشروع (قانونی، حلال)

breeding

breeding

تعلیم و تربیت

near

near

نزدیک
8

family

family

خانواده

related

related

خویشاوند (فامیل)

kin

kin

خویشاوند (هم‌خون)

extended family

extended family

خانواده گسترده
9

nuclear family

nuclear family

خانواده هسته‌ای

consanguinity

consanguinity

هم‌ خونی (قوم و خویشی، خویشاوندی)

relation

relation

رابطه (ارتباط)

kinship

kinship

خویشاوندی (قوم و خویشی، نسبت خانوادگی)
10

family tree

family tree

شجره‌نامه (تبارنامه)

ancestor

ancestor

جد (نیا)

adoptive

adoptive

(پدر، مادر) خوانده

birthright

birthright

حق ذاتی
11

branch

branch

شاخه‌ای از شجره خانوادگی

clan

clan

طایفه (ایل، تبار)

joint family

joint family

خانواده گسترده

lineal

lineal

اجدادی (پدر و فرزندی، بلافصل)
12

matriarch

matriarch

رئیسه خانواده یا قبیله ((زنی که رییس یک خانواده یا قبیله است))

matrilineal

matrilineal

مادر تباری (تبار شناسی از طرف مادر)

paterfamilias

paterfamilias

بزرگ خاندان (بزرگ خانواده، ریش سفید)

patriarch

patriarch

رییس قبیله (پدرسالار، بزرگ‌خاندان، ریش‌سفید)
13

patrilineal

patrilineal

پدرتباری (تبار شناسی از طرف پدر)

pedigree

pedigree

دودمان (تبار)

step family

step family

خانواده ناتنی

blended family

blended family

خانواده آمیخته (خانواده تلفیقی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *