دسته بندی ها
بزن بریم

در مزرعه

لغات انگلیسی در مزرعه

1

barbed wire

barbed wire

سیم خاردار

barn

barn

طویله (اسطبل)

cattle grid

cattle grid

صفحه فلزی مشبک (مخصوص جلوگیری از عبور حیوانات اهلی)

combine

combine

ماشین کمباین
2

cornfield

cornfield

مزرعه ذرت

corral

corral

طویله (آغل، اصطبل)

cowshed

cowshed

طویله (گاوداری)

croft

croft

مزرعه (خانه روستایی (در اسکاتلند))
3

crop

crop

محصول

dairy

dairy

کارخانه لبنیات سازی (بخش تولید لبنیات در مزرعه)

drystone

drystone

خشکه‌چین

dude ranch

dude ranch

مزرعه تفریحی (مزرعه گلگشتی)
4

factory farm

factory farm

دامداری (صنعتی)

farm

farm

مزرعه

farmhouse

farmhouse

خانه روستایی (خانه‌ای در مزرعه)

fence

fence

حصار (نرده)
5

field

field

مزرعه

fold

fold

آغل گوسفند

graze

graze

چریدن (علف خوردن)

hayloft

hayloft

انبار علوفه (کاهدانی)
6

hedge

hedge

پرچین (حصار)

hedgerow

hedgerow

پرچین (چپر)

homestead

homestead

خانه و مزرعه اطرافش (خانه روستایی)

livestock

livestock

دام (احشام، حیوانات اهلی (گاو و گوسفند و ...))
7

meadow

meadow

چمنزار

paddock

paddock

محل نگه‌داری و تمرین دادن اسب‌ها (زمین اسبدوانی)

paddy

paddy

شالیزار

pasture

pasture

مرتع (چراگاه)
8

plow

plow

گاو آهن (خیش)

ranch

ranch

مزرعه بزرگ و دامداری

sheepfold

sheepfold

آغل گوسفند

silo

silo

سیلو (انبار غله، انبار علوفه)
9

stable

stable

اسطبل

station

station

گاوداری یا گوسفندداری بزرگ

stile

stile

نردبان (پلکان (برای عبور از دیوار یا حصار))

tractor

tractor

تراکتور
10

trough

trough

آبشخور

water meadow

water meadow

چمنزار کران‌رودی

water tower

water tower

برج آب (آب انبار)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *