دسته بندی ها
بزن بریم

دامداری

لغات انگلیسی دامداری

1

abattoir

abattoir

کشتارگاه

barn

barn

طویله (اسطبل)

battery

battery

مرغداری

brand

brand

داغ (نشانه روی پوست حیوانات) (نشان)
2

breed

breed

بچه آوردن (پرورش دادن)

breed

breed

گونه (نژاد)

BSE

BSE

جنون گاوی

butcher

butcher

قصاب
3

carcass

carcass

لاشه (استخوان باقی مانده از حیوانات)

castrate

castrate

عقیم کردن (اخته کردن)

drive

drive

هدایت کردن (بردن (به سمتی))

farming

farming

کشاورزی (مزرعه‌داری)
4

fatten

fatten

چاق کردن (چاق و چله کردن)

feed

feed

غذا دادن

flock

flock

گله (دسته)

fodder

fodder

علوفه (خوراک دام)
5

foot and mouth disease

foot and mouth disease

تب برفکی (بیماری دهان و پا)

free-range

free-range

در فضای آزاد (مربوط به نوعی نگهداری) (در محیط کوچک و بسته)

graze

graze

چریدن (علف خوردن)

herd

herd

گله
6

hide

hide

پوست حیوانات (چرم)

on the hoof

on the hoof

زنده (فروش گوشت و دام)

intensive

intensive

متمرکز (متود، شیوه) (فشرده)

livestock

livestock

دام (احشام، حیوانات اهلی (گاو و گوسفند و ...))
7

milk

milk

(شیر) دوشیدن

milking

milking

شیر دوشی

pasteurize

pasteurize

پاستوریزه کردن

pasture

pasture

مرتع (چراگاه)
8

pasture

pasture

به چرا بردن (دام)

pen

pen

آغل

pigsty

pigsty

خوکدانی

raise

raise

پرورش دادن (پروردن)
9

run

run

محوطه (فضای بسته)

scrapie

scrapie

بیماری اسکرپی (گوسفندان)

shear

shear

پشم گوسفند را چیدن

sheep dip

sheep dip

مایع گندزدای گوسفند (گوسفند شویه)
10

sheepfold

sheepfold

آغل گوسفند

silage

silage

علوفه انبار شده (در سیلو) (سیلاژ)

slaughter

slaughter

ذبح کردن

slaughterhouse

slaughterhouse

کشتارگاه
11

stud

stud

اسب مخصوص جفتگیری (اسب پرورشی)

trough

trough

آبشخور

water

water

آب دادن
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *