دسته بندی ها
بزن بریم

افراد مشغول در مزرعه

لغات انگلیسی افراد مشغول در مزرعه

1

bailiff

bailiff

سرایدار مزرعه (نگهبان مزرعه)

boer

boer

کشاورز (مزرعه‌دار)

cowboy

cowboy

گاوچران

crofter

crofter

صاحب مزرعه خانوادگی (در اسکاتلند) (مزرعه‌دار)
2

cultivator

cultivator

کشاورز (زارع)

farmer

farmer

کشاورز

dairyman

dairyman

لبنیات‌فروش (شیرفروش، صاحب لبنیاتی)

dirt farmer

dirt farmer

خرده کشاورز ([کشاورز فقیری که در زمین کوچک خود کار می‌کند])
3

farmhand

farmhand

کارگر مزرعه

grazier

grazier

چوپان (گله‌چران)

herder

herder

چوپان (گله‌چران)

hired hand

hired hand

کارگر مزرعه
4

jackaroo

jackaroo

چوپان‌یار (مزرعه‌دار تازه‌کار)

jillaroo

jillaroo

چوپان‌یار (مزرعه‌دار تازه‌کار)

laborer

laborer

کارگر (زحمتکش)

landowner

landowner

زمین‌دار (مالک زمین)
5

peasant

peasant

رعیت (روستایی)

picker

picker

چیننده (جمع کننده)

plowman

plowman

خیش‌ران (کشتگر، شخم‌زن)

rancher

rancher

صاحب مزرعه بزرگ (گاوچران)
6

reaper

reaper

دروگر (ماشین درو)

rustler

rustler

دزد دام (دزد مزرعه)

serf

serf

رعیت (پادرم)

sharecropper

sharecropper

زارع مستاجر ([کشاورزی که بخشی از محصولش را به عنوان اجاره به مالک زمین می‌دهد])
7

shepherd

shepherd

چوپان

sower

sower

برزگر (بذرافشان، تخم افشان)

stockman

stockman

دامدار (صاحب دامداری)

winegrower

winegrower

انگورکار (تاکستان‌دار)
8

winemaker

winemaker

شراب‌ساز (تولیدکننده شراب)

worker

worker

کارگر

yeoman

yeoman

دهقان (کشاورز)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *