دسته بندی ها
بزن بریم

احمق

لغات انگلیسی احمق

1

airhead

airhead

آدم احمق (آدم کودن)

asinine

asinine

احمقانه (ابله)

birdbrain

birdbrain

آدم احمق

bonehead

bonehead

خنگول (آدم احمق، آدم کودن)
2

bored

bored

کسل (خسته)

brain-dead

brain-dead

کودن (احمق)

brainless

brainless

خنگ (نادان، احمق، بی‌مغز)

childish

childish

احمقانه (کودکانه، بچگانه)
3

chump

chump

آدم احمق (آدم ساده‌لوح)

claptrap

claptrap

حرف مفت (چرت و پرت)

clod

clod

آدم احمق (آدم کودن)

clown

clown

آدم احمق (آدم مضحک)
4

not have a clue

not have a clue

احمق بودن (کودن بودن)

clueless

clueless

نادان (ناآگاه)

country bumpkin

country bumpkin

آدم روستایی احمق

crass

crass

کودن (بی‌شعور، نفهم)
5

crazy

crazy

دیوانه (احمق، ناعاقلانه، احمقانه)

cretin

cretin

آدم ابله

dense

dense

احمق (خنگ)

dim

dim

احمق (کودن، خنگ)
6

dim-witted

dim-witted

احمق (کودن، ساده‌لوح)

dippy

dippy

احمق (بی‌شعور، دیوانه، احمقانه)

dizzy

dizzy

احمق (کودن)

dolt

dolt

آدم ابله (آدم کودن، آدم خنگ)
7

dope

dope

آدم احمق (آدم خنگ)

dopey

dopey

احمقانه (احمق)

dozy

dozy

خنگ (احمق)

dullard

dullard

آدم ابله (آدم احمق، آدم کودن)
8

dumb

dumb

احمق (احمقانه)

dummy

dummy

آدم احمق

dunce

dunce

آدم نادان (آدم کودن)

fatuous

fatuous

احمقانه (ابلهانه)
9

fool

fool

آدم احمق (آدم ابله)

garbage

garbage

مزخرف (چرت و پرت)

goofball

goofball

آدم احمق (آدم ساده‌لوح)

goofy

goofy

احمقانه (مضحک، خنده‌دار)
10

gormless

gormless

نادان (احمق)

halfwit

halfwit

آدم کودن (آدم خنگ، آدم احمق)

idiocy

idiocy

حماقت (بلاهت، پخمگی)

idiot

idiot

آدم احمق (آدم ابله)
11

idiotic

idiotic

احمقانه (ابلهانه)

inane

inane

احمقانه (بی‌معنی، پوچ، چرند)

jerk

jerk

آدم احمق (آدم عوضی)

knucklehead

knucklehead

آدم احمق (آدم کودن)
12

lunacy

lunacy

دیوانگی (حماقت، جنون)

mad

mad

احمقانه (دیوانه‌وار، نامعقولانه)

madness

madness

حماقت

moron

moron

آدم احمق (آدم ابله)
13

mug

mug

آدم احمق (آدم ساده‌لوح)

nincompoop

nincompoop

آدم احمق (آدم ابله)

nitwit

nitwit

آدم احمق (آدم ابله)

numbskull

numbskull

آدم احمق (آدم کودن)
14

oaf

oaf

آدم احمق و دست و پا چلفتی

pig-ignorant

pig-ignorant

احمق و بی‌سواد (نادان و تحصیل‌نکرده)

plonker

plonker

آدم احمق (آدم کودن)

prat

prat

آدم احمق (آدم کودن)
15

putz

putz

آدم احمق و بی‌خاصیت

sap

sap

آدم ساده‌لوح (آدم احمق)

schmuck

schmuck

آدم ابله (آدم احمق)

silly

silly

احمقانه (مزخرف، احمق)
16

simple

simple

ساده‌لوح (نادان، احمق)

simple-minded

simple-minded

کودن (احمق، احمقانه)

simpleton

simpleton

آدم ساده‌لوح (آدم احمق، آدم کودن)

slow

slow

کندذهن (خنگ، کودن، دیرفهم)
17

slow-witted

slow-witted

کندذهن (کودن، خنگ، دیرفهم)

soft in the head

soft in the head

دیوانه (احمق)

stupid

stupid

ابلهانه (احمقانه)

stupidity

stupidity

ابلهی (حماقت)
18

thick

thick

احمق (ابله)

thickheaded

thickheaded

احمق (نادان)

off one’s trolley

off one’s trolley

احمق (دیوانه، عجیب و غریب)

unintelligent

unintelligent

نادان (احمق، کودن)
19

village idiot

village idiot

احمق روستا (آدم احمق)

thickheaded

thickheaded

احمق (نادان)

wally

wally

آدم احمق (آدم بی‌عرضه)

witless

witless

احمق (کودن، خنگ)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.